<<    lookkaa 1    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80  

Lu1.1 mahaa kanamporunthiya theyoappiluvea, naangga'l muzhunichchayamaay nambugi'ra sanggathiga'lai,

Lu1.2 aarambamuthal ka'n'naarakka'ndu vasanaththaip poathiththavarga'l engga'lukku oppuviththapadiyea avaiga'laikku'riththuch sariththiram ezhutha aneagampear ea'rpattapadiyinaal,

Lu1.3 aathimuthal ellaavat'raiyum thittamaay visaariththa'rintha naanum umakku ubatheasikkappatta viseashangga'lin nichchayaththai neer a'riyavea'ndumen'ru,

Lu1.4 avaiga'lai ozhunggaay umakku ezhuthuvathu enakku nalamaayth thoan'rit'ru.

Lu1.5 yootheayaatheasaththin raajaavaagiya earoathin naadka'lil, abiyaa ennum aasaariya vaguppil sagariyaa ennum pearko'nda aasaariyan oruvan irunthaan. avan manaivi aaroanudaiya kumaaraththiga'lil oruththi, ava'l pear elisabeththu.

Lu1.6 avarga'l iruvarum karththaritta sagala ka'rpanaiga'linpadiyeayum niyamangga'linpadiyeayum kut'ramat'ravarga'laay nadanthu, theavanukku munbaaga neethiyu'l'lavarga'laayirunthaarga'l.

Lu1.7 elisabeththu maladiyaayirunthapadiyinaal, avarga'lukkup pi'l'laiyillaathirunthathu; iruvarum vayathusen'ravarga'laayum irunthaarga'l.

Lu1.8 appadiyirukka, avan than aasaariya vaguppin mu'raippadi theavasannithiyilea aasaariya oozhiyam seythuvarugi'ra kaalaththil,

Lu1.9 aasaariya oozhiya mu'raimaiyinpadi avan theavaalayaththukku'l piraveasiththuth thoobangkaattugi'ratha'rkuch seettaip pet'raan.

Lu1.10 thoobangkaattugi'ra vea'laiyilea janangga'lellaarum koottamaay ve'liyea jebampa'n'nikko'ndirunthaarga'l.

Lu1.11 appozhuthu karththarudaiya thoothan oruvan thoobapeedaththin valathupakkaththilea nin'ru avanukkuth tharisanamaanaan.

Lu1.12 sagariyaa avanaikka'ndu kalanggi, bayamadainthaan.

Lu1.13 thoothan avanai noakki: sagariyaavea, bayappadaathea, un vea'nduthal keadkappattathu; un manaiviyaagiya elisabeththu unakku oru kumaaranaip pe'ruvaa'l, avanukku yoavaan en'ru peariduvaayaaga.

Lu1.14 unakkuch santhoashamum magizhchchiyum u'ndaagum, avan pi'rappinimiththam aneagar santhoashappaduvaarga'l.

Lu1.15 avan karththarukku munbaagap periyavanaayiruppaan, thiraadcharasamum mathuvum kudiyaan, than thaayin vayit'rilirukkumpoathea parisuththa aaviyinaal nirappappattiruppaan.

Lu1.16 avan israveal santhathiyaaril aneagarai avarga'l theavanaagiya karththaridaththi'rkuth thiruppuvaan.

Lu1.17 pithaakka'ludaiya iruthayangga'laip pi'l'laiga'lidaththi'rkum, keezhppadiyaathavarga'lai neethimaanga'ludaiya gnaanaththi'rkum thiruppi, uththamamaana janaththaik karththarukku aayaththappaduththumpadiyaaga, avan eliyaavin aaviyum balamum udaiyavanaay avarukku munnea nadappaan en'raan.

Lu1.18 appozhuthu sagariyaa theavathoothanai noakki: ithai naan ethinaal a'rivean; naan kizhavanaayirukki'rean, en manaiviyum vayathusen'rava'laayirukki'raa'lea en'raan.

Lu1.19 theavathoothan avanukkup pirathiyuththaramaaga: naan theavasannithaanaththil ni'rki'ra kaabiriyeal enbavan; unnudanea peasavum, unakku intha na'rseythiyai a'rivikkavum anuppappattu vanthean;

Lu1.20 ithoa, thagunthakaalaththilea ni'raivea'rappoagi'ra en vaarththaiga'lai nee visuvaasiyaathapadiyinaal ivaiga'l sambavikkum naa'lmattum nee peasakkoodaamal oomaiyaayiruppaay en'raan.

Lu1.21 janangga'l sagariyaavukkuk kaaththirunthu, avan theavaalayaththil thaamathiththathinaal aachchariyappattaarga'l.

Lu1.22 avan ve'liyea vanthapoathu avarga'lidaththil peasakkoodaamalirunthaan; athinaalea theavaalayaththil oru tharisanaththaik ka'ndaanen'ru a'rinthaarga'l. avanum avarga'lukkuch saigai kaatti oomaiyaayirunthaan.

Lu1.23 avanudaiya oozhiyaththin naadka'l ni'raivea'rinavudanea than veettukkuppoanaan.

Lu1.24 annaadka'lukkuppinbu, avan manaiviyaagiya elisabeththu karppavathiyaagi: janangga'lukku'l'lea enakku u'ndaayiruntha ninthaiyai neekkumpadiyaagak karththar intha naadka'lil enmeal kadaadcham vaiththu,

Lu1.25 enakku ippadich seytharu'linaar en'ru solli, ainthu maatham ve'lippadaathirunthaa'l.

Lu1.26 aa'raam maathaththilea kaabiriyeal ennum thoothan, kalileayaavilu'l'la naasareaththennum ooril,

Lu1.27 thaaveethin vamsaththaanaagiya yoaseappu engi'ra naamamu'l'la purushanukku niyamikkappattiruntha oru kannigaiyinidaththi'rku theavanaalea anuppappattaan; anthak kannigaiyin pear mariyaa'l.

Lu1.28 ava'l iruntha veettil theavathoothan piraveasiththu: kirubai pet'rava'lea, vaazhga, karththar unnudanea irukki'raar, sthireega'lukku'l'lea nee aaseervathikkappattava'l en'raan.

Lu1.29 ava'loa avanaik ka'ndu, avan vaarththaiyinaal kalanggi, intha vaazhththuthal eppadippattathoa en'ru sinthiththukko'ndirunthaa'l.

Lu1.30 theavathoothan ava'lai noakki: mariyaa'lea, bayappadaathea; nee theavanidaththil kirubaipet'raay.

Lu1.31 ithoa, nee karppavathiyaagi oru kumaaranaip pe'ruvaay, avarukku iyeasu en'ru peariduvaayaaga.

Lu1.32 avar periyavaraayiruppaar, unnathamaanavarudaiya kumaaran ennappaduvaar; karththaraagiya theavan avarudaiya pithaavaagiya thaaveethin singgaasanaththai avarukkuk koduppaar.

Lu1.33 avar yaakkoabin kudumbaththaarai en'ren'raikkum arasaa'luvaar; avarudaiya raajyaththukku mudiviraathu en'raan.

Lu1.34 atha'rku mariyaa'l theavathoothanai noakki: ithu eppadiyaagum? purushanai a'riyeanea en'raa'l.

Lu1.35 theavathoothan ava'lukkup pirathiyuththaramaaga: parisuththaaavi unmeal varum; unnathamaanavarudaiya balam unmeal nizhalidum; aathalaal unnidaththil pi'rakkum parisuththamu'l'lathu theavanudaiya kumaaran ennappadum.

Lu1.36 ithoa, unakku inaththaa'laayirukki'ra elisabeththum than muthirvayathilea oru puththiranaik karppanthariththirukki'raa'l; maladiyennappatta ava'lukku ithu aa'raam maatham.

Lu1.37 theavanaalea koodaathakaariyam on'rumillai en'raan.

Lu1.38 atha'rku mariyaa'l: ithoa, naan aa'ndavarukku adimai, ummudaiya vaarththaiyinpadi enakku aagakkadavathu en'raa'l. appozhuthu theavathoothan ava'lidaththilirunthu poayvittaan.

Lu1.39 annaadka'lil mariyaa'l ezhunthu, malainaattilea yoothaavilu'l'la oru patta'naththi'rkuth theeviramaayp poay,

Lu1.40 sagariyaavin veettukku'l piraveasiththu, elisabeththai vaazhththinaa'l.

Lu1.41 elisabeththu mariyaa'ludaiya vaazhththuthalaik keattapozhuthu, ava'ludaiya vayit'riliruntha pi'l'lai thu'l'lit'ru; elisabeththu parisuththa aaviyinaal nirappappattu,

Lu1.42 uraththa saththamaay: sthireega'lukku'l'lea nee aaseervathikkappattava'l, un karppaththin kaniyum aaseervathikkappattathu.

Lu1.43 en aa'ndavarudaiya thaayaar ennidaththil vanthathu enakku ethinaal kidaiththathu.

Lu1.44 ithoa, nee vaazhththina saththam en kaathil vizhunthavudanea, en vayit'rilu'l'la pi'l'lai ka'lippaayth thu'l'lit'ru.

Lu1.45 visuvaasiththava'lea baakkiyavathi, karththaraalea ava'lukkuch sollappattavaiga'l ni'raivea'rum en'raa'l.

Lu1.46 appozhuthu mariyaa'l: en aaththumaa karththarai magimaippaduththugi'rathu.

Lu1.47 en aavi en iradchagaraagiya theavanil ka'likoorugi'rathu.

Lu1.48 avar thammudaiya adimaiyin thaazhmaiyai noakkippaarththaar; ithoa, ithumuthal ellaach santhathiga'lum ennaip baakkiyavathi enbaarga'l.

Lu1.49 vallamaiyudaiyavar magimaiyaanavaiga'lai enakkuch seythaar; avarudaiya naamam parisuththamu'l'lathu.

Lu1.50 avarudaiya irakkam avarukkup bayanthirukki'ravarga'lukkuth thalaimu'rai thalaimu'raikkumu'l'lathu.

Lu1.51 thammudaiya puyaththinaalea baraakkiramagnseythaar; iruthayasinthaiyil aganthaiyu'l'lavarga'laich sitha'radiththaar.

Lu1.52 balavaanga'lai aasanangga'lilirunthu tha'l'li, thaazhmaiyaanavarga'lai uyarththinaar.

Lu1.53 pasiyu'l'lavarga'lai nanmaiga'linaal nirappi, aisuvariyamu'l'lavarga'lai ve'rumaiyaay anuppivittaar.

Lu1.54 nammudaiya pithaakka'lukku avar sonnapadiyea, aabirahaamukkum avan santhathikkum en'ren'raikkum irakkagnseyya ninaiththu,

Lu1.55 thammudaiya thaasanaagiya isravealai aathariththaar en'raa'l.

Lu1.56 mariyaa'l ea'rakku'raiya moon'rumaatham ava'ludanea irunthu, than veettukkuth thirumbippoanaa'l.

Lu1.57 elisabeththukkup pirasavakaalam ni'raivea'rinapoathu ava'l oru puththiranaip pet'raa'l.

Lu1.58 karththar ava'lidaththil thammudaiya irakkaththai vi'langgappa'n'ninaaren'ru ava'ludaiya ayalagaththaarum panthujanangga'lum kea'lvippattu, ava'ludaneakoodach santhoashappattaarga'l.

Lu1.59 ettaamnaa'lilea pi'l'laikku viruththaseathanam pa'n'numpadikku avarga'l vanthu, athin thagappanudaiya naamaththinpadi atha'rkuch sagariyaa en'ru pearidappoanaarga'l.

Lu1.60 appozhuthu athin thaay: appadiyalla, atha'rku yoavaan en'ru pearidavea'ndum en'raa'l.

Lu1.61 atha'rku avarga'l: un u'ravin mu'raiyaaril inthap pearu'l'lavan oruvanum illaiyea en'ru solli,

Lu1.62 athin thagappanai noakki: itha'rku enna pearida manathaayirukki'reer en'ru saigaiyinaal keattaarga'l.

Lu1.63 avan ezhuththup palagaiyaik keattu vaanggi, ivan pear yoavaan en'ru ezhuthinaan; ellaarum aachchariyappattaarga'l.

Lu1.64 udanea avanudaiya vaay thi'rakkappattu, avanudaiya naavum kattavizhkkappattu, theavanai sthoaththiriththup peasinaan.

Lu1.65 athinaal avarga'laichsut'ri vaasamaayiruntha yaavarukkum bayamu'ndaayit'ru. mealum yootheayaavin malainaadenggum intha varththamaanangga'lellaam sollikko'l'lappattathu.

Lu1.66 avaiga'laik kea'lvippattavarga'lellaarum thangga'l manathilea avaiga'lai vaiththukko'ndu, inthap pi'l'lai eppadippattathaayirukkumoa en'raarga'l. karththarudaiya karam anthap pi'l'laiyoadea irunthathu.

Lu1.67 avanudaiya thagappanaagiya sagariyaa parisuththa aaviyinaalea nirappappattu, theerkkatharisanamaaga:

Lu1.68 isravealin theavanaagiya karththarukku sthoaththiram u'ndaavathaaga.

Lu1.69 avar nammudaiya pithaakka'lukku vaakkuththaththampa'n'nina irakkaththaich seyvatha'rkum;

Lu1.70 thammudaiya parisuththa udanpadikkaiyai ninaiththaru'li:

Lu1.71 ungga'l saththurukka'lin kaiga'linin'ru neengga'l viduthalaiyaakkappattu, uyiroadirukkum naa'lellaam bayamillaamal enakku munbaagap parisuththaththoadum neethiyoadum enakku oozhiyagnseyyak katta'laiyiduvean en'ru,

Lu1.72 avar nammudaiya pithaavaagiya aabirahaamukku itta aa'naiyai ni'raiveat'ruvatha'rkum;

Lu1.73 aathimutha'rko'ndiruntha thammudaiya parisuththa theerkkatharisiga'lin vaakkinaal thaam sonnapadiyea,

Lu1.74 thamathu janaththaich santhiththu meettukko'ndu, nammudaiya saththurukka'linin'rum, nammaip pagaikki'ra yaavarudaiya kaiga'linin'rum, nammai iradchikkumpadikku,

Lu1.75 thammudaiya thaasanaagiya thaaveethin vamsaththilea namakku iradcha'niyak kombai ea'rpaduththinaar.

Lu1.76 neeyoa paalaganea, unnathamaanavarudaiya theerkkatharisi ennappaduvaay; nee karththarukku vazhiga'lai aayaththampa'n'navum,

Lu1.77 namathu theavanudaiya urukkamaana irakkaththinaalea avarudaiya janaththukkup paavamannippaagiya iradchippaith theriyappaduththavum, avarukku munnaaga nadanthupoavaay.

Lu1.78 anthagaaraththilum mara'na iru'lilum udkaarnthirukki'ravarga'lukku ve'lichcham tharavum,

Lu1.79 nammudaiya kaalga'laich samaathaanaththin vazhiyilea nadaththavum, avvirakkaththinaalea unnathaththilirunthu thoan'riya aru'noathayam nammaich santhiththirukki'rathu en'raan.

Lu1.80 anthap pi'l'lai va'larnthu, aaviyilea balangko'ndu, isravealukkuth thannaik kaa'nbikkum naa'lvaraikkum vanaantharangga'lilea irunthaan.

<<    lookkaa 2    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52  

Lu2.1 annaadka'lil ulagamenggum kudimathippu ezhuthappadavea'ndumen'ru agusthuraayanaal katta'lai pi'ranthathu.

Lu2.2 seeriyaanaattilea sireaniyu enbavan theasaathibathiyaayirunthapoathu intha muthalaam kudimathippu u'ndaayit'ru.

Lu2.3 anthappadi kudimathippezhuthappadumpadikku ellaarum thangga'l thangga'l oorga'lukkup poanaarga'l.

Lu2.4 appozhuthu yoaseappum, thaan thaaveethin vamsaththaanum kudumbaththaanumaayirunthapadiyinaalea, thanakku manaiviyaaga niyamikkappattuk karppavathiyaana mariyaa'ludanea kudimathippezhuthappadumpadi,

Lu2.5 kalileayaa naattilu'l'la naasareaththoorilirunthu yootheayaa naattilu'l'la bethleheam ennum thaaveethin oorukkup poanaan.

Lu2.6 avvidaththilea avarga'l irukkaiyil, ava'lukkup pirasavakaalam nearittathu.

Lu2.7 ava'l than mutha'rpea'raana kumaaranaippet'ru, saththiraththilea avarga'lukku idamillaathirunthapadiyinaal, pi'l'laiyaith thu'niga'lil sut'ri, munna'naiyilea kidaththinaa'l.

Lu2.8 appozhuthu antha naattilea meaypparga'l vayalve'liyil thanggi, iraaththiriyilea thangga'l manthaiyaik kaaththukko'ndirunthaarga'l.

Lu2.9 avvea'laiyil karththarudaiya thoothan avarga'lidaththil vanthu nin'raan, karththarudaiya magimai avarga'laich sut'rilum piragaasiththathu; avarga'l migavum bayanthaarga'l.

Lu2.10 theavathoothan avarga'lai noakki: bayappadaathirungga'l; ithoa, ellaa janaththukkum miguntha santhoashaththai u'ndaakkum na'rseythiyai ungga'lukku a'rivikki'rean.

Lu2.11 in'ru karththaraagiya ki'risthu ennum iradchagar ungga'lukkuth thaaveethin oorilea pi'ranthirukki'raar.

Lu2.12 pi'l'laiyaith thu'niga'lil sut'ri, munna'naiyilea kidaththiyirukkak kaa'nbeerga'l; ithuvea ungga'lukku adaiyaa'lam en'raan.

Lu2.13 anthaksha'namea paramaseanaiyin thira'l anthath thoothanudanea thoan'ri:

Lu2.14 unnathaththilirukki'ra theavanukku magimaiyum, boomiyilea samaathaanamum, manusharmeal piriyamum u'ndaavathaaga en'ru solli, theavanaith thuthiththaarga'l.

Lu2.15 theavathootharga'l avarga'lai vittup paraloagaththukkup poanapinbu, meaypparga'l oruvaraiyoruvar noakki: naam bethleheam oorukkup poay, nadanthathaagak karththaraal namakku a'rivikkappatta inthak kaariyaththaip paarppoam vaarungga'l en'ru solli,

Lu2.16 theeviramaay vanthu, mariyaa'laiyum, yoaseappaiyum, munna'naiyilea kidaththiyirukki'ra pi'l'laiyaiyum ka'ndaarga'l.

Lu2.17 ka'ndu, anthap pi'l'laiyaik ku'riththuth thangga'lukkuch sollappatta sanggathiyaip pirasiththampa'n'ninaarga'l.

Lu2.18 meaypparaalea thangga'lukkuch sollappattathaik keatta yaavarum avaiga'laikku'riththu aachchariyappattaarga'l.

Lu2.19 mariyaa'loa anthach sanggathiga'laiyellaam than iruthayaththilea vaiththu, sinthanaipa'n'ninaa'l.

Lu2.20 meaypparga'lum thangga'lukkuch sollappattathinpadiyea keattu ka'nda ellaavat'ri'rkaagavum theavanai magimaippaduththi, thuthiththukko'ndu thirumbippoanaarga'l.

Lu2.21 pi'l'laikku viruththaseathanam pa'n'navea'ndiya ettaam naa'lilea, athu karppaththilea u'rpavikki'ratha'rku munnea theavathoothanaal sollappattapadiyea, atha'rku iyeasu en'ru pearittaarga'l.

Lu2.22 moaseayin niyaayappiramaa'naththinpadiyea avarga'ludaiya suththigarippin naadka'l ni'raivea'rinapoathu,

Lu2.23 mutha'rpea'raana entha aa'npi'l'laiyum karththarukkup parisuththamaanathennappadum en'ru karththarudaiya niyaayappiramaa'naththil ezhuthiyirukki'rapadi avaraik karththarukken'ru oppukkodukkavum,

Lu2.24 karththarudaiya niyaayappiramaa'naththil solliyirukki'rapadi, oru joadu kaattuppu'raavaiyaavathu ira'ndu pu'raakkugnchuga'laiyaavathu baliyaagach seluththavum, avarai erusaleamukkuk ko'ndupoanaarga'l.

Lu2.25 appozhuthu simiyoan ennum pearko'nda oru manushan erusaleamil irunthaan; avan neethiyum theavabakthiyum u'l'lavanaayum, isravealin aa'ruthalvarak kaaththirukki'ravanaayum irunthaan; avanmeal parisuththaaavi irunthaar.

Lu2.26 karththarudaiya ki'risthuvai nee kaa'numunnea mara'namadaiyamaattaay en'ru parisuththa aaviyinaalea avanukku a'rivikkappattumirunthathu.

Lu2.27 avan aaviyin eavuthalinaal theavaalayaththilea vanthirunthaan. iyeasu ennum pi'l'laikkaaga niyaayappiramaa'na mu'raimaiyinpadi seyvatha'rkuth thaay thagappanmaar avarai u'l'lea ko'nduvarugaiyil,

Lu2.28 avan avaraith than kaiga'lil eanthikko'ndu, theavanai sthoaththiriththu:

Lu2.29 aa'ndavarea, umathu vaarththaiyinpadi umathu adiyeanai ippozhuthu samaathaanaththoadea poagavidugi'reer;

Lu2.30 pu'rajaathiga'lukkup piragaasikki'ra o'liyaagavum, ummudaiya janamaagiya isravealukku magimaiyaagavum,

Lu2.31 theavareer sagala janangga'lukkum munbaaga aayaththampa'n'nina

Lu2.32 ummudaiya iradcha'niyaththai en ka'nga'l ka'ndathu en'raan.

Lu2.33 avaraikku'riththuch sollappattavaiga'lukkaaga yoaseappum avarudaiya thaayaarum aachchariyappattaarga'l.

Lu2.34 pinnum simiyoan avarga'lai aaseervathiththu, avarudaiya thaayaagiya mariyaa'lai noakki: ithoa, aneagarudaiya iruthaya sinthanaiga'l ve'lippadaththakkathaaga, isravealil aneagar vizhugi'ratha'rkum ezhunthirukki'ratha'rkum, viroathamaagap peasappadum adaiyaa'lamaavatha'rkum, ivar niyamikkappattirukki'raar.

Lu2.35 un aaththumaavaiyum oru pattayam uruvippoagum en'raan.

Lu2.36 aasearudaiya koaththiraththaa'lum, paanuvealin kumaaraththiyumaagiya annaa'l ennum oru theerkkatharisi irunthaa'l; ava'l kannippiraayaththil vivaagamaanathumuthal eazhuvarusham purushanudanea vaazhnthava'lum, athiga vayathusen'rava'lumaayirunthaa'l.

Lu2.37 ea'rakku'raiya e'nbaththunaalu vayathu'l'la antha vithavai theavaalayaththai vittu neenggaamal, iravum pagalum ubavaasiththu, jebampa'n'ni, aaraathanai seythuko'ndirunthaa'l.

Lu2.38 ava'lum annearaththilea vanthu nin'ru, karththaraip pugazhnthu, erusaleamilea meedpu'ndaagak kaaththiruntha yaavarukkum avaraikku'riththup peasinaa'l.

Lu2.39 karththarudaiya niyaayappiramaa'naththinpadi sagalaththaiyum avarga'l seythu mudiththapinbu, kalileayaanaattilu'l'la thangga'l ooraagiya naasareaththukkuth thirumbippoanaarga'l.

Lu2.40 pi'l'lai va'larnthu, aaviyilea belanko'ndu, gnaanaththinaal ni'rainthathu. theavanudaiya kirubaiyum avarmeal irunthathu.

Lu2.41 avarudaiya thaay thagappanmaar varushanthoa'rum paskaa pa'ndigaiyil erusaleamukkup poavaarga'l.

Lu2.42 avarukkup pannira'ndu vayathaanapoathu, avarga'l anthap pa'ndigai mu'raimaiyinpadi erusaleamukkuppoay,

Lu2.43 pa'ndigainaadka'l mudinthu, thirumbivarugi'rapoathu, pi'l'laiyaagiya iyeasu erusaleamilea irunthuvittaar; ithu avarudaiya thaayaarukkum yoaseappukkum theriyaathirunthathu.

Lu2.44 avar pirayaa'nakkaararin koottaththilea iruppaaren'ru avarga'l ninaiththu, orunaa'l pirayaa'nam vanthu, u'ravin mu'raiyaaridaththilum a'rimugamaanavarga'lidaththilum avaraith theadinaarga'l.

Lu2.45 kaa'naathathinaalea avaraith theadikko'ndea erusaleamukkuth thirumbip poanaarga'l.

Lu2.46 moon'runaa'laikkup pinbu, avar theavaalayaththil poathagar naduvil udkaarnthirukkavum, avarga'l peasugi'rathaik keadkavum, avarga'lai vinaavavum ka'ndaarga'l.

Lu2.47 avar peasakkeatta yaavarum avarudaiya buththiyaiyum avar sonna maa'ruththarangga'laiyungku'riththup piramiththaarga'l.

Lu2.48 thaay thagappanmaarum avaraik ka'ndu aachchariyappattaarga'l. appozhuthu avarudaiya thaayaar avarai noakki: maganea! ean engga'lukku ippadich seythaay? ithoa, un thagappanum naanum visaaraththoadea unnaith theadinoamea en'raa'l.

Lu2.49 atha'rku avar: neengga'l ean ennaith theadineerga'l? en pithaavukkaduththavaiga'lil naan irukkavea'ndiyathen'ru a'riyeerga'laa en'raar.

Lu2.50 thangga'lukku avar sonna vaarththaiyai avarga'l u'narnthuko'l'lavillai.

Lu2.51 pinbu avar avarga'ludanea koodappoay, naasareaththooril searnthu, avarga'lukkuk keezhppadinthirunthaar. avarudaiya thaayaar inthach sanggathiga'laiyellaam than iruthayaththilea vaiththukko'ndaa'l.

Lu2.52 iyeasuvaanavar gnaanaththilum, va'larththiyilum, theavakirubaiyilum, manushar thayavilum athigamathigamaay viruththiyadainthaar.

<<    lookkaa 3    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38  

Lu3.1 thibeariyuraayan raajyabaaram pa'n'nina pathinainthaam varushaththilea, ponthiyupilaaththu yootheayaavukkuth theasaathibathiyaayum, earoathu kaa'rpanggu theasamaagiya kalileayaavukku athibathiyaayum, avan sagoatharanaagiya pilippu kaa'rpanggu theasamaagiya iththureayaavukkum thiraakoniththi naatti'rkum athibathiyaayum, lisaaniyaa kaa'rpanggu theasamaagiya abileaneakku athibathiyaayum,

Lu3.2 annaavum kaaypaavum pirathaana aasaariyaraayum irunthakaalaththil vanaantharaththilea sagariyaavin kumaaranaagiya yoavaanukkuth theavanudaiya vaarththai u'ndaayit'ru.

Lu3.3 appozhuthu: karththarukku vazhiyai aayaththappaduththungga'l, avarukkup paathaiga'laich sevvaipa'n'nungga'l en'rum,

Lu3.4 pa'l'langga'lellaam nirappappadum, sagala malaiga'lum kun'ruga'lum thaazhththappadum, koa'nalaanavaiga'l sevvaiyaagum, karadaanavaiga'l samamaagum en'rum,

Lu3.5 maamsamaana yaavarum theavanudaiya iradchippaik kaa'nbaarga'l en'rum, vanaantharaththilea kooppidugi'ravanudaiya saththam u'ndaagum en'ru easaayaa theerkkatharisiyin aagamaththil ezhuthiyirukki'rapiragaaram,

Lu3.6 avan yoarthaan nathikku arugaana theasamenggum poay, paavamannippukken'ru mananthirumbuthalukkeat'ra gnaanasnaanaththaikku'riththup pirasanggiththaan.

Lu3.7 avan, thannidaththil gnaanasnaanam pe'rumpadikkup pu'rappattuvantha thira'laana janangga'lai noakki: viriyanpaambuk kuttiga'lea! varungkoabaththukkuth thappiththukko'l'la ungga'lukku vagaikaattinavan yaar?

Lu3.8 mananthirumbuthalukku eat'ra kaniga'laik kodungga'l; aabirahaam engga'lukkuth thagappan en'ru ungga'lukku'l'lea sollaththodanggaathirungga'l; theavan inthak kalluga'linaalea aabirahaamukkup pi'l'laiga'lai u'ndupa'n'na vallavaraayirukki'raar en'ru ungga'lukkuch sollugi'rean.

Lu3.9 ippozhuthea koadariyaanathu marangga'lin vear arugea vaiththirukki'rathu; aagaiyaal nalla kanikodaatha maramellaam vettu'ndu akkiniyilea poadappadum en'raan.

Lu3.10 appozhuthu janangga'l avanai noakki: appadiyaanaal naangga'l enna seyyavea'ndum en'ru keattaarga'l.

Lu3.11 avarga'lukku avan pirathiyuththaramaaga: ira'ndu anggiga'laiyudaiyavan illaathavanukkuk kodukkakkadavan; aagaaraththai udaiyavanum appadiyea seyyakkadavan en'raan.

Lu3.12 aayakkaararum gnaanasnaanam pe'ravanthu, avanai noakki: poathagarea, naangga'l ennaseyyavea'ndum en'ru keattaarga'l.

Lu3.13 atha'rku avan: ungga'lukkuk katta'laiyittirukki'ratha'rku athigamaay on'rum vaanggaathirungga'l en'raan.

Lu3.14 poarchseavagarum avanai noakki: naangga'l ennaseyyavea'ndum en'ru keattaarga'l. atha'rku avan: neengga'l oruvarukkum idukka'nseyyaamalum poyyaayk kut'ragnsaattaamalum, ungga'l samba'lamea poathumen'rum irungga'l en'raan.

Lu3.15 yoavaanaikku'riththu: ivanthaan ki'risthuvoa en'ru janangga'lellaarum e'n'nangko'ndu, thangga'l iruthayangga'lil yoasanaiyaayirukkaiyil,

Lu3.16 yoavaan ellaarukkum pirathiyuththaramaaga: naan jalaththinaal ungga'lukku gnaanasnaanang kodukki'rean, ennilum vallavar oruvar varugi'raar, avarudaiya paatharadchaiga'lin vaarai avizhkki'ratha'rkum naan paaththiran alla, avar parisuththaaaviyinaalum akkiniyinaalum ungga'lukku gnaanasnaanang koduppaar.

Lu3.17 thoot'rukkoodai avar kaiyil irukki'rathu, avar thamathu ka'laththai nan'raay vi'lakki, koathumaiyaith thamathu ka'lagnchiyaththil searppaar; patharaiyoa aviyaatha akkiniyinaal sutterippaar en'raan.

Lu3.18 vea'ru aneaga buththimathiga'laiyum avan janangga'lukkuch sollip pirasanggiththaan.

Lu3.19 kaa'rpanggu theasaathibathiyaagiya earoathu than sagoatharanaana pilippuvin manaivi earoathiyaa'linimiththamaagavum, thaan seytha mat'rap pollaangguga'linimiththamaagavum, yoavaanaalea kadinthuko'l'lappattapoathu,

Lu3.20 thaan seytha mat'rellaap pollaangguga'lum thavira, yoavaanaiyum kaavalil adaiththuvaiththaan.

Lu3.21 janangga'lellaarum gnaanasnaanam pet'rapoathu, iyeasuvum gnaanasnaanam pet'ru, jebampa'n'nugaiyil, vaanam thi'rakkappattathu;

Lu3.22 parisuththa aaviyaanavar roobangko'ndu pu'raavaippoala avarmeal i'rangginaar. vaanaththilirunthu oru saththamum u'ndaagi: neer ennudaiya neasakumaaran, ummil piriyamaayirukki'rean en'ru uraiththathu.

Lu3.23 appozhuthu iyeasu ea'rakku'raiya muppathu vayathu'l'lavaraanaar. avar yoaseappin kumaaranen'ru e'n'nappattaar. antha yoaseappu ealiyin kumaaran;

Lu3.24 eali maaththaaththin kumaaran; maaththaath leaviyin kumaaran; leavi melkiyin kumaaran; melki yannaavin kumaaran; yannaa yoaseappin kumaaran;

Lu3.25 yoaseappu maththaththiyaavin kumaaran; maththaththiyaa aamoasin kumaaran; aamoas naagoomin kumaaran; naagoom esliyin kumaaran; esli nanggaayin kumaaran.

Lu3.26 nanggaay maagaaththin kumaaran; maagaath maththaththiyaavin kumaaran; maththaththiyaa seameayin kumaaran; seameay yoaseappin kumaaran; yoaseappu yoothaavin kumaaran; yoothaa yoavannaavin kumaaran.

Lu3.27 yoavannaa reasaavin kumaaran; reasaa sorobaabealin kumaaran; sorobaabeal salaaththiyealin kumaaran; salaaththiyeal neariyin kumaaran.

Lu3.28 neari melkiyin kumaaran; melki aththiyin kumaaran; aththi koasaamin kumaaran; koasaam elmoathaamin kumaaran; elmoathaam earin kumaaran; ear yoaseayin kumaaran.

Lu3.29 yoasea eliyeasarin kumaaran; eliyeasar yoareemin kumaaran; yoareem maaththaaththin kumaaran; maaththaath leaviyin kumaaran.

Lu3.30 leavi simiyoanin kumaaran; simiyoan yoothaavin kumaaran; yoothaa yoaseappin kumaaran; yoaseappu yoanaanin kumaaran; yoanaan eliyaakkeemin kumaaran.

Lu3.31 eliyaakkeem meleyaavin kumaaran; meleyaa mayinaanin kumaaran; mayinaan maaththaaththaavin kumaaran; maaththaaththaa naaththaanin kumaaran; naaththaan thaaveethin kumaaran.

Lu3.32 thaaveethu eesaayin kumaaran; eesaay oabeathin kumaaran; oabeath boavaasin kumaaran; boavaas salmoanin kumaaran; salmoan nagasoanin kumaaran.

Lu3.33 nagasoan amminathaabin kumaaran; amminathaab aaraamin kumaaran; aaraam esroamin kumaaran; esroam paareasin kumaaran; paareas yoothaavin kumaaran; yoothaa yaakkoabin kumaaran.

Lu3.34 yaakkoabu eesaakkin kumaaran; eesaakku aabirahaamin kumaaran; aabirahaam thearaavin kumaaran; thearaa naakoarin kumaaran.

Lu3.35 naakoar searookkin kumaaran; searook regoovin kumaaran; regoo pealeakkin kumaaran; pealeak eabearin kumaaran; eabear saalaavin kumaaran.

Lu3.36 saalaa kaayinaanin kumaaran; kaayinaan arppagasaaththin kumaaran; arppagasaath seamin kumaaran; seam noavaavin kumaaran; noavaa laameakkin kumaaran.

Lu3.37 laameakku meththoosalaavin kumaaran; meththoosalaa eanoakkin kumaaran; eanoakku yaareathin kumaaran; yaareath magalaaleyealin kumaaran; magalaaleyeal keanaanin kumaaran; keanaan eanoasin kumaaran.

Lu3.38 eanoas seaththin kumaaran; seath aathaamin kumaaran; aathaam theavanaal u'ndaanavan.

<<    lookkaa 4    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44  

Lu4.1 iyeasu parisuththa aaviyinaalea ni'rainthavaraay yoarthaanai vittuth thirumbi, aaviyaanavaraalea vanaantharaththi'rkuk ko'ndupoagappattu,

Lu4.2 naa'rpathunaa'l pisaasinaal soathikkappattaar. antha naadka'lil avar on'rum pusiyaathirunthaar; antha naadka'l mudinthapinbu avarukkup pasiyu'ndaayit'ru.

Lu4.3 appozhuthu pisaasu avarai noakki: neer theavanudaiya kumaaraneayaanaal, inthak kal appamaagumpadi sollum en'raan.

Lu4.4 avar pirathiyuththaramaaga: manushan appaththinaaleamaaththiramalla, theavanudaiya ovvoru vaarththaiyinaalum pizhaippaan en'ru ezhuthiyirukki'rathea en'raar.

Lu4.5 pinbu pisaasu avarai uyarntha malaiyinmeal ko'ndupoay, ulagaththin sagala raajyangga'laiyum oru nimishaththilea avarukkuk kaa'nbiththu:

Lu4.6 ivaiga'l ellaavat'rinmealumu'l'la athigaaraththaiyum ivaiga'lin magimaiyaiyum umakkuth tharuvean, ivaiga'l enakku oppukkodukkappattirukki'rathu; enakku ishdamaanavanukku ivaiga'laik kodukki'rean.

Lu4.7 neer ennaip pa'ninthuko'ndaal ellaam ummudaiyathaagum en'ru sonnaan.

Lu4.8 iyeasu avanukkup pirathiyuththaramaaga: enakkup pinnaagappoa saaththaanea, un theavanaagiya karththaraip pa'ninthuko'ndu, avar oruvarukkea aaraathanaiseyvaayaaga en'ru ezhuthiyirukki'rathea en'raar.

Lu4.9 appozhuthu avan avarai erusaleamukkuk ko'ndupoay, theavaalayaththu upparigaiyinmeal avarai ni'ruththi: neer theavanudaiya kumaaraneayaanaal, inggeayirunthu thaazhakkuthiyum.

Lu4.10 eanenil, ummaik kaakkumpadikkuth thammudaiya thootharga'lukku ummaikku'riththuk katta'laiyiduvaar en'rum,

Lu4.11 umathu paatham kallil ida'raathapadikku, avarga'l ummaik kaiga'lil eanthikko'ndupoavaarga'l en'rum, ezhuthiyirukki'rathu en'ru sonnaan.

Lu4.12 atha'rku iyeasu: un theavanaagiya karththaraip pareedchai paaraathiruppaayaaga en'ru solliyirukki'rathea en'raar.

Lu4.13 pisaasaanavan soathanaiyellaam mudiththapinbu, silakaalam avarai vittu vilagippoanaan.

Lu4.14 pinbu iyeasu aaviyaanavarudaiya balaththinaalea kalileayaavukkuth thirumbip poanaar. avarudaiya keerththi sut'rilum irukki'ra theasamenggum parambit'ru.

Lu4.15 avarga'ludaiya jebaaalayangga'lil avar ubatheasiththu, ellaaraalum pugazhappattaar.

Lu4.16 thaam va'larntha ooraagiya naasareaththukku avar vanthu, thammudaiya vazhakkaththinpadiyea oayvunaa'lil jebaaalayaththilea piraveasiththu, vaasikka ezhunthu nin'raar.

Lu4.17 appozhuthu easaayaa theerkkatharisiyin pusthagam avaridaththil kodukkappattathu. avar pusthagaththai viriththapoathu:

Lu4.18 karththarudaiya aaviyaanavar enmealirukki'raar; thariththirarukkuch suviseashaththaip pirasanggikkumpadi ennai abisheagam pa'n'ninaar; iruthayam narunggu'ndavarga'laik ku'namaakkavum, si'raippattavarga'lukku viduthalaiyaiyum, kurudarukkup paarvaiyaiyum pirasiththappaduththavum, no'runggu'ndavarga'lai viduthalaiyaakkavum,

Lu4.19 karththarudaiya anukkiraga varushaththaip pirasiththappaduththavum, ennai anuppinaar, en'ru ezhuthiyirukki'ra idaththai avar ka'ndu,

Lu4.20 vaasiththu, pusthagaththaich surutti, pa'nividaikkaaranidaththil koduththu, udkaarnthaar. jebaaalayaththilu'l'la ellaarudaiya ka'nga'lum avarmeal noakkamaayirunthathu.

Lu4.21 appozhuthu avar avarga'loadea peasaththodanggi: ungga'l kaathuga'l keadka intha veathavaakkiyam in'raiyaththinam ni'raivea'rit'ru en'raar.

Lu4.22 ellaarum avarukku na'rsaadchi koduththu, avarudaiya vaayilirunthu pu'rappatta kirubaiyu'l'la vaarththaiga'laik ku'riththu aachchariyappattu: ivan yoaseappin kumaaran allavaa en'raarga'l.

Lu4.23 avar avarga'lai noakki: vaiththiyanea, unnaiththaanea ku'namaakkikko'l engi'ra pazhamozhiyaich solli, naangga'l kea'lvippattapadi kapparnahoomooril unnaal seyyappatta kiriyaiga'l evaiga'loa avaiga'lai un ooraagiya ivvidaththilum sey en'ru neengga'l ennudan solluveerga'l enbathu nichchayam.

Lu4.24 aanaalum theerkkatharisi oruvanum than oorilea anggeegarikkappadamaattaan en'ru meyyaagavea ungga'lukkuch sollugi'rean.

Lu4.25 an'riyum eliyaavin naadka'lilea moon'ru varushamum aa'rumaathamum vaanam adaipattu, theasamenggum miguntha pagncham u'ndaayirunthapoathu, isravealarukku'l aneagam vithavaiga'l irunthaarga'l.

Lu4.26 aayinum eliyaa seethoan naattilu'l'la sarepthaa (saa'ripaath) ooriliruntha oru vithavaiyinidaththi'rku anuppappattaaneayallaamal mat'roruththiyinidaththi'rkum anuppappadavillai.

Lu4.27 allaamalum elisaa theerkkatharisiyin kaalaththilea isravealarukku'l'lea aneagam kushdaroagiga'l irunthaarga'l; aayinum seeriyaa theasaththaanaagiya naagamaaneayallaamal avarga'lil vea'roruvanum suththamaakkappadavillai en'ru saththiyaththinpadiyea ungga'lukkuch sollugi'rean en'raar.

Lu4.28 jebaaalayaththiliruntha ellaarum, ivaiga'laik keattapozhuthu, koabamoo'ndu,

Lu4.29 ezhunthirunthu, avarai oorukkup pu'rambea tha'l'li, thangga'l oor kattappattiruntha sengguththaana malaiyin sigaraththilirunthu avaraith thalaikeezhaayth tha'l'lividumpadikku avvidaththi'rkuk ko'ndupoanaarga'l.

Lu4.30 avaroa avarga'l naduvinin'ru kadanthupoayvittaar.

Lu4.31 pinbu avar kalileayaavilu'l'la kapparnahoom patta'naththukku vanthu, oayvunaadka'lil janangga'lukkup poathagam pa'n'ninaar.

Lu4.32 avarudaiya vasanam athigaaramu'l'lathaayirunthapadiyaal avarudaiya poathagaththaikku'riththu avarga'l aachchariyappattaarga'l.

Lu4.33 jebaaalayaththilea asuththa aavi pidiththiruntha oru manushan irunthaan.

Lu4.34 avan: aiyoa! nasareayanaagiya iyeasuvea, engga'lukkum umakkum enna? engga'laik kedukkavaa vantheer? ummai innaar en'ru a'rivean; neer theavanudaiya parisuththar en'ru uraththasaththamittaan.

Lu4.35 atha'rku iyeasu: nee peasaamal ivanai vittup pu'rappattup poa en'ru athai athattinaar; appozhuthu pisaasu avanai janangga'lin naduvea vizhaththa'l'li, avanukku oru seathamugnseyyaamal, avanai vittup poayvittathu.

Lu4.36 ellaarum aachchariyappattu: ithu enna vaarththaiyoa! athigaaraththoadum vallamaiyoadum asuththa aaviga'lukkum katta'laiyidugi'raar, avaiga'l pu'rappattuppoagi'rathea en'ru oruvaroadoruvar peasikko'ndaarga'l.

Lu4.37 avarudaiya keerththi sut'rilumiruntha naaduga'lilu'l'la idangga'lilellaam pirasiththamaayit'ru.

Lu4.38 pinbu avar jebaaalayaththai vittup pu'rappattu, seemoan veettil piraveasiththaar, seemoanudaiya maami kadum juramaayk kidanthaa'l. ava'lukkaaga avarai vea'ndikko'ndaarga'l.

Lu4.39 avar ava'lidaththil kuninthunin'ru, juram neenggumpadi katta'laiyittaar, athu ava'lai vittu neenggit'ru; udanea ava'l ezhunthirunthu avarga'lukkup pa'nividai seythaa'l.

Lu4.40 sooriyan asthamiththapoathu, janangga'lellaarum thangga'lukku'l'lea palapala viyaathiga'laal varuththappattavarga'lai avaridaththil ko'nduvanthaarga'l. avarga'l ovvoruvarmealum avar thammudaiya kaiga'lai vaiththu, avarga'laich sosthamaakkinaar.

Lu4.41 pisaasuga'lum: neer theavanudaiya kumaaranaagiya ki'risthu en'ru saththamittu, aneagaraivittup pu'rappattathu. avaraik ki'risthu en'ru pisaasuga'l a'rinthirunthapadiyaal avar avaiga'laip peasavottaamal athattinaar.

Lu4.42 uthayamaanapoathu, avar pu'rappattu, vanaantharamaana oaridaththi'rkup poanaar. thira'laana janangga'l avaraith theadi, avaridaththil vanthu, thangga'lai vittup poagaathapadikku avarai ni'ruththikko'ndaarga'l.

Lu4.43 avaroa avarga'lai noakki: naan mat'ra oorga'lilum theavanudaiya raajyaththaikku'riththup pirasanggikkavea'ndum, itha'rkaagavea anuppappattean en'raar.

Lu4.44 anthappadiyea kalileayaa naattilu'l'la jebaaalayangga'lil pirasanggam pa'n'nikko'nduvanthaar.

<<    lookkaa 5    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39  

Lu5.1 pinbu avar keneasareaththuk kadalarugea nin'rapoathu, thira'laana janangga'l theavavasanaththaik keadkumpadi avaridaththil nerungginaarga'l.

Lu5.2 appozhuthu kada'rkaraiyilea nin'ra ira'ndu padavuga'laik ka'ndaar. meenpidikki'ravarga'l avaiga'lai vitti'ranggi, valaiga'lai alaisikko'ndirunthaarga'l.

Lu5.3 appozhuthu anthap padavuga'lil on'ril ea'rinaar, athu seemoanudaiyathaayirunthathu; athaik karaiyilirunthu sat'rea tha'l'lumpadi avanaik keattukko'ndu, anthap padavil udkaarnthu, janangga'lukkup poathagampa'n'ninaar.

Lu5.4 avar poathagampa'n'ni mudiththa pinbu seemoanai noakki: aazhaththilea tha'l'likko'ndupoay, meenpidikkumpadi ungga'l valaiga'laip poadungga'l en'raar.

Lu5.5 atha'rkuch seemoan: aiyarea, iraamuzhuvathum naangga'l pirayaasappattum on'rum agappadavillai; aagilum ummudaiya vaarththaiyinpadiyea valaiyaip poadugi'rean en'raan.

Lu5.6 anthappadiyea avarga'l seythu, thangga'l valai kizhinthupoagaththakkathaaga miguthiyaana meenga'laip pidiththaarga'l.

Lu5.7 appozhuthu mat'rap padaviliruntha koottaa'liga'l vanthu thangga'lukku uthaviseyyumpadikkuch saigaikaattinaarga'l; avarga'l vanthu, ira'ndu padavuga'lum amizhaththakkathaaga nirappinaarga'l.

Lu5.8 seemoan peathuru athaik ka'ndu, iyeasuvin paathaththil vizhunthu: aa'ndavarea, naan paaviyaana manushan, neer ennaivittup poagavea'ndum en'raan.

Lu5.9 avarga'l thira'laana meenga'laip pidiththathinimiththam, avanukkum avanoadukooda iruntha yaavarukkum piramippu'ndaanapadiyinaal appadich sonnaan.

Lu5.10 seemoanukkuk koottaa'liga'laana sebetheayuvin kumaararaagiya yaakkoabum yoavaanum anthappadiyea piramiththaarga'l. appozhuthu iyeasu seemoanai noakki: bayappadaathea, ithumuthal nee manusharaip pidikki'ravanaayiruppaay en'raar.

Lu5.11 avarga'l padavuga'laik karaiyilea ko'ndupoay ni'ruththi, ellaavat'raiyum vittu, avarukkup pinsen'raarga'l.

Lu5.12 pinbu avar oru patta'naththil irukkaiyil, kushdaroagam ni'raintha oru manushan iyeasuvaik ka'ndu, mugangkuppu'ra vizhunthu: aa'ndavarea, umakkuch siththamaanaal, ennaich suththamaakka ummaalea aagum en'ru avarai vea'ndikko'ndaan.

Lu5.13 avar thamathu kaiyai neetti, avanaith thottu: enakkuch siththamu'ndu, suththamaagu en'raar; udanea kushdaroagam avanai vittu neenggit'ru.

Lu5.14 avar avanai noakki: nee ithai oruvarukkum sollaamal, poay, unnai aasaariyanukkuk kaa'nbiththu, nee suththamaanathinimiththam, moasea katta'laiyittapadiyea, avarga'lukkuch saadchiyaagap bali seluththu en'ru katta'laiyittaar.

Lu5.15 appadiyirunthum avarudaiya keerththi athigamaagap parambit'ru. thira'laana janangga'l avarudaiya ubatheasaththaik keadpatha'rkum avaraalea thangga'l pi'niga'l neenggich savukkiyamadaivatha'rkum koodivanthaarga'l.

Lu5.16 avaroa vanaantharaththil thaniththup poay, jebampa'n'nikko'ndirunthaar.

Lu5.17 pinbu orunaa'l avar ubatheasiththukko'ndirukki'rapoathu, kalileayaa yootheayaa naaduga'lilu'l'la sagala kiraamangga'lilum, erusaleam nagaraththilumirunthu vantha pariseayarum niyaayasaasthiriga'lum udkaarnthirunthaarga'l; appozhuthu pi'niyaa'liga'laik ku'namaakkaththakkathaagak karththarudaiya vallamai vi'langgit'ru.

Lu5.18 appozhuthu sila manushar thimirvaathakkaaran oruvanaip padukkaiyoadea eduththukko'nduvanthu, avanai u'l'lea ko'ndupoagavum avar munbaaga vaikkavum vagaitheadinaarga'l.

Lu5.19 janakkoottam miguthiyaayirunthapadiyaal avanai u'l'lea ko'ndupoagi'ratha'rku vagaikaa'naamal, veettinmeal ea'ri, thattoaduga'l vazhiyaay janangga'lin maththiyil iyeasuvukku munbaaga avanaip padukkaiyoadea i'rakkinaarga'l.

Lu5.20 avarga'ludaiya visuvaasaththai avar ka'ndu, thimirvaathakkaaranai noakki: manushanea, un paavangga'l unakku mannikkappattathu en'raar.

Lu5.21 appozhuthu veathapaaragarum pariseayarum yoasanaipa'n'ni, theavathoosha'nam sollugi'ra ivan yaar? theavan oruvareayan'rip paavangga'lai mannikkaththakkavar yaar en'raarga'l.

Lu5.22 iyeasu avarga'l sinthanaiga'lai a'rinthu, avarga'lai noakki: ungga'l iruthayangga'lil neengga'l sinthikki'rathenna?

Lu5.23 un paavangga'l unakku mannikkappattathu en'ru solvathoa, ezhunthu nadaven'ru solvathoa, ethu e'lithu?

Lu5.24 boomiyilea paavangga'lai mannikka manushakumaaranukku athigaaram u'ndenbathai neengga'l a'riyavea'ndum en'ru solli, thimirvaathakkaaranai noakki: nee ezhunthu, un padukkaiyai eduththukko'ndu, un veettukkup poa en'ru unakkuch sollugi'rean en'raar.

Lu5.25 udanea avan avarga'lukku munbaaga ezhunthu, than padukkaiyai eduththukko'ndu, theavanai magimaippaduththi, than veettukkup poanaan.

Lu5.26 athinaalea ellaarum aachchariyappattu, theavanai magimaippaduththinaarga'l; allaamalum, avarga'l bayam ni'rainthavarga'laagi, athisayamaana kaariyangga'lai in'ru ka'ndoam en'raarga'l.

Lu5.27 ivaiga'lukkup pinbu, avar pu'rappattu, aayaththu'raiyil udkaarnthiruntha leavi ennum pearudaiya oru aayakkaaranaik ka'ndu: enakkup pinsen'ru vaa en'raar.

Lu5.28 avan ellaavat'raiyum vittu, ezhunthu, avarukkup pinsen'raan.

Lu5.29 antha leavi enbavan than veettilea avarukkup periya virunthupa'n'ninaan. aneaga aayakkaararum mat'ravarga'lum avarga'loadeakoodap panthiyirunthaarga'l.

Lu5.30 veathapaaragarum pariseayarum avarudaiya seesharukku viroathamaaga mu'rumu'ruththu: neengga'l aayakkaararoadum paaviga'loadum poajanabaanampa'n'nugi'rathennaven'ru keattaarga'l.

Lu5.31 iyeasu avarga'lukkup pirathiyuththaramaaga: pi'niyaa'liga'lukku vaiththiyan vea'ndiyatheayallaamal sugamu'l'lavarga'lukku vea'ndiyathillai.

Lu5.32 neethimaanga'laiyalla, paaviga'laiyea mananthirumbugi'ratha'rku azhaikkavanthean en'raar.

Lu5.33 pinbu avarga'l avarai noakki: yoavaanudaiya seeshar aneagantharam ubavaasiththu jebampa'n'nikko'ndu varugi'raarga'l, pariseayarudaiya seesharum appadiyea seygi'raarga'l, ummudaiya seeshar poajanabaanampa'n'nugi'raarga'lea, atheppadiyen'ru keattaarga'l.

Lu5.34 atha'rku avar: ma'navaa'lan thangga'loadirukkaiyil ma'navaa'lanudaiya thoazharga'lai neengga'l ubavaasikkach seyyakkoodumaa?

Lu5.35 ma'navaa'lan avarga'lai vittu edupadum naadka'l varum, antha naadka'lilea ubavaasippaarga'l en'raar.

Lu5.36 avarga'lukku oru uvamaiyaiyum sonnaar: oruvanum puthiya vasthiraththu'ndaip pazhaiya vasthiraththinmeal poattu i'naikkamaattaan, i'naiththaal puthiyathu pazhaiyathaik kizhikkum; puthiya vasthiraththu'ndu pazhaiya vasthiraththukku ovvaathu.

Lu5.37 oruvanum puthu thiraadcharasaththaip pazhanthuruththiga'lil vaarththuvaikkamaattaan; vaarththuvaiththaal puthurasam thuruththiga'laik kizhiththuppoadum, irasamum sinthippoam, thuruththiga'lum kettuppoam.

Lu5.38 puthu rasaththaip puthu thuruththiga'lil vaarththuvaikkavea'ndum, appozhuthu ira'ndum paththirappattirukkum.

Lu5.39 an'riyum oruvanum pazhaiya rasaththaik kudiththavudanea puthu rasaththai virumbamaattaan, pazhaiya rasamea nallathen'ru solluvaan en'raar.

<<    lookkaa 6    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49  

Lu6.1 paskaapa'ndigaiyin ira'ndaam naa'laikkup pinvantha muthalaam oayvunaa'lilea, avar payirvazhiyea nadanthupoagaiyil, avarudaiya seesharga'l kathirga'laik koythu, kaiga'linaal nimittith thin'raarga'l.

Lu6.2 pariseayaril silar avarga'lai noakki: oayvunaa'lil seyyaththagaathathai neengga'l ean seygi'reerga'l en'ru keattaarga'l.

Lu6.3 iyeasu avarga'lukkup pirathiyuththaramaaga: thaaveethum avanoadirunthavarga'lum pasiyaayirunthapoathu seythathai neengga'l vaasikkavillaiyaa? avan theavanudaiya veettil piraveasiththu, aasaariyar maaththiramea thavira vea'roruvarum pusikkaththagaatha theavasamugaththu appangga'laik keattu vaanggi,

Lu6.4 thaan pusiththathuman'ri, thannudanea kooda irunthavarga'lukkum koduththaanea en'ru sonnaar.

Lu6.5 mealum manushakumaaran oayvunaa'lukkum aa'ndavaraay irukki'raar en'raar.

Lu6.6 vea'roru oayvunaa'lilea, avar jebaaalayaththil piraveasiththu ubatheasiththaar. anggea soombina valathukaiyaiyudaiya oru manushan irunthaan.

Lu6.7 appozhuthu veathapaaragarum pariseayarum avaridaththil kut'ram pidikkumpadi, oayvunaa'lil sosthamaakkuvaaroa en'ru avarmeal noakkamaayirunthaarga'l.

Lu6.8 avarga'ludaiya sinthanaiga'lai avar a'rinthu, soombina kaiyaiyudaiya manushanai noakki: nee ezhunthu, naduvea nil en'raar. avan ezhunthu nin'raan.

Lu6.9 appozhuthu iyeasu avarga'lai noakki: naan ungga'lidaththil on'ru keadki'rean; oayvunaadka'lil nanmai seyvathoa, theemai seyvathoa, jeevanaik kaappathoa, azhippathoa, ethu niyaayam en'ru keattu,

Lu6.10 avarga'lellaaraiyum sut'rip paarththu, antha manushanai noakki: un kaiyai neettu en'raar. appadiyea avan than kaiyai neettinaan, udanea avan kai ma'rukaiyaippoalach sosthamaayit'ru.

Lu6.11 avarga'loa moorkkave'riko'ndu, iyeasuvai enna seyyalaamen'ru oruvaroadoruvar aaloasiththaarga'l.

Lu6.12 annaadka'lilea, avar jebampa'n'numpadi oru malaiyinmeal ea'ri, iraamuzhuvathum theavanai noakki jebampa'n'nikko'ndirunthaar.

Lu6.13 pozhuthu vidinthapoathu, avar thammudaiya seesharga'lai varavazhaiththu, avarga'lil pannira'ndupearaith therinthuko'ndu, avarga'lukku appoasthalar en'ru pearittaar.

Lu6.14 avarga'l yaarenil, peathuru en'ru thaam pearitta seemoan, avan sagoatharanaagiya anthireayaa, yaakkoabu, yoavaan, pilippu, ba'rtholomeayu,

Lu6.15 maththeayu, thoamaa, alpeayuvin kumaaranaagiya yaakkoabu, seloaththea ennappatta seemoan,

Lu6.16 yaakkoabin sagoatharanaagiya yoothaa, thuroagiyaana yoothaaskaariyoaththu enbavarga'lea.

Lu6.17 pinbu avar avarga'ludaneakooda i'ranggi, samanaana oru idaththilea nin'raar. anggea avarudaiya seesharil aneagampearum avarudaiya ubatheasaththaik keadkumpadikkum, thangga'l viyaathiga'linin'ru ku'namaakkappadumpadikkum, yootheayaatheasaththuth thisaiga'l yaavat'rilirunthum, erusaleam nagaraththilirunthum, theeru seethoan patta'nangga'l irukki'ra kadaloaraththilirunthum vanthavarga'laagiya thira'laana janangga'lum irunthaarga'l.

Lu6.18 asuththa aaviga'laal vaathikkappattavarga'lum vanthu, aaroakkiyamadainthaarga'l.

Lu6.19 avaridaththilirunthu vallamai pu'rappattu ellaaraiyum ku'namaakkinapadiyinaalea, janangga'l yaavarum avaraith thodumpadikku vagaitheadinaarga'l.

Lu6.20 appozhuthu avar thammudaiya seesharga'lai noakkippaarththu: thariththiraraagiya neengga'l baakkiyavaanga'l; theavanudaiya raajyam ungga'ludaiyathu.

Lu6.21 ippozhuthu pasiyaayirukki'ra neengga'l baakkiyavaanga'l; thirupthiyadaiveerga'l. ippozhuthu azhugi'ra neengga'l baakkiyavaanga'l; ini nagaippeerga'l.

Lu6.22 manushakumaaran nimiththamaaga janangga'l ungga'laip pagaiththu, ungga'laip pu'rambaakki, ungga'lai ninthiththu, ungga'l naamaththaip pollaathathen'ru tha'l'lividumpoathu neengga'l baakkiyavaanga'laayiruppeerga'l.

Lu6.23 annaa'lilea neengga'l santhoashappattuk ka'likoorungga'l; paraloagaththil ungga'l palan miguthiyaayirukkum; avarga'ludaiya pithaakka'l theerkkatharisiga'lukkum appadiyea seythaarga'l.

Lu6.24 aisuvariyavaanga'laagiya ungga'lukku aiyoa; ungga'l aa'ruthalai neengga'l adainthu theernthathu.

Lu6.25 thirupthiyu'l'lavarga'laayirukki'ra ungga'lukku aiyoa; pasiyaayiruppeerga'l. ippozhuthu nagaikki'ra ungga'lukku aiyoa; ini thukkappattu azhuveerga'l.

Lu6.26 ellaa manusharum ungga'laik ku'riththup pugazhchchiyaayp peasumpoathu ungga'lukku aiyoa; avarga'l pithaakka'l ka'l'laththeerkkatharisiga'lukkum appadiyea seythaarga'l.

Lu6.27 enakkuch sevikodukki'ra ungga'lukku naan sollugi'rean: ungga'l saththurukka'laich sineagiyungga'l; ungga'laip pagaikki'ravarga'lukku nanmaiseyyungga'l.

Lu6.28 ungga'laich sabikki'ravarga'lai aaseervathiyungga'l; ungga'lai ninthikki'ravarga'lukkaaga jebam pa'n'nungga'l.

Lu6.29 unnai oru kannaththil a'raigi'ravanukku ma'ru kannaththaiyum kodu; un anggiyai eduththukko'l'lugi'ravanukku un vasthiraththaiyum eduththukko'l'lath thadaipa'n'naathea.

Lu6.30 unnidaththil keadki'ra evanukkum kodu; unnudaiyathai eduththuk ko'l'lugi'ravanidaththil athaith thirumbak kea'laathea.

Lu6.31 manushar ungga'lukku eppadich seyya vea'ndumen'ru virumbugi'reerga'loa, appadiyea neengga'lum avarga'lukkuch seyyungga'l.

Lu6.32 ungga'laich sineagikki'ravarga'laiyea neengga'l sineagiththaal, ungga'lukkup palan enna? paaviga'lum thangga'laich sineagikki'ravarga'laich sineagikki'raarga'lea.

Lu6.33 ungga'lukku nanmaiseygi'ravarga'lukkea neengga'l nanmaiseythaal, ungga'lukkup palan enna? paaviga'lum appadich seygi'raarga'lea.

Lu6.34 thirumbak koduppaarga'len'ru nambi neengga'l kadankoduththaal ungga'lukkup palan enna? thirumbath thangga'lukkuk kodukkappadumpadiyaagap paaviga'lum paaviga'lukkuk kadankodukki'raarga'lea.

Lu6.35 ungga'l saththurukka'laich sineagiyungga'l, nanmaiseyyungga'l, kaimmaa'ru karuthaamal kadan kodungga'l; appozhuthu ungga'l palan miguthiyaayirukkum, unnathamaanavarukku neengga'l pi'l'laiga'laayiruppeerga'l; avar nan'riya'riyaathavarga'lukkum thuroagiga'lukkum nanmai seygi'raarea.

Lu6.36 aagaiyaal ungga'l pithaa irakkamu'l'lavaraayirukki'rathupoala, neengga'lum irakkamu'l'lavarga'laayirungga'l.

Lu6.37 mat'ravarga'laik kut'ravaa'liga'len'ru theerkkaathirungga'l; appozhuthu neengga'lum kut'ravaa'liga'len'ru theerkkappadaathiruppeerga'l; mat'ravarga'lai aakkinaikku'l'laagumpadi theerkkaathirungga'l, appozhuthu neengga'lum aakkinaikku'l'laagath theerkkappadaathiruppeerga'l; viduthalaipa'n'nungga'l, appozhuthu neengga'lum viduthalaipa'n'nappaduveerga'l.

Lu6.38 kodungga'l, appozhuthu ungga'lukkum kodukkappadum; amukkik kulukkich sarinthu vizhumpadi nan'raay a'lanthu, ungga'l madiyilea poaduvaarga'l; neengga'l entha a'lavinaal a'lakki'reerga'loa antha a'lavinaal ungga'lukkum a'lakkappadum en'raar.

Lu6.39 pinnum avar oru uvamaiyai avarga'lukkuch sonnaar: kurudanukkuk kurudan vazhikaattakkoodumoa? iruvarum pa'l'laththil vizhuvaarga'l allavaa?

Lu6.40 seeshan than kuruvukku mea'rpattavanalla, thea'rinavan evanum than kuruvaippoaliruppaan.

Lu6.41 nee un ka'n'nilirukki'ra uththiraththai u'naraamal, un sagoatharan ka'n'nilirukki'ra thurumbaip paarkki'rathenna?

Lu6.42 allathu nee un ka'n'nilirukki'ra uththiraththai u'naraamal, un sagoatharanai noakki: sagoatharanea, naan un ka'n'nilirukki'ra thurumbai eduththuppoadattum en'ru nee solvatheppadi? maayakkaaranea! munbu un ka'n'nilirukki'ra uththiraththai eduththuppoadu, pinbu un sagoatharan ka'n'nilirukki'ra thurumbai eduththuppoada vagaipaarppaay.

Lu6.43 nalla maramaanathu ketta kani kodaathu, ketta maramaanathu nalla kani kodaathu.

Lu6.44 anthantha maram athanathan kaniyinaal a'riyappadum; mudchediga'lil aththippazhangga'laip pa'rikki'rathumillai, nerugnchichsediyil thiraadchappazhangga'laip pa'rikki'rathumillai.

Lu6.45 nalla manushan than iruthayamaagiya nalla pokkishaththilirunthu nallathai eduththuk kaattugi'raan; pollaatha manushan than iruthayamaagiya pollaatha pokkishaththilirunthu pollaathathai eduththukkaattugi'raan; iruthayaththin ni'raivinaal avanavan vaay peasum.

Lu6.46 ennai aa'ndavarea! aa'ndavarea! en'ru neengga'l solliyum, naan sollugi'rapadi neengga'l seyyaama'rpoagi'rathenna?

Lu6.47 ennidaththil vanthu, en vaarththaiga'laik keattu, avaiga'linpadi seygi'ravan yaarukku oppaayirukki'raanen'ru ungga'lukkuk kaa'nbippean.

Lu6.48 aazhamaayth thoa'ndi, ka'rpaa'raiyinmeal asthibaaram poattu, veedukattugi'ra manushanukku oppaayirukki'raan; peruve'l'lam vanthu, neeroattam antha veettinmeal moathiyum, athai asaikkak koodaama'rpoayit'ru; eanen'raal athu kanmalaiyinmeal asthibaaram poadappattirunthathu.

Lu6.49 en vaarththaiga'laik keattum avaiga'linpadi seyyaathavanoa asthibaaramillaamal ma'n'ninmeal veedukattinavanukku oppaayirukki'raan; neeroattam athinmeal moathinavudanea athu vizhunthathu; vizhunthu muzhuvathum azhinthathu en'raar.

<<    lookkaa 7    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50  

Lu7.1 avar thammudaiya vaarththaiga'laiyellaam janangga'ludaiya kaathuga'l keadkumpadi solli mudiththapinbu, kapparnahoomukkup poanaar.

Lu7.2 anggea noot'rukku athibathiyaagiya oruvanukkup piriyamaana vealaikkaaran viyaathippattu mara'na avasthaiyaayirunthaan.

Lu7.3 avan iyeasuvaikku'riththuk kea'lvippattapoathu, avar vanthu than vealaikkaaranaik ku'namaakkavea'ndumen'ru, avarai vea'ndikko'l'lumpadi yootharudaiya moopparai avaridaththil anuppinaan.

Lu7.4 avarga'l iyeasuvinidaththil vanthu, avaraik karuththaay vea'ndikko'ndu: neer inthath thayavuseygi'ratha'rku avan paaththiranaayirukki'raan.

Lu7.5 avan nammudaiya janaththai neasikki'raan, namakku oru jebaaalayaththaiyum kattinaan en'raarga'l.

Lu7.6 appozhuthu iyeasu avarga'ludanea koodappoanaar. veettukkuch sameebamaanapoathu, noot'rukku athibathi than sineagitharai noakki: neengga'l avaridaththil poay, aa'ndavarea! neer varuththappadavea'ndaam; neer en veettu vaasalukku'l piraveasikka naan paaththiran alla;

Lu7.7 naan ummidaththil varavum ennaip paaththiranaaga e'n'navillai; oru vaarththaimaaththiram sollum, appozhuthu en vealaikkaaran sosthamaavaan.

Lu7.8 naan athigaaraththukkuk keezhppattavanaayirunthum, enakkuk keezhppattirukki'ra seavagarumu'ndu; naan oruvanaip poaven'raal poagi'raan, mat'roruvanai vaaven'raal varugi'raan; en vealaikkaaranai, ithaich seyyen'raal seygi'raan en'ru naan sonnathaagach sollungga'l en'ru avarga'lai anuppinaan.

Lu7.9 iyeasu ivaiga'laik keattu avanaik ku'riththu aachchariyappattu, thirumbi, thamakkup pinsellugi'ra thira'laana janangga'lai noakki: isravealarukku'l'lum naan ippadippatta visuvaasaththaik kaa'navillai en'ru ungga'lukkuch sollugi'rean en'raar.

Lu7.10 anuppappattavarga'l veettukkuth thirumbivanthapoathu, viyaathiyaayk kidantha vealaikkaaran sugamadainthirukki'rathaik ka'ndaarga'l.

Lu7.11 ma'runaa'lilea avar naayeen ennum oorukkup poanaar; avarudaiya seeshar aneagarum thira'laana janangga'lum avarudaneakoodap poanaarga'l.

Lu7.12 avar oorin vaasalukkuch sameebiththapoathu, mariththuppoana oruvanai adakkampa'n'numpadi ko'nduvanthaarga'l; avan than thaaykku orea maganaayirunthaan. ava'loa kaimpe'n'naayirunthaa'l; ooraaril vegu janangga'l ava'ludaneakooda vanthaarga'l.

Lu7.13 karththar ava'laip paarththu, ava'lmeal manathurugi: azhaathea en'ru solli,

Lu7.14 kittavanthu, paadaiyaith thottaar; athaich sumanthavarga'l nin'raarga'l; appozhuthu avar: vaalibanea, ezhunthiru en'ru unakkuch sollugi'rean en'raar.

Lu7.15 mariththavan ezhunthu udkaarnthu, peasaththodangginaan. avanai avan thaayinidaththil oppuviththaar.

Lu7.16 ellaarum bayamadainthu: mahaa theerkkatharisiyaanavar namakku'l'lea thoan'riyirukki'raar en'rum, theavan thamathu janangga'laich santhiththaar en'rum solli, theavanai magimaippaduththinaarga'l.

Lu7.17 inthach seythi yootheayaa theasamuzhuvathilum sut'riyirukki'ra thisaiga'l yaavat'rilum pirasiththamaayit'ru.

Lu7.18 ivaiga'laiyellaam yoavaanudaiya seesharga'l avanukku a'riviththaarga'l. appozhuthu yoavaan than seesharil ira'ndupearai azhaiththu,

Lu7.19 neengga'l iyeasuvinidaththi'rkup poay: varugi'ravar neerthaanaa? allathu vea'roruvar varak kaaththirukkavea'ndumaa? en'ru kea'lungga'l en'ru solli anuppinaan.

Lu7.20 anthappadi avarga'l avaridaththil vanthu: varugi'ravar neerthaanaa? allathu vea'roruvar varak kaaththirukkavea'ndumaa? en'ru keadkumpadi yoavaansnaanan engga'lai ummidaththi'rku anuppinaar en'raarga'l.

Lu7.21 anthach samayaththilea noayga'laiyum kodiya viyaathiga'laiyum pollaatha aaviga'laiyum ko'ndiruntha aneagarai avar ku'namaakki, aneagang kurudarukkup paarvaiya'liththaar.

Lu7.22 iyeasu avarga'lukkup pirathiyuththaramaaga: neengga'l poay, ka'ndavaiga'laiyum keattavaiga'laiyum yoavaanukku a'riviyungga'l; kurudar paarvaiyadaigi'raarga'l, sappaa'niga'l nadakki'raarga'l, kushdaroagiga'l suththamaagi'raarga'l, sevidar keadki'raarga'l, mariththoar ezhunthirukki'raarga'l, thariththirarukkuch suviseasham pirasanggikkappadugi'rathu.

Lu7.23 ennidaththil ida'raladaiyaathirukki'ravan evanoa avan baakkiyavaan en'raar.

Lu7.24 yoavaanudaiya thootharga'l poanapinbu avar yoavaanaikku'riththu janangga'lukkuch sonnathu ennaven'raal: ethaippaarkka vanaantharaththi'rkup poaneerga'l? kaat'rinaal asaiyum naa'nalaiyoa?

Lu7.25 allaven'raal, ethaippaarkkap poaneerga'l? melliya vasthiranthariththa manushanaiyoa? alanggaara vasthiranthariththuch selvamaay vaazhgi'ravarga'l arasar maa'ligaiga'lilea irukki'raarga'l.

Lu7.26 allaven'raal, ethaippaarkkap poaneerga'l? theerkkatharisiyaiyoa? aam, theerkkatharisiyaip paarkkilum meanmaiyu'l'lavanaiyea en'ru ungga'lukkuch sollugi'rean.

Lu7.27 ithoa, naan en thoothanai umakku munbaaga anuppugi'rean; avan umakku munnea poay, umathu vazhiyai aayaththampa'n'nuvaan en'ru ezhuthiya vaakkiyaththaal ku'rikkappattavan ivanthaan.

Lu7.28 sthireega'lidaththilea pi'ranthavarga'lil yoavaansnaananaippaarkkilum periya theerkkatharisi oruvanumillai; aagilum, theavanudaiya raajyaththil si'riyavanaayirukki'ravan avanilum periyavanaayirukki'raanen'ru ungga'lukkuch sollugi'rean en'raar.

Lu7.29 yoavaanudaiya ubatheasaththaik keatta aayakkaarar muthalaana sagala janangga'lum avanaalea gnaanasnaanam pet'ru, theavan neethiparar en'ru a'rikkaiyittaarga'l.

Lu7.30 pariseayarum niyaayasaasthiriga'lumoa avanaalea gnaanasnaanam pe'raamal thangga'lukkuk keadu'ndaagath theavanudaiya aaloasanaiyaith tha'l'livittaarga'l.

Lu7.31 pinnum karththar sonnathu: inthach santhathiyai yaarukku oppiduvean? ivarga'l yaarukku oppaayirukki'raarga'l?

Lu7.32 santhai ve'liyil udkaarnthu, oruvaraiyoruvar paarththu: ungga'lukkaagak kuzhal oothinoam, neengga'l kooththaadavillai; ungga'lukkaagap pulambinoam, neengga'l azhavillai en'ru ku'rai sollugi'ra pi'l'laiga'lukku oppaayirukki'raarga'l.

Lu7.33 eppadiyenil, yoavaansnaanan appam pusiyaathavanum thiraadcharasam kudiyaathavanumaay vanthaan; atha'rku neengga'l: avan pisaasu pidiththirukki'ravan engi'reerga'l.

Lu7.34 manushakumaaran poajanabaanam pa'n'nugi'ravaraay vanthaar; atha'rku neengga'l: ithoa, poajanappiriyanum mathubaanappiriyanumaana manushan, aayakkaararukkum paaviga'lukkum sineagithan engi'reerga'l.

Lu7.35 aanaalum gnaanamaanathu athan pi'l'laiga'lellaaraalum neethiyu'l'lathen'ru oppukko'l'lappadum en'raar.

Lu7.36 pariseayaril oruvan thannudanea poajanampa'n'navea'ndumen'ru avarai vea'ndikko'ndaan; avar anthap pariseayanudaiya veettil piraveasiththup panthiyirunthaar.

Lu7.37 appozhuthu antha ooriliruntha paaviyaagiya oru sthiree avar pariseayan veettilea panthiyirukki'rathai a'rinthu, oru para'niyil parima'lathailam ko'nduvanthu,

Lu7.38 avarudaiya paathangga'lin arugea pinnaaga nin'ru azhuthuko'ndu, avarudaiya paathangga'laith than ka'n'neerinaal nanaiththu, than thalaimayirinaal thudaiththu, avarudaiya paathangga'lai muththagnseythu, parima'lathailaththaip poosinaa'l.

Lu7.39 avarai azhaiththa pariseayan athaik ka'ndapoathu, ivar theerkkatharisiyaayirunthaal thammaith thodugi'ra sthiree innaa'len'rum ippadippattava'len'rum a'rinthiruppaar; iva'l paaviyaayirukki'raa'lea en'ru thanakku'l'lea sollikko'ndaan.

Lu7.40 iyeasu avanai noakki: seemoanea, unakku naan oru kaariyam sollavea'ndum en'raar. atha'rku avan: poathagarea, sollum en'raan.

Lu7.41 appozhuthu avar: oruvanidaththil ira'ndupear kadanpattirunthaarga'l; oruvan ainnoo'ru ve'l'likkaasum, mat'ravan aimbathu ve'l'likkaasum kodukkavea'ndiyathaayirunthathu.

Lu7.42 kodukka avarga'lukku nirvaagamillaathapoathu, iruvarukkum kadanai manniththuvittaan. ippadiyirukka, avarga'lil evan avanidaththil athiga anbaayiruppaan? athaich sol en'raar.

Lu7.43 seemoan pirathiyuththaramaaga: evanukku athigamaay manniththuvittaanoa avanea athiga anbaayiruppaan en'ru ninaikki'rean en'raan; atha'rku avar: sariyaay nithaaniththaay en'ru solli,

Lu7.44 sthireeyinidamaayth thirumbi, seemoanai noakki: intha sthireeyaip paarkki'raayea; naan un veettil piraveasiththean, nee en kaalga'lukkuth tha'n'neer tharavillai, iva'loa, ka'n'neerinaal en kaalga'lai nanaiththu, than thalaimayirinaal avaiga'laith thudaiththaa'l.

Lu7.45 nee ennai muththagnseyyavillai, iva'loa, naan udpiraveasiththathu muthal, en paathangga'lai oayaamal muththagnseythaa'l.

Lu7.46 nee en thalaiyil e'n'ney poosavillai, iva'loa, en paathangga'lil parima'lathailam poosinaa'l.

Lu7.47 aathalaal naan unakkuch sollugi'rean: iva'l seytha aneaga paavangga'l mannikkappattathu; iva'l migavum anbukoornthaa'lea. evanukkuk kogncham mannikkappadugi'rathoa, avan kognchamaay anbukooruvaan en'ru solli;

Lu7.48 ava'lai noakki: un paavangga'l mannikkappattathu en'raar.

Lu7.49 appozhuthu koodap panthiyirunthavarga'l: paavangga'lai mannikki'ra ivan yaar en'ru thangga'lukku'l'lea sollikko'ndaarga'l.

Lu7.50 avar sthireeyai noakki: un visuvaasam unnai iradchiththathu, samaathaanaththoadea poa en'raar.

<<    lookkaa 8    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56  

Lu8.1 pinbu, avar patta'nangga'lthoa'rum kiraamangga'lthoa'rum pirayaa'nampa'n'ni, theavanudaiya raajyaththi'rkuriya na'rseythiyaik koo'rip pirasanggiththuvanthaar. panniruvarum avarudaneakooda irunthaarga'l.

Lu8.2 avar pollaatha aaviga'laiyum viyaathiga'laiyum neekkik ku'namaakkina sila sthireega'lum, eazhu pisaasuga'l neenggina magathaleanaa'l ennappatta mariyaa'lum,

Lu8.3 earoathin kaariyakkaaranaana koosaavin manaiviyaagiya yoavannaa'lum, soosannaa'lum, thangga'l aasthiga'laal avarukku oozhiyagnseythuko'nduvantha mat'ra aneagam sthireega'lum avarudanea irunthaarga'l.

Lu8.4 sagala patta'nangga'lilumirunthu thira'laana janangga'l avaridaththil vanthu koodinapoathu, avar uvamaiyaagach sonnathu:

Lu8.5 vithaikki'ravan oruvan vithaiyai vithaikkap pu'rappattaan; avan vithaikkaiyil sila vithai vazhiyarugea vizhunthu mithiyu'ndathu, aagaayaththup pa'ravaiga'l vanthu athaip padchiththuppoattathu.

Lu8.6 sila vithai ka'rpaa'raiyinmeal vizhunthathu; athu mu'laiththapin atha'rku eeramillaathathinaal ularnthupoayit'ru.

Lu8.7 sila vithai mu'l'lu'l'la idangga'lil vizhunthathu; mu'l kooda va'larnthu, athai nerukkippoattathu.

Lu8.8 sila vithai nalla nilaththil vizhunthathu, athu mu'laiththu, on'ru noo'raagap palan koduththathu en'raar. ivaiga'laich solli, keadki'ratha'rkuk kaathu'l'lavan keadkakkadavan en'ru saththamittuk koo'rinaar.

Lu8.9 appozhuthu avarudaiya seesharga'l, intha uvamaiyin karuththu ennaven'ru avaridaththil keattaarga'l.

Lu8.10 atha'rku avar: theavanudaiya raajyaththin iragasiyangga'lai a'riyumpadi ungga'lukku aru'lappattathu; mat'ravarga'lukkoa, avarga'l ka'ndum kaa'naathavarga'laagavum, keattum u'naraathavarga'laagavum irukkaththakkathaaga, avaiga'l uvamaiga'laagach sollappadugi'rathu.

Lu8.11 antha uvamaiyin karuththaavathu: vithai theavanudaiya vasanam.

Lu8.12 vazhiyarugea vithaikkappattavarga'l vasanaththaik keadki'ravarga'laayirukki'raarga'l; avarga'l visuvaasiththu iradchikkappadaathapadikkup pisaasaanavan vanthu, avvasanaththai avarga'l iruthayaththilirunthu eduththuppoadugi'raan.

Lu8.13 ka'rpaa'raiyinmeal vithaikkappattavarga'l keadkumpoathu santhoashaththudanea vasanaththai eat'rukko'l'lugi'raarga'l; aayinum thangga'lukku'l'lea vearko'l'laathapadiyinaalea, kognchakkaalamaaththiram visuvaasiththu, soathanai kaalaththil pinvaanggippoagi'raarga'l.

Lu8.14 mu'l'lu'l'la idangga'lil vithaikkappattavarga'l vasanaththaik keadki'ravarga'laayirukki'raarga'l; keattavudanea poay, pirapagnchaththi'rkuriya kavalaiga'linaalum aisuvariyaththinaalum sit'rinbangga'linaalum nerukkappattu, palankodaathirukki'raarga'l.

Lu8.15 nalla nilaththil vithaikkappattavarga'l vasanaththaik keattu, athai u'nmaiyum nanmaiyumaana iruthayaththilea kaaththup po'rumaiyudanea palankodukki'ravarga'laayirukki'raarga'l.

Lu8.16 oruvanum vi'lakkaik ko'luththi, athai oru paaththiraththinaalea moodavumaattaan, kattilinkeezhea vaikkavumaattaan; u'l'lea piraveasikki'ravarga'l athin ve'lichchaththaik kaa'numpadikku athai vi'lakkuththa'ndinmeal vaippaan.

Lu8.17 ve'liyaranggamaagaatha iragasiyamumillai, a'riyappattu ve'likkuvaraatha ma'raiporu'lumillai.

Lu8.18 aathalaal neengga'l keadki'ra vithaththaikku'riththuk kavaniyungga'l; u'l'lavanevanoa avanukkuk kodukkappadum; illaathavanevanoa avan thanakku'nden'ru ninaikki'rathum avanidaththilirunthu eduththukko'l'lappadum en'raar.

Lu8.19 appozhuthu avarudaiya thaayaarum sagoathararum avaridaththil vanthaarga'l; janakkoottaththinaalea avara'ndaiyil avarga'l searakkoodaathirunthathu.

Lu8.20 appozhuthu: ummudaiya thaayaarum ummudaiya sagoathararum ummaip paarkkavea'ndumen'ru ve'liyea ni'rki'raarga'l en'ru avarukku a'riviththaarga'l.

Lu8.21 atha'rku avar: theavanudaiya vasanaththaik keattu, athinpadi seygi'ravarga'lea enakkuth thaayum enakkuch sagoathararumaayirukki'raarga'l en'raar.

Lu8.22 pinbu orunaa'l avar thamathu seesharoadungkoodap padavil ea'ri: kadalin akkaraikkup poavoam vaarungga'l en'raar; appadiyea pu'rappattuppoanaarga'l.

Lu8.23 padavu oadugaiyil avar niththiraiyaayirunthaar. appozhuthu kadalilea suzhalkaat'ru'ndaanathaal, avarga'l moasamadaiyaththakkathaayp padavu jalaththinaal ni'rainthathu.

Lu8.24 avarga'l avaridaththil vanthu, aiyarea, aiyarea, madinthupoagi'roam en'ru avarai ezhuppinaarga'l; avar ezhunthu, kaat'raiyum jalaththin kontha'lippaiyum athattinaar; udanea avaiga'l nin'rupoay, amaithalu'ndaayit'ru.

Lu8.25 avar avarga'lai noakki: ungga'l visuvaasam enggea en'raar. avarga'l bayanthu aachchariyappattu: ivar yaaroa, kaat'rukkum jalaththukkum katta'laiyidugi'raar, avaiga'lum ivarukkuk keezhppadigi'rathea en'ru oruvaroadoruvar sollikko'ndaarga'l.

Lu8.26 pinbu kalileayaavukku ethiraana kathareanarudaiya naattil searnthaarga'l.

Lu8.27 avar karaiyili'rangginapoathu, nedunaa'laayp pisaasuga'l pidiththavanum, vasthiranthariyaathavanum, veettil thanggaamal pireathak kalla'raiga'lilea thangginavanumaayiruntha anthap patta'naththu manushan oruvan avarukku ethiraaga vanthaan.

Lu8.28 avan iyeasuvaik ka'ndapoathu kookkuralittu, avarukku munbaaga vizhunthu: iyeasuvea, unnathamaana theavanudaiya kumaaranea, enakkum umakkum enna? ennai veathanaippaduththaathapadikku ummai vea'ndikko'l'lugi'rean en'ru mahaa saththaththoadea sonnaan.

Lu8.29 antha asuththaaavi avanai vittup poagumpadi iyeasu katta'laiyittapadiyinaalea appadich sonnaan. antha asuththaaavi vegukaalamaay avanaip pidiththirunthathu; avan sanggiliga'linaalum vilangguga'linaalum kattu'ndu kaavalpa'n'nappattirunthum kattuga'lai mu'riththuppoattup pisaasinaal vanaantharangga'lukkuth thuraththappattirunthaan.

Lu8.30 iyeasu avanai noakki: un pear ennaven'ru keattaar; atha'rku avan: leagiyoan en'raan; aneagam pisaasuga'l avanukku'l pugunthirunthapadiyaal anthap pearaich sonnaan.

Lu8.31 thangga'laip paathaa'laththilea poagak katta'laiyidaathapadikku avaiga'l avarai vea'ndikko'ndana.

Lu8.32 avvidaththil aneagam pan'riga'l koottamaay malaiyilea meaynthuko'ndirunthathu. anthap pan'riga'lukku'l poagumpadi thangga'lukku uththaravu kodukkavea'ndum en'ru avarai vea'ndikko'ndana; avaiga'lukku uththaravukoduththaar.

Lu8.33 appadiyea pisaasuga'l antha manushanaivittu neenggi, pan'riga'lukku'l pugunthana; appozhuthu anthap pan'rikkoottam uyarntha meattilirunthu kadalilea paaynthu, amizhnthu, maa'ndathu.

Lu8.34 avaiga'lai meayththavarga'l sambaviththathaik ka'ndu, oadippoay, patta'naththilum sut'ruppu'rangga'lilum a'riviththaarga'l.

Lu8.35 appozhuthu, sambaviththathaip paarkkumpadi janangga'l pu'rappattu, iyeasuvinidaththil vanthu, pisaasuga'l vittuppoana manushan vasthiranthariththu iyeasuvin paathaththarugea udkaarnthu buththithe'linthirukki'rathaik ka'ndu, bayanthaarga'l.

Lu8.36 pisaasuga'l pidiththirunthavan sosthamaakkappattathaik ka'ndavarga'lum athai avarga'lukku a'riviththaarga'l.

Lu8.37 appozhuthu kathareanarudaiya sut'ruppu'raththilu'l'la thira'laana janangga'l ellaarum migavum bayamadainthapadiyinaalea, thangga'lai vittup poagumpadi avarai vea'ndikko'ndaarga'l. anthappadi avar padavil ea'ri, thirumbippoanaar.

Lu8.38 pisaasuga'l neenggina manushan avaroadeakooda irukkumpadi uththaravu keattaan.

Lu8.39 iyeasu avanai noakki: nee un veettukkuth thirumbippoay, theavan unakkuch seythavaiga'laiyellaam a'rivi en'ru solli, avanai anuppivittaar. anthappadi avan poay, iyeasu thanakkuch seythavaiga'laiyellaam patta'naththil enggum pirasiththappaduththinaan.

Lu8.40 iyeasu thirumbivanthapoathu janangga'lellaarum avarukkaagak kaaththirunthapadiyaal avaraich santhoashamaay eat'rukko'ndaarga'l.

Lu8.41 appozhuthu jebaaalayaththalaivanaagiya yaveeru ennum pearu'l'la oruvan vanthu, iyeasuvin paathaththil vizhunthu, pannira'ndu vayathu'l'la thannudaiya orea kumaaraththi mara'na avasthaiyaayirunthapadiyaal,

Lu8.42 than veetti'rku varumpadi avarai vea'ndikko'ndaan. avar poagaiyil thira'laana janangga'l avarai nerukkinaarga'l.

Lu8.43 appozhuthu pannira'ndu varushamaayp perumpaadu'l'lava'laayirunthu, than aasthiga'laiyellaam vaiththiyarga'lukkuch selavazhiththum, oruvanaalum sosthamaakkappadaathiruntha oru sthiree,

Lu8.44 avarukkup pinnaaga vanthu, avarudaiya vasthiraththin oaraththaith thottaa'l; udanea ava'ludaiya perumpaadu nin'rupoayit'ru.

Lu8.45 appozhuthu iyeasu: ennaith thottathu yaar en'ru keattaar. engga'lukkuth theriyaathen'ru ellaarum sonnapoathu, peathuruvum avanudanea kooda irunthavarga'lum: aiyarea, thira'laana janangga'l ummaich soozhnthu nerukkik ko'ndirukki'raarga'lea, ennaith thottathu yaar en'ru eppadik keadki'reer en'raarga'l.

Lu8.46 atha'rku iyeasu: ennilirunthu vallamai pu'rappattathai a'rinthirukki'rean; aathalaal oruvar ennaith thottathu'ndu en'raar.

Lu8.47 appozhuthu antha sthiree thaan ma'rainthirukkavillaiyen'ru ka'ndu, nadunggivanthu, avar munbaaga vizhunthu, thaan avaraith thotta kaara'naththaiyum udanea thaan sosthamaanathaiyum ellaa janangga'lukkum munbaaga avarukku a'riviththaa'l.

Lu8.48 avar ava'laip paarththu: maga'lea, thidanko'l, un visuvaasam unnai iradchiththathu, samaathaanaththoadea poa en'raar.

Lu8.49 avar ippadip peasikko'ndirukkaiyil, jebaaalayaththalaivanudaiya veettilirunthu oruvan vanthu, avanai noakki: ummudaiya kumaaraththi mariththuppoanaa'l, poathagarai varuththappaduththa vea'ndaam en'raan.

Lu8.50 iyeasu athaik keattu: bayappadaathea; visuvaasamu'l'lavanaayiru, appozhuthu ava'l iradchikkappaduvaa'l en'raar.

Lu8.51 avar veettil vanthapoathu, peathuruvaiyum yaakkoabaiyum yoavaanaiyum pe'n'nin thagappanaiyum thaayaiyum thavira vea'roruvaraiyum u'l'lea varavottaamal,

Lu8.52 ellaarum azhuthu ava'laikku'riththuth thukkangko'ndaadugi'rathaik ka'ndu: azhaatheayungga'l, ava'l mariththuppoagavillai, niththiraiyaayirukki'raa'l en'raar.

Lu8.53 ava'l mariththuppoanaa'len'ru avarga'l a'rinthathinaal, avaraip paarththu nagaiththaarga'l.

Lu8.54 ellaaraiyum avar ve'liyea poagappa'n'ni, ava'ludaiya kaiyaip pidiththu: pi'l'laiyea ezhunthiru en'raar.

Lu8.55 appozhuthu ava'l uyir thirumba vanthathu; udanea ava'l ezhunthirunthaa'l; ava'lukku aagaarangkodukkak katta'laiyittaar.

Lu8.56 ava'l thaaythagappanmaar aachchariyappattaarga'l. appozhuthu nadanthathai oruvarukkum sollaamalirukkumpadi avarga'lukkuk katta'laiyittaar.

<<    lookkaa 9    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62  

Lu9.1 avar thammudaiya pannira'ndu seesharaiyum varavazhaiththu, sagala pisaasuga'laiyum thuraththavum, viyaathiyu'l'lavarga'laik ku'namaakkavum avarga'lukku vallamaiyum athigaaramum koduththu,

Lu9.2 theavanudaiya raajyaththaikku'riththup pirasanggikkavum, pi'niyaa'liga'laich sosthamaakkavum avarga'lai anuppinaar.

Lu9.3 appozhuthu avar avarga'lai noakki: vazhikkuth thadiyaiyaavathu paiyaiyaavathu appaththaiyaavathu kaasaiyaavathu eduththukko'ndu poagavea'ndaam; ira'ndu anggiga'laik ko'ndupoagavum vea'ndaam.

Lu9.4 entha veettilea piraveasikki'reerga'loa, anggea thanggi, anggirunthu pu'rappadungga'l.

Lu9.5 ungga'lai eat'rukko'l'laathavarga'l evarga'loa avarga'ludaiya ooraivittu neengga'l pu'rappadumpoathu, avarga'lukkuch saadchiyaaga ungga'l kaalga'lil padintha thoosiyai utha'rippoadungga'l en'raar.

Lu9.6 avarga'l pu'rappattuppoay, kiraamangga'lthoa'rum thirinthu, enggum suviseashaththaip pirasanggiththu, pi'niyaa'liga'laik ku'namaakkinaarga'l.

Lu9.7 appozhuthu kaa'rpanggu theasaathibathiyaagiya earoathu avaraal seyyappatta yaavaiyum kea'lvippattathuman'ri; silar yoavaan mariththoarilirunthu ezhunthaan en'rum,

Lu9.8 silar eliyaa thoan'rinaan en'rum, vea'ru silar poorvakaalaththuth theerkkatharisiga'lil oruvan uyirththezhunthaan en'rum sollikko'ndapadiyaal, kalakkamadainthu:

Lu9.9 yoavaanai naan sirachseathampa'n'ninean, ivan ippadippattavaiga'laich seygi'raan en'ru kea'lvippadugi'reanea! ivan yaar? en'ru earoathu solli, avaraip paarkka virumbinaan.

Lu9.10 appoasthalar thirumbivanthu, thaangga'l seytha yaavaiyum avarukku vivariththuch sonnaarga'l. appozhuthu avar avarga'laik koottikko'ndu, thaniththirukkumpadi bethsaayithaa ennum patta'naththaich searntha vanaantharamaana oru idaththukkup poanaar.

Lu9.11 janangga'l athai a'rinthu, avar pinnea poanaarga'l; avarga'lai avar eat'rukko'ndu, theavanudaiya raajyaththaikku'riththu avarga'ludanea peasi, sosthamadaiyavea'ndumen'rirunthavarga'laich sosthappaduththinaar.

Lu9.12 saayanggaalamaagi'rapoathu, panniruvarum searnthuvanthu, avarai noakki: naam irukki'ra idam vanaantharamaayirukki'rathu, sut'riyirukki'ra oorga'lilum kiraamangga'lilum janangga'l poayth thanggi, poajanapathaarththangga'laich sambaathiththukko'l'lumpadi avarga'lai anuppividavea'ndum en'raarga'l.

Lu9.13 avar avarga'lai noakki: neengga'lea avarga'lukkup poajanangkodungga'l en'raar. atha'rku avarga'l: engga'lidaththil ainthu appangga'lum ira'ndu meenga'lumaaththiramu'ndu, intha janangga'lellaarukkum poajanang kodukkavea'ndiyathaanaal, naangga'l poay vaanggikko'ndu varavea'ndumea en'raarga'l.

Lu9.14 ea'rakku'raiya aiyaayiram purushar irunthaarga'l. avarga'laip panthikku aimbathu aimbathupearaaga udkaarumpadi sollungga'l en'ru thammudaiya seesharga'lukkuch sonnaar.

Lu9.15 avarga'l anthappadiyea ellaaraiyum udkaarumpadi seythaarga'l.

Lu9.16 appozhuthu avar antha ainthu appangga'laiyum antha ira'ndu meenga'laiyum eduththu, vaanaththai a'n'naanthupaarththu, avaiga'lai aaseervathiththu, pittu, janangga'lmun vaikkumpadi seesharga'lidaththil koduththaar.

Lu9.17 ellaarum saappittuth thirupthiyadainthaarga'l. meethiyaana thu'nikkaiga'l pannira'ndu koodaini'raiya edukkappattathu.

Lu9.18 pinbu avar thamathu seesharoadeakoodath thaniththu jebampa'n'nikko'ndirukkaiyil, avarga'lai noakki: janangga'l ennai yaar en'ru sollugi'raarga'l en'ru keattaar.

Lu9.19 atha'rku avarga'l: silar ummai yoavaansnaanan en'rum, silar eliyaa en'rum, vea'ru silar poorvakaalaththuth theerkkatharisiga'lil oruvar uyirththezhunthaar en'rum sollugi'raarga'l en'raarga'l.

Lu9.20 appozhuthu avar: neengga'l ennai yaar en'ru sollugi'reerga'l en'ru keattaar; peathuru pirathiyuththaramaaga: neer theavanudaiya ki'risthu en'raan.

Lu9.21 appozhuthu avarga'l athai oruvarukkum sollaathapadikku u'ruthiyaayk katta'laiyittaar.

Lu9.22 mealum manushakumaaran pala paaduga'lpadavum, moopparaalum pirathaana aasaariyaraalum veathapaaragaraalum aagaathavanen'ru tha'l'lappadavum, kollappadavum, moon'raam naa'lil uyirththezhunthirukkavum vea'ndum en'ru sonnaar.

Lu9.23 pinbu avar ellaaraiyum noakki: oruvan en pinnea vara virumbinaal avan thannaiththaan ve'ruththu, than siluvaiyai anuthinamum eduththukko'ndu, ennaip pinpat'rakkadavan.

Lu9.24 than jeevanai iradchikka virumbugi'ravan athai izhanthupoavaan; ennimiththamaagath than jeevanai izhanthupoagi'ravan athai iradchiththukko'l'luvaan.

Lu9.25 manushan ulagamuzhuvathaiyum aathaayappaduththikko'ndaalum, thannaith thaan keduththu nashdappaduththinaal avanukku laabam enna?

Lu9.26 ennaikku'riththum en vaarththaiga'laikku'riththum evan vedkappadugi'raanoa, avanaikku'riththu manushakumaaranum thammudaiya magimaiyoadum pithaavin magimaiyoadum parisuththa thootharga'lin magimaiyoadum varumpoathu vedkappaduvaar.

Lu9.27 inggea ni'rki'ravarga'lil silar theavanudaiya raajyaththaik kaa'numun, mara'naththai rusipaarppathillaiyen'ru meyyaagavea ungga'lukkuch sollugi'rean en'raar.

Lu9.28 intha vaarththaiga'lai avar solli ea'rakku'raiya ettunaa'laanapinbu, avar peathuruvaiyum yoavaanaiyum yaakkoabaiyum koottikko'ndu, jebampa'n'nugi'ratha'rku oru malaiyinmeal ea'rinaar.

Lu9.29 avar jebampa'n'nugaiyil, avarudaiya mugaroobam maa'rit'ru, avarudaiya vasthiram ve'nmaiyaagip piragaasiththathu.

Lu9.30 an'riyum moasea eliyaa ennum ira'ndupearum magimaiyoadea kaa'nappattu, avarudanea sambaasha'naipa'n'ni,

Lu9.31 avar erusaleamilea ni'raiveat'rappoagi'ra avarudaiya mara'naththaikku'riththup peasikko'ndirunthaarga'l.

Lu9.32 peathuruvum avanoadirunthavarga'lum niththiraimayakkamaayirunthaarga'l. aagilum avarga'l vizhiththu avarudaiya magimaiyaiyum avaroadea nin'ra avvira'ndupearaiyum ka'ndaarga'l.

Lu9.33 avviruvarum avaraivittup pirinthupoagaiyil, peathuru iyeasuvai noakki: aiyarea, naam inggea irukki'rathu nallathu, umakku oru koodaaramum, moaseakku oru koodaaramum, eliyaavukku oru koodaaramumaaga, moon'ru koodaarangga'laip poaduvoam en'ru, thaan sollugi'rathu innathen'ru a'riyaamal sonnaan.

Lu9.34 ippadi avan peasugaiyil, oru meagam vanthu avarga'lmeal nizhalittathu; avarga'l antha meagaththukku'l piraveasikkaiyil seesharga'l bayanthaarga'l.

Lu9.35 appozhuthu: ivar ennudaiya neasakumaaran, ivarukkuch sevikodungga'l en'ru meagaththilirunthu oru saththamu'ndaayit'ru.

Lu9.36 anthach saththam u'ndaagaiyil iyeasu oruvarea kaa'nappattaar. thaangga'l ka'ndavaiga'lil on'raiyum avarga'l annaadka'lil oruvarukkum sollaamal adakkivaiththirunthaarga'l.

Lu9.37 ma'runaa'lil avarga'l malaiyilirunthi'rangginapoathu, thira'laana janangga'l avarukku ethirko'nduvanthaarga'l.

Lu9.38 avarga'lil oruvan saththamittu: poathagarea, en maganaik kadaadchiththaru'la vea'ndumen'ru ummai vea'ndikko'l'lugi'rean, avan enakku orea pi'l'laiyaayirukki'raan.

Lu9.39 oru aavi avanaip pidikki'rathu, appozhuthu ala'rugi'raan, athu avanai nuraitha'l'la alaikkazhiththu, avanaik kasakkinapinbum, avanai vittu neengguvathu arithaayirukki'rathu.

Lu9.40 athaith thuraththividumpadi ummudaiya seesharai vea'ndikko'ndean, avarga'laal koodaama'rpoayit'ru en'raan.

Lu9.41 iyeasu pirathiyuththaramaaga: visuvaasamillaatha maa'rupaadaana santhathiyea, ethuvaraikkum naan ungga'loadirunthu, ungga'lidaththil po'rumaiyaayiruppean? un maganai inggea ko'nduvaa en'raar.

Lu9.42 avan sameebiththuvarugaiyil, pisaasu avanaik keezhea tha'l'li, alaikkazhiththathu. iyeasu antha asuththaaaviyai athatti, i'laignanaik ku'namaakki, avan thagappanidaththil avanai oppukkoduththaar.

Lu9.43 appozhuthu ellaarum theavanudaiya magaththuvaththaik ku'riththup piramiththaarga'l. iyeasu seytha yaavaiyungku'riththu anaivarum aachchariyappadugaiyil avar thammudaiya seesharga'lai noakki:

Lu9.44 neengga'l intha vaarththaiga'laik kavanamaayk kea'lungga'l; manushakumaaran manushar kaiga'lil oppukkodukkappadappoagi'raar en'raar.

Lu9.45 avarga'l antha vaarththaiyin karuththai a'rinthuko'l'lavillai; athu avarga'lukkuth thoan'raamal ma'raiporu'laayirunthathu; antha vaarththaiyaikku'riththu avaridaththil visaarikkavum bayanthaarga'l.

Lu9.46 pinbu thangga'lil evan periyavanaayiruppaanengi'ra vaakkuvaatham avarga'lukku'l u'ndaayit'ru.

Lu9.47 iyeasu avarga'l iruthayaththin yoasanaiyai a'rinthu, oru si'rupi'l'laiyai eduththu, athaith thamatharugea ni'ruththi,

Lu9.48 avarga'lai noakki: inthach si'rupi'l'laiyai en naamaththinimiththam eat'rukko'l'lugi'ravan ennai eat'rukko'l'lugi'raan; ennai eat'rukko'l'lugi'ravan ennai anuppinavarai eat'rukko'l'lugi'raan; ungga'lellaarukku'l'lum evan si'riyavanaayirukki'raanoa avanea periyavanaayiruppaan en'raar.

Lu9.49 appozhuthu yoavaan avarai noakki: aiyarea, oruvan ummudaiya naamaththinaalea pisaasuga'laith thuraththugi'rathai naangga'l ka'ndu, avan engga'ludaneakooda ummaip pinpat'raathavanaanapadiyaal, avanaith thaduththoam en'raan.

Lu9.50 atha'rku iyeasu: thadukkavea'ndaam; namakku viroathiyaayiraathavan namathu padchaththilirukki'raan en'raar.

Lu9.51 pinbu, avar eduththukko'l'lappadum naadka'l sameebiththapoathu, avar erusaleamukkup poagath thamathu mugaththaiththiruppi,

Lu9.52 thamakku munnaagath thootharga'lai anuppinaar. avarga'l poay, avarukku idaththai aayaththampa'n'numpadi samaariyarudaiya oru kiraamaththilea piraveasiththaarga'l.

Lu9.53 avar erusaleamukkup poaga noakkamaayirunthapadiyinaal avvooraar avarai eat'rukko'l'lavillai.

Lu9.54 avarudaiya seesharaagiya yaakkoabum yoavaanum athaik ka'ndapoathu: aa'ndavarea, eliyaa seythathupoala, vaanaththilirunthu akkini i'ranggi ivarga'lai azhikkumpadi naangga'l katta'laiyida umakkuch siththamaa en'ru keattaarga'l.

Lu9.55 avar thirumbippaarththu: neengga'l inna aaviyu'l'lavarga'lenbathai a'riyeerga'l en'ru athatti,

Lu9.56 manushakumaaran manusharudaiya jeevanai azhikki'ratha'rku alla, iradchikki'ratha'rkea vanthaar en'raar. athanpinbu avarga'l vea'roru kiraamaththukkup poanaarga'l.

Lu9.57 avarga'l vazhiyilea poagaiyil oruvan avarai noakki: aa'ndavarea, neer enggea poanaalum ummaip pinpat'ri varuvean en'raan.

Lu9.58 atha'rku iyeasu: nariga'lukkuk kuzhiga'lum aagaayaththup pa'ravaiga'lukkuk kooduga'lum u'ndu, manushakumaaranukkoa thalaisaaykka idamillai en'raar.

Lu9.59 vea'roruvanai avar noakki: ennaip pinpat'rivaa en'raar. atha'rku avan: aa'ndavarea, munbu naan poay en thagappanai adakkampa'n'na enakku uththaravu kodukkavea'ndum en'raan.

Lu9.60 atha'rku iyeasu: mariththoar thangga'l mariththoarai adakkampa'n'nattum; nee poay, theavanudaiya raajyaththaikku'riththup pirasanggi en'raar.

Lu9.61 pinbu vea'roruvan avarai noakki: aa'ndavarea, ummaip pinpat'ruvean, aanaalum munbu naan poay veettilirukki'ravarga'lidaththil anuppuviththukko'nduvarumpadi enakku uththaravu kodukkavea'ndum en'raan.

Lu9.62 atha'rku iyeasu: kalappaiyinmeal than kaiyai vaiththup pinnittuppaarkki'ra evanum theavanudaiya raajyaththukkuth thaguthiyu'l'lavan alla en'raar.

<<    lookkaa 10    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42  

Lu10.1 ivaiga'lukkuppinbu karththar vea'rea ezhubathupearai niyamiththu, thaam poagum sagala patta'nangga'lukkum idangga'lukkum avarga'laith thamakku munnea ira'ndira'ndu pearaaga anuppinaar.

Lu10.2 appozhuthu avar avarga'lai noakki: a'ruppu miguthi, vealaiyaadka'loa kogncham; aagaiyaal a'ruppukku ejamaan thamathu a'ruppukku vealaiyaadka'lai anuppumpadi avarai vea'ndikko'l'lungga'l.

Lu10.3 pu'rappattuppoangga'l; aattukkuttiga'lai oanaayga'lukku'l'lea anuppugi'rathupoala, ithoa, naan ungga'lai anuppugi'rean.

Lu10.4 pa'nappaiyaiyum saamaan paiyaiyum paatharadchaiga'laiyum ko'ndupoagavea'ndaam; vazhiyilea oruvaraiyum vinavavum vea'ndaam.

Lu10.5 oru veettil piraveasikki'rapoathu: intha veettukkuch samaathaanam u'ndaavathaagaven'ru muthalaavathu sollungga'l.

Lu10.6 samaathaana paaththiran anggea irunthaal, neengga'l koo'rina samaathaanam avanidaththil thanggum, illaathirunthaal athu ungga'lidaththi'rkuth thirumbivarum.

Lu10.7 antha veettileathaanea neengga'l thanggiyirunthu, avarga'l kodukki'ravaiga'laip pusiththuk kudiyungga'l; vealaiyaa'l than koolikkup paaththiranaayirukki'raan. veettukku veedu poagaathirungga'l.

Lu10.8 oru patta'naththil neengga'l piraveasikki'rapozhuthu, janangga'l ungga'lai eat'rukko'ndaal avarga'l ungga'lmun vaikki'ravaiga'lai neengga'l pusiththu,

Lu10.9 avvidaththilu'l'la pi'niyaa'liga'laich sosthamaakki: theavanudaiya raajyam ungga'lukkuch sameebamaay vanthirukki'rathu en'ru avarga'lukkuch sollungga'l.

Lu10.10 yaathoru patta'naththil neengga'l piraveasikki'rapozhuthu, janangga'l ungga'lai eat'rukko'l'laavittaal athin veethiga'lilea neengga'l poay:

Lu10.11 engga'lil ottina ungga'l patta'naththin thoosiyaiyum ungga'lukku viroathamaayth thudaiththuppoadugi'roam; aayinum theavanudaiya raajyam ungga'lukkuch sameebamaay vanthirukki'rathenbathai a'rinthuko'lveerga'laaga en'ru sollungga'l.

Lu10.12 anthap patta'naththi'rku neariduvathaippaarkkilum antha naa'lilea soathoam naatti'rku neariduvathu ilaguvaayirukkum en'ru ungga'lukkuch sollugi'rean.

Lu10.13 koaraaseen patta'namea, unakku aiyoa, bethsaayithaa patta'namea, unakku aiyoa, ungga'lil seyyappatta balaththa seygaiga'l theeruvilum seethoanilum seyyappattirunthathaanaal, appozhuthea irattuduththi, saambalil udkaarnthu, mananthirumbiyiruppaarga'l.

Lu10.14 niyaayaththeerppunaa'lil ungga'lukku neariduvathaippaarkkilum, theeruvukkum seethoanukkum neariduvathu ilaguvaayirukkum.

Lu10.15 vaanapariyantham uyarththappatta kapparnahoomea, nee paathaa'lapariyantham thaazhththappaduvaay en'ru solli,

Lu10.16 seesharai noakki: ungga'lukkuch sevikodukki'ravan enakkuch sevikodukki'raan, ungga'lai asattaipa'n'nugi'ravan ennai asattaipa'n'nugi'raan, ennai asattaipa'n'nugi'ravan ennai anuppinavarai asattaipa'n'nugi'raan en'raar.

Lu10.17 pinbu antha ezhubathupearum santhoashaththoadea thirumbivanthu: aa'ndavarea, ummudaiya naamaththinaalea pisaasuga'lum engga'lukkuk keezhppadigi'rathu en'raarga'l.

Lu10.18 avarga'lai avar noakki: saaththaan minnalaippoala vaanaththilirunthu vizhugi'rathaik ka'ndean.

Lu10.19 ithoa, sarppangga'laiyum thea'lga'laiyum mithikkavum, saththuruvinudaiya sagala vallamaiyaiyum mea'rko'l'lavum ungga'lukku athigaarangkodukki'rean; on'rum ungga'laich seathappaduththamaattaathu.

Lu10.20 aagilum, aaviga'l ungga'lukkuk keezhppadigi'ratha'rkaaga neengga'l santhoashappadaamal, ungga'l naamangga'l paraloagaththil ezhuthiyirukki'ratha'rkaagach santhoashappadungga'l en'raar.

Lu10.21 antha vea'laiyil iyeasu aaviyilea ka'likoornthu: pithaavea! vaanaththukkum boomikkum aa'ndavarea! ivaiga'lai neer gnaaniga'lukkum kalvimaanga'lukkum ma'raiththu, paalagarukku ve'lippaduththinapadiyaal ummai sthoaththirikki'rean; aam, pithaavea! ippadich seyvathu ummudaiya thiruvu'laththukkup piriyamaayirunthathu.

Lu10.22 sagalamum en pithaavinaal enakku oppukkodukkappattirukki'rathu; pithaa thavira vea'roruvanum kumaaran innaaren'ru a'riyaan, kumaaranum, kumaaran avarai evanukku ve'lippaduththach siththamaayirukki'raaroa avanunthavira, vea'roruvanum pithaa innaaren'ru a'riyaan en'raar.

Lu10.23 pinbu thamathu seesharidaththil thirumbi, thaniththu avarga'lai noakki: neengga'l kaa'ngi'ravaiga'laik kaa'nung ka'nga'l baakkiyamu'l'lavaiga'l.

Lu10.24 aneaga theerkkatharisiga'lum raajaakka'lum neengga'l kaa'ngi'ravaiga'laik kaa'navum, neengga'l keadki'ravaiga'laik keadkavum virumbiyum, kaa'naamalum kea'laamalum poanaarga'l en'ru ungga'lukkuch sollugi'rean en'raar.

Lu10.25 appozhuthu niyaayasaasthiri oruvan ezhunthirunthu, avaraich soathikkumpadi: poathagarea, niththiya jeevanaich suthanthariththukko'l'lumpadikku naan enna seyyavea'ndum en'ru keattaan.

Lu10.26 atha'rku avar: niyaayappiramaa'naththil enna ezhuthiyirukki'rathu? nee vaasiththirukki'rathu enna en'raar.

Lu10.27 avan pirathiyuththaramaaga: un theavanaagiya karththaridaththil un muzhu iruthayaththoadum un muzhu aaththumaavoadum un muzhup balaththoadum un muzhuchsinthaiyoadum anbukoornthu, unnidaththil anbukooruvathupoalap pi'ranidaththilum anbukooruvaayaaga en'ru ezhuthiyirukki'rathu en'raan.

Lu10.28 avar avanai noakki: nithaanamaay uththaravu sonnaay; appadiyea sey, appozhuthu pizhaippaay en'raar.

Lu10.29 avan thannai neethimaan en'ru kaa'nbikka manathaay iyeasuvai noakki: enakkup pi'ran yaar en'ru keattaan.

Lu10.30 iyeasu pirathiyuththaramaaga: oru manushan erusaleamilirunthu erigoavukkup poagaiyil ka'l'lar kaiyil agappattaan; avarga'l avan vasthirangga'lai urinthuko'ndu, avanaik kaayappaduththi, kut'ruyiraaga vittup poanaarga'l.

Lu10.31 appozhuthu tha'rseyalaay oru aasaariyan antha vazhiyea vanthu, avanaik ka'ndu, pakkamaay vilagippoanaan.

Lu10.32 anthappadiyea oru leaviyanum antha idaththukku vanthu, avanaik ka'ndu, pakkamaay vilagippoanaan.

Lu10.33 pinbu samaariyan oruvan pirayaa'namaay varugaiyil, avanaik ka'ndu, manathurugi,

Lu10.34 kitta vanthu, avanudaiya kaayangga'lil e'n'neyum thiraadcharasamum vaarththu, kaayangga'laik katti, avanaith than suyavaaganaththinmeal eat'ri, saththiraththukkuk ko'ndupoay, avanaip paraamariththaan.

Lu10.35 ma'runaa'lilea thaan pu'rappadumpoathu ira'ndu pa'naththai eduththu, saththiraththaan kaiyil koduththu: nee ivanai visaariththukko'l, athigamaay eathaagilum ivanukkaagach selavazhiththaal, naan thirumbivarumpoathu athai unakkuth tharuvean en'raan.

Lu10.36 ippadiyirukka, ka'l'larkaiyil agappattavanukku intha moon'rupearil evan pi'ranaayirunthaan? unakku eppadith thoan'rugi'rathu en'raar.

Lu10.37 atha'rku avan: avanukku irakkagnseythavanea en'raan. appozhuthu iyeasu avanai noakki: neeyum poay anthappadiyea sey en'raar.

Lu10.38 pinbu, avarga'l pirayaa'namaayp poagaiyil, avar oru kiraamaththil piraveasiththaar. anggea maarththaa'l ennum pearko'nda oru sthiree avaraith than veettilea eat'rukko'ndaa'l.

Lu10.39 ava'lukku mariyaa'l ennappatta oru sagoathari irunthaa'l; ava'l iyeasuvin paathaththarugea udkaarnthu, avarudaiya vasanaththaik keattukko'ndirunthaa'l.

Lu10.40 maarththaa'loa pa'rpala vealaiga'laich seyvathil migavum varuththamadainthu, avaridaththil vanthu: aa'ndavarea, naan thaniyea vealaiseyyumpadi en sagoathari ennai vittuvanthirukki'rathaik ku'riththu umakkuk kavaiyillaiyaa? enakku uthaviseyyumpadi ava'lukkuch sollum en'raa'l.

Lu10.41 iyeasu ava'lukkup pirathiyuththaramaaga: maarththaa'lea, maarththaa'lea, nee aneaga kaariyangga'laikku'riththuk kavalaippattuk kalanggugi'raay.

Lu10.42 theavaiyaanathu on'rea, mariyaa'l thannai vittedupadaatha nalla panggaith therinthuko'ndaa'l en'raar.

<<    lookkaa 11    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54  

Lu11.1 avar oru idaththil jebampa'n'ni mudiththapinbu, avarudaiya seesharil oruvan avarai noakki: aa'ndavarea, yoavaan than seesharukku jebampa'n'nap poathiththathupoala, neerum engga'lukkup poathikkavea'ndum en'raan.

Lu11.2 atha'rku avar: neengga'l jebampa'n'numpoathu: parama'ndalangga'lilirukki'ra engga'l pithaavea, ummudaiya naamam parisuththappaduvathaaga; ummudaiya raajyam varuvathaaga; ummudaiya siththam parama'ndalaththilea seyyappadugi'rathupoalap boomiyileayum seyyappaduvathaaga;

Lu11.3 engga'lukku vea'ndiya aagaaraththai an'ran'rum engga'lukkuth thaarum;

Lu11.4 engga'l paavangga'lai engga'lukku manniyum; naangga'lum engga'lidaththil kadanpatta evanukkum mannikki'roamea; engga'laich soathanaikkudpadappa'n'naamal, theemaiyinin'ru engga'lai iradchiththuk ko'l'lum, en'ru sollungga'l en'raar.

Lu11.5 pinnum avar avarga'lai noakki: ungga'lil oruvan thanakkuch sineagithanaayirukki'ravanidaththil paathiraaththiriyilea poay: sineagithanea,

Lu11.6 en sineagithan oruvan vazhippirayaa'namaay ennidaththil vanthirukki'raan, avanmun vaikki'ratha'rku ennidaththil on'rumillai, nee moon'ru appangga'lai enakkuk kadanaagath tharavea'ndum en'ru keattukko'ndaan.

Lu11.7 veettukku'l irukki'ravan pirathiyuththaramaaga: ennaith thontharavu seyyaathea, kathavu poottiyaayit'ru, en pi'l'laiga'l ennoadeakoodap paduththirukki'raarga'l, naan ezhunthirunthu, unakkuth tharakkoodaathu en'ru sonnaan.

Lu11.8 pinbu, thanakku avan sineagithanaayirukki'rathinimiththam ezhunthu avanukkuk kodaavittaalum, thannidaththil avan varunthik keadki'rathinimiththamaavathu ezhunthirunthu, avanukkuth theavaiyaanathaik koduppaan en'ru ungga'lukkuch sollugi'rean.

Lu11.9 mealum naan ungga'lukkuch sollugi'rathaavathu: kea'lungga'l, appozhuthu ungga'lukkuk kodukkappadum; theadungga'l, appozhuthu ka'ndadaiveerga'l; thattungga'l, appozhuthu ungga'lukkuth thi'rakkappadum.

Lu11.10 eanen'raal, keadki'ravan evanum pet'rukko'l'lugi'raan; theadugi'ravan ka'ndadaigi'raan; thattugi'ravanukkuth thi'rakkappadum.

Lu11.11 ungga'lil thagappanaayirukki'ra oruvanidaththil magan appangkeattaal, avanukkuk kallaik koduppaanaa? meenaik keattaal meenukkup bathilaayp paambaik koduppaanaa?

Lu11.12 allathu muttaiyaik keattaal, avanukkuth thea'laik koduppaanaa?

Lu11.13 pollaathavarga'laagiya neengga'l ungga'l pi'l'laiga'lukku nalla eevuga'laik kodukka a'rinthirukkumpoathu, paramapithaavaanavar thammidaththil vea'ndikko'l'lugi'ravarga'lukkup parisuththa aaviyaik koduppathu athiga nichchayam allavaa en'raar.

Lu11.14 pinbu avar oomaiyaayiruntha oru pisaasaith thuraththinaar. pisaasu pu'rappattuppoanapinbu oomaiyan peasinaan; janangga'l aachchariyappattaarga'l.

Lu11.15 avarga'lil silar: ivan pisaasuga'lin thalaivanaagiya beyelseboolaikko'ndu pisaasuga'laith thuraththugi'raan en'raarga'l.

Lu11.16 vea'ru silar avaraich soathikkumpadi vaanaththilirunthu oru adaiyaa'laththaik kaattavea'ndumen'ru avaridaththil keattaarga'l.

Lu11.17 avarga'ludaiya sinthanaiga'lai avar a'rinthu, avarga'lai noakki: thanakkuth thaanea viroathamaayp pirinthirukki'ra entha raajyamum paazhaayppoam; thanakkuththaanea viroathamaayp pirinthirukki'ra entha veedum vizhunthupoam.

Lu11.18 saaththaanum thanakkuththaanea viroathamaayp pirinthirunthaal avan raajyam eppadi nilaini'rkum? ippadiyirukka, beyelseboolaikko'ndu naan pisaasuga'laith thuraththugi'rean engi'reerga'lea.

Lu11.19 naan beyelseboolinaalea pisaasuga'laith thuraththinaal, ungga'l pi'l'laiga'l avaiga'lai yaaraalea thuraththugi'raarga'l? aagaiyaal, avarga'lea ungga'lai niyaayantheerkki'ravarga'laayiruppaarga'l.

Lu11.20 naan theavanudaiya viralinaalea pisaasuga'laith thuraththugi'rapadiyaal, theavanudaiya raajyam ungga'lidaththil vanthirukki'rathea.

Lu11.21 aayuthanthariththa balavaan than aramanaiyaik kaakki'rapoathu, avanudaiya poru'l paththirappattirukkum.

Lu11.22 avanilum athiga balavaan vanthu, avanai mea'rko'lvaaneayaagil, avan nambiyiruntha sagala aayuthavarkkaththaiyum pa'riththukko'ndu, avanudaiya ko'l'laipporu'laip panggiduvaan.

Lu11.23 ennoadea iraathavan enakku viroathiyaayirukki'raan, ennoadea searkkaathavan sitha'radikki'raan.

Lu11.24 asuththaaavi oru manushanai vittup pu'rappadumpoathu, va'ra'nda idangga'lil alainthu, i'laippaa'ruthal theadiyum ka'ndadaiyaamal: naan vittuvantha en veettukkuth thirumbippoavean en'ru solli,

Lu11.25 athil varumpoathu, athu perukki joadikkappattirukkak ka'ndu,

Lu11.26 thirumbippoay, thannilum pollaatha vea'ru eazhu aaviga'laik koottikko'nduvanthu, udpugunthu, anggea kudiyirukkum; appozhuthu antha manushanudaiya munnilaimaiyilum avan pinnilaimai athiga keadu'l'lathaayirukkum en'raar.

Lu11.27 avar ivaiga'laich sollugaiyil, janakkoottaththiliruntha oru sthiree avarai noakki: ummaich sumantha karppamum neer paalu'nda mulaiga'lum baakkiyamu'l'lavaiga'len'ru saththamittuch sonnaa'l.

Lu11.28 atha'rku avar: appadiyaanaalum, theavanudaiya vaarththaiyaik keattu, athaik kaaththukko'l'lugi'ravarga'lea athiga baakkiyavaanga'l en'raar.

Lu11.29 janangga'l thira'laayk koodivanthirukki'rapozhuthu avar: inthach santhathiyaar pollaathavarga'laayirukki'raarga'l, adaiyaa'laththaith theadugi'raarga'l; aanaalum yoanaa theerkkatharisiyin adaiyaa'lameayan'ri vea'rea adaiyaa'lam ivarga'lukkuk kodukkappaduvathillai.

Lu11.30 yoanaa ninivea patta'naththaarukku adaiyaa'lamaayirunthathupoala, manushakumaaranum inthach santhathikku adaiyaa'lamaayiruppaar.

Lu11.31 thentheasaththu raajasthiree saalomoanudaiya gnaanaththaik keadkap boomiyin ellaiga'lilirunthu vanthaa'l; ithoa, saalomoanilum periyavar inggea irukki'raar; aathalaal niyaayaththeerppu naa'lilea antha raajasthiree inthach santhathiyaaroadezhunthu nin'ru, ivarga'lmeal kut'ragnsumaththuvaa'l.

Lu11.32 yoanaavin pirasanggaththaik keattu ninivea patta'naththaar mananthirumbinaarga'l; ithoa, yoanaavilum periyavar inggea irukki'raar; aathalaal niyaayaththeerppunaa'lilea ninivea patta'naththaar inthach santhathiyaaroadezhunthu nin'ru, ivarga'lmeal kut'ragnsumaththuvaarga'l.

Lu11.33 oruvanum vi'lakkaik ko'luththi, ma'raividaththilaavathu, marakkaalin keezheayaavathu vaikkaamal, u'l'lea varugi'ravarga'l ve'lichcham kaa'numpadi, athai vi'lakkuththa'ndinmeal vaippaan.

Lu11.34 ka'n'naanathu sareeraththin vi'lakkaayirukki'rathu; un ka'n the'livaayirunthaal, un sareeramuzhuvathum ve'lichchamaayirukkum; un ka'n kettathaayirunthaal un sareeram muzhuvathum iru'laayirukkum.

Lu11.35 aagaiyaal unnilu'l'la ve'lichcham iru'laagaathapadikku echcharikkaiyaayiru.

Lu11.36 un sareeram orupu'raththilum iru'ladainthiraamal muzhuvathum ve'lichchamaayirunthaal, oru vi'lakku than piragaasaththinaalea unakku ve'lichcham kodukki'rathupoala un sareeramuzhuvathum ve'lichchamaayirukkum en'raar.

Lu11.37 avar ippadip peasikko'ndirukkaiyil, pariseayan oruvan thannudaneakooda avar paga'rpoajanam pa'n'navea'ndumen'ru avarai vea'ndikko'ndaan; avar poayp panthiyirunthaar.

Lu11.38 avar poajanampa'n'nugi'ratha'rkumun kaikazhuvaamalirunthathaip pariseayan ka'ndu, aachchariyappattaan.

Lu11.39 karththar avanai noakki: pariseayaraagiya neengga'l poajanabaana paaththirangga'lin ve'lippu'raththaich suththamaakkugi'reerga'l, ungga'l u'l'lamoa ko'l'laiyinaalum pollaappinaalum ni'rainthirukki'rathu.

Lu11.40 mathikeadarea, ve'lippu'raththai u'ndaakkinavar udpu'raththaiyum u'ndaakkavillaiyoa?

Lu11.41 ungga'lukku u'ndaanavaiga'lil pichchai kodungga'l, appozhuthu sagalamum ungga'lukkuch suththamaayirukkum.

Lu11.42 pariseayarea, ungga'lukku aiyoa, neengga'l o'rthalaam marukkozhunthu muthaliya sagalavitha poo'nduga'lilum thasamapaagam koduththu, niyaayaththaiyum theava anbaiyum vittuvidugi'reerga'l; ivaiga'laiyum seyyavea'ndum, avaiga'laiyum vidaathirukkavea'ndumea.

Lu11.43 pariseayarea, ungga'lukku aiyoa, jeba aalayangga'lil muthanmaiyaana aasanangga'laiyum, santhaiga'lil vanthanangga'laiyum virumbugi'reerga'l.

Lu11.44 maayakkaararaagiya veathapaaragarea, pariseayarea, ungga'lukku aiyoa, ma'rainthirukki'ra pireathakkuzhiga'laippoalirukki'reerga'l, avaiga'lmeal nadakki'ra manusharukku avaiga'l theriyaathirukki'rathu en'raar.

Lu11.45 appozhuthu niyaayasaasthiriga'lil oruvan avarai noakki: poathagarea, neer ippadich sollugi'rathinaal engga'laiyum ninthikki'reerea en'raan.

Lu11.46 atha'rku avar: niyaayasaasthiriga'lea, ungga'lukku aiyoa, sumakka arithaana sumaiga'lai manusharmeal sumaththugi'reerga'l; neengga'loa ungga'l viralga'lil on'rinaalum anthach sumaiga'laith thodavummaatteerga'l.

Lu11.47 ungga'lukku aiyoa, ungga'l pithaakka'l kolaiseytha theerkkatharisiga'lukkuk kalla'raiga'laik kattugi'reerga'l.

Lu11.48 aagaiyaal ungga'l pithaakka'ludaiya kiriyaiga'lukku neengga'lum udanpattavarga'len'ru saadchiyidugi'reerga'l; eppadiyen'raal, ungga'l pithaakka'l avarga'laik kolaiseythaarga'l, neengga'loa avarga'lukkuk kalla'raiga'laik kattugi'reerga'l.

Lu11.49 aathalaal theavagnaanamaanathu: naan theerkkatharisiga'laiyum appoasthalarga'laiyum avarga'lidaththil anuppuvean; avarga'lil silaraik kolaiseythu, silaraith thunbappaduththuvaarga'l;

Lu11.50 aabealin iraththammuthal balipeedaththukkum theavaalayaththukkum naduvea kolaiyu'nda sagariyaavin iraththamvaraikkum, ulagaththoat'ramutha'rko'ndu sinthappatta sagala theerkkatharisiga'ludaiya iraththappazhiyum inthach santhathiyinidaththil keadkappadaththakkathaaga appadich seyvaarga'l en'ru sollugi'rathu.

Lu11.51 nichchayamaagavea inthach santhathiyinidaththil athu keadkappadum en'ru ungga'lukkuch sollugi'rean.

Lu11.52 niyaayasaasthiriga'lea, ungga'lukku aiyoa, a'rivaagiya thi'ravukoalai eduththuk ko'ndeerga'l, neengga'lum udpiraveasikki'rathillai, udpiraveasikki'ravarga'laiyum thadaipa'n'nugi'reerga'l en'raar.

Lu11.53 ivaiga'lai avarga'lukku avar sollugaiyil, veathapaaragarum pariseayarum avarmeal kut'ragnsaattum poruttu, avar vaaymozhiyil eathaagilum pizhai ka'ndupidikkavea'ndum en'ru ubaayampa'n'ni avarai migavum nerukkavum,

Lu11.54 aneaga kaariyangga'laikku'riththup peasumpadi avarai eavavum thodangginaarga'l.

<<    lookkaa 12    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59  

Lu12.1 aththaru'naththilea aneagamaayiram janangga'l oruvaraiyoruvar mithikkaththakkathaagak koodivanthirukkaiyil, avar muthalaavathu thammudaiya seesharai noakki: neengga'l maayamaagiya pariseayarudaiya pu'liththamaavaikku'riththu echcharikkaiyaayirungga'l.

Lu12.2 ve'liyaakkappadaatha ma'raiporu'lumillai, a'riyappadaatha iragasiyamumillai.

Lu12.3 aathalaal, neengga'l iru'lilea peasinathu ethuvoa, athu ve'lichchaththilea keadkappadum; neengga'l a'raiga'lil kaathilea sonnathu ethuvoa, athu veeduga'linmeal koo'rappadum.

Lu12.4 en sineagitharaagiya ungga'lukku naan sollugi'rean: sareeraththaik kolaiseythu, athanpinbu athigamaaga on'rum seyyath thiraa'niyillaathavarga'lukkup bayappadaathirungga'l.

Lu12.5 neengga'l innaarukkup bayappadavea'ndumen'ru ungga'lukkuk kaa'nbikki'rean: kolaiseythapinbu naragaththilea tha'l'la vallamaiyu'l'lavarukkup bayappadungga'l; aam, avarukkea bayappadungga'l en'ru ungga'lukkuch sollugi'rean.

Lu12.6 ira'ndu kaasukku ainthu adaikkalaan kuruviga'lai vi'rki'raarga'lallavaa? avaiga'lil on'raagilum theavanaal ma'rakkap padugi'rathillai.

Lu12.7 ungga'l thalaiyilu'l'la mayirellaam e'n'nappattirukki'rathu, aagaiyaal bayappadaathirungga'l, aneagam adaikkalaan kuruviga'laip paarkkilum neengga'l viseashiththavarga'laayirukki'reerga'l.

Lu12.8 an'riyum naan ungga'lukkuch sollugi'rean: manushar munbaaga ennai a'rikkaipa'n'nugi'ravan evanoa, avanai manushakumaaranum theavathoothar munbaaga a'rikkaipa'n'nuvaar.

Lu12.9 manushar munbaaga ennai ma'ruthalikki'ravan theavathoothar munbaaga ma'ruthalikkappaduvaan.

Lu12.10 evanaagilum manushakumaaranukku viroathamaana viseashaththaich sonnaal athu avanukku mannikkappadum; parisuththa aavikku viroathamaayth thoosha'nagn sollugi'ravanukkoa mannikkappaduvathillai.

Lu12.11 an'riyum, jeba aalayaththalaivarga'lukkum thuraiththanaththaarga'lukkum athigaaramu'l'lavarga'lukkum munbaaga ungga'laik ko'ndupoay vidumpoathu: eppadi, ennaththai maa'ruththaramaagach solluvoam en'rum, ethaip peasuvoam en'rum kavalaippadaathirungga'l.

Lu12.12 neengga'l peasavea'ndiyavaiga'laip parisuththa aaviyaanavar annearaththilea ungga'lukkup poathippaar en'raar.

Lu12.13 appozhuthu janakkoottaththil oruvan avarai noakki: poathagarea, aasthiyaip paagampiriththu en veethaththai enakkuth tharumpadi en sagoatharanukkuk katta'laiyidavea'ndum en'ru keattukko'ndaan.

Lu12.14 atha'rku avar: manushanea, ennai ungga'lukku niyaayaathibathiyaagavum panggidugi'ravanaagavum vaiththavan yaar en'raar.

Lu12.15 pinbu avar avarga'lai noakki: poru'laasaiyaikku'riththu echcharikkaiyaayirungga'l; eanenil oruvanukku evva'lavu thira'laana aasthi irunthaalum athu avanukku jeevan alla en'raar.

Lu12.16 allaamalum, oru uvamaiyai avarga'lukkuch sonnaar: aisuvariyamu'l'la oruvanudaiya nilam nan'raay vi'lainthathu.

Lu12.17 appozhuthu avan: naan enna seyvean? en thaaniyangga'laich searththu vaikki'ratha'rku idamillaiyea;

Lu12.18 naan on'ru seyvean, en ka'lagnchiyangga'lai idiththu, perithaagak katti, enakku vi'laintha thaaniyaththaiyum en poru'lga'laiyum anggea searththuvaiththu,

Lu12.19 pinbu: aaththumaavea, unakkaaga aneaga varushangga'lukku aneagam poru'lga'l searththu vaikkappattirukki'rathu; nee i'laippaa'ri, pusiththuk kudiththu, poorippaayiru en'ru en aaththumaavoadea solluvean en'ru thanakku'l'lea sinthiththuch sollikko'ndaan.

Lu12.20 theavanoa avanai noakki: mathikeadanea, un aaththumaa unnidaththilirunthu intha iraaththiriyilea eduththuk ko'l'lappadum, appozhuthu nee seagariththavaiga'l yaarudaiyathaagum en'raar.

Lu12.21 theavanidaththil aisuvariyavaanaayiraamal, thanakkaagavea pokkishangga'laich searththuvaikki'ravan ippadiyea irukki'raan en'raar.

Lu12.22 pinnum avar thammudaiya seesharai noakki: ippadiyirukki'rapadiyinaal, ennaththai u'nboam en'ru ungga'l jeevanukkaagavum, ennaththai uduppoam en'ru ungga'l sareeraththukkaagavum kavalaippadaathirungga'l en'ru ungga'lukkuch sollugi'rean.

Lu12.23 aagaaraththaippaarkkilum jeevanum, udaiyaippaarkkilum sareeramum viseashiththavaiga'laayirukki'rathu.

Lu12.24 kaagangga'laik kavaniththuppaarungga'l, avaiga'l vithaikki'rathumillai a'rukki'rathumillai, avaiga'lukkup pa'ndasaalaiyumillai, ka'lagnchiyamumillai, illaavittaalum avaiga'laiyum theavan pizhaippoottugi'raar; pa'ravaiga'laippaarkkilum neengga'l evva'lavoa viseashiththavarga'laayirukki'reerga'l.

Lu12.25 kavalaippadugi'rathinaal ungga'lil evan than sareera a'lavoadu oru muzhaththaik koottuvaan.

Lu12.26 migavum a'rpamaana kaariyamuthalaay ungga'laal seyyakkoodaathirukka, mat'ravaiga'lukkaaga neengga'l kavalaippadugi'rathenna?

Lu12.27 kaattuppushpangga'l eppadi va'larugi'rathen'ru kavaniththuppaarungga'l; avaiga'l uzhaikki'rathumillai, noo'rki'rathumillai, en'raalum saalomoan muthalaayth than sarva magimaiyilum avaiga'lil on'raippoalaagilum uduththiyirunthathillai en'ru ungga'lukkuch sollugi'rean.

Lu12.28 ippadiyirukka, a'rpavisuvaasiga'lea, in'raikkuk kaattilirunthu naa'laikku aduppilea poadappadugi'ra pullukkuth theavan ivvithamaaga uduththuviththaal, ungga'lukku uduththuvippathu athiga nichchayamallavaa?

Lu12.29 aagaiyaal, ennaththai u'nboam, ennaththaik kudippoam en'ru, neengga'l kea'laamalum santheagappadaamalum irungga'l.

Lu12.30 ivaiga'laiyellaam ulagaththaar naadith theadugi'raarga'l; ivaiga'l ungga'lukku vea'ndiyavaiga'len'ru ungga'l pithaavaanavar a'rinthirukki'raar.

Lu12.31 theavanudaiya raajyaththaiyea theadungga'l, appozhuthu ivaiga'lellaam ungga'lukkuk koodak kodukkappadum.

Lu12.32 bayappadaathea si'rumanthaiyea, ungga'lukku raajyaththaik kodukka ungga'l pithaa piriyamaayirukki'raar.

Lu12.33 ungga'lukku u'l'lavaiga'lai vit'rup pichchaikodungga'l, pazhamaiyaayp poagaatha pa'nappaiga'laiyum ku'raiyaatha pokkishaththaiyum paraloagaththilea ungga'lukkuch sambaathiththu vaiyungga'l, anggea thirudan a'nugugi'rathumillai, poochchi kedukki'rathumillai.

Lu12.34 ungga'l pokkisham enggea irukki'rathoa anggea ungga'l iruthayamum irukkum.

Lu12.35 ungga'l araiga'l kattappattathaagavum, ungga'l vi'lakkuga'l erigi'rathaagavum,

Lu12.36 thangga'l ejamaan kaliyaa'naththilirunthu vanthu thattumpoathu, udanea avarukkuth thi'rakkumpadi eppozhuthu varuvaar en'ru kaaththirukki'ra manusharukku oppaagavum irungga'l.

Lu12.37 ejamaan varumpoathu, vizhiththirukki'ravarga'laagak kaa'nappadugi'ra oozhiyakkaararea baakkiyavaanga'l. avar araikattikko'ndu, avarga'laip panthiyirukkachseythu, sameebamaay vanthu, avarga'lukku oozhiyagnseyvaar en'ru meyyaagavea ungga'lukkuch sollugi'rean.

Lu12.38 avar ira'ndaam jaamaththilaavathu moon'raam jaamaththilaavathu vanthu, avarga'l appadiyea irukkakka'ndaal, avvoozhiyakkaarar baakkiyavaanga'l.

Lu12.39 thirudan innanearaththil varuvaan en'ru veettejamaanukkuth therinthirunthaal, avan vizhiththirunthu, than veettaik kannamidavottaan en'ru a'rinthirukki'reerga'l.

Lu12.40 anthappadiyea neengga'l ninaiyaatha nearaththil manushakumaaran varuvaar, aagaiyaal neengga'lum aayaththamaayirungga'l en'raar.

Lu12.41 appozhuthu peathuru avarai noakki: aa'ndavarea, intha uvamaiyai engga'lukkumaaththiram sollugi'reeroa, ellaarukkum sollugi'reeroa en'ru keattaan.

Lu12.42 atha'rkuk karththar: pa'nividaikkaararukkuth thaguthiyaana kaalaththilea padikodukkumpadi ejamaan avarga'lmeal athigaariyaaga vaikkaththakka u'nmaiyum viveagamumu'l'la visaara'naikkaaran yaavan?

Lu12.43 ejamaan varumpoathu appadiyea seygi'ravanaayk kaa'nappadugi'ra oozhiyakkaaran baakkiyavaan.

Lu12.44 thanakku'l'lathellaavat'rinmealum avanai visaara'naikkaaranaaga vaippaan en'ru meyyaagavea ungga'lukkuch sollugi'rean.

Lu12.45 antha oozhiyakkaaranoa, en ejamaan vara naa'l sellum en'ru thanakku'l'lea sollikko'ndu, vealaikkaararaiyum vealaikkaariga'laiyum adikkavum, pusiththuk kudiththu ve'rikkavum thalaippattaal,

Lu12.46 avan ninaiyaatha naa'lilum, a'riyaatha nearaththilum, antha oozhiyakkaaranudaiya ejamaan vanthu, avanaik kadinamaayth tha'ndiththu, u'nmaiyillaathavarga'loadea avanukkup panggai niyamippaan.

Lu12.47 than ejamaanudaiya siththaththai a'rinthum aayaththamaayiraamalum, avanudaiya siththaththinpadi seyyaamalum iruntha oozhiyakkaaran aneaga adiga'l adikkappaduvaan.

Lu12.48 a'riyaathavanaayirunthu, adiga'lukku eathuvaanavaiga'laich seythavanoa, sila adiga'l adikkappaduvaan. evanidaththil athigang kodukkappadugi'rathoa avanidaththil athigang keadkappadum; manushar evanidaththil athigamaay oppuvikki'raarga'loa avanidaththil athigamaayk keadpaarga'l.

Lu12.49 boomiyinmeal akkiniyaip poadavanthean, athu ippozhuthea pat'ri eriya vea'ndumen'ru virumbugi'rean.

Lu12.50 aagilum naan muzhugavea'ndiya oru snaanamu'ndu, athu mudiyuma'lavum evva'lavoa nerukkappadugi'rean.

Lu12.51 naan boomiyilea samaathaanaththai u'ndaakkavanthean en'ru ninaikki'reerga'loa? samaathaanaththaiyalla, pirivinaiyaiyea u'ndaakkavanthean en'ru ungga'lukkuch sollugi'rean.

Lu12.52 eppadiyenil, ithumuthal orea veettilea ainthupear pirinthiruppaarga'l, ira'ndupearukku viroathamaay moon'rupearum, moon'rupearukku viroathamaay ira'ndupearum pirinthiruppaarga'l.

Lu12.53 thagappan maganukkum magan thagappanukkum, thaay maga'lukkum maga'l thaaykkum, maami marumaga'lukkum marumaga'l maamikkum viroathamaayp pirinthiruppaarga'l en'raar.

Lu12.54 pinbu avar janangga'lai noakki: mea'rkea meagam ezhumbugi'rathai neengga'l kaa'numpoathu, mazhai varumen'ru sollugi'reerga'l; anthappadiyumaagum.

Lu12.55 then'ral adikki'rathai neengga'l kaa'numpoathu ush'nam u'ndaagumen'ru sollugi'reerga'l, anthappadiyumaagum.

Lu12.56 maayakkaararea, boomiyin thoat'raththaiyum vaanaththin thoat'raththaiyum nithaanikka ungga'lukkuth theriyumea, inthak kaalaththaiyoa nithaaniyaama'rpoagi'rathenna?

Lu12.57 niyaayam innathen'ru neengga'lea theermaaniyaamalirukki'rathenna?

Lu12.58 unakku ethiraa'liyaanavan unnai athigaariyinidaththi'rkuk ko'ndupoagi'rapoathu, vazhiyileathaanea avanidaththilirunthu viduthalaiyaagumpadi pirayaasappadu, illaavittaal, avan unnai niyaayaathibathikku munbaagak ko'ndupoavaan, niyaayaathibathi unnaich seavaganidaththil oppukkoduppaan, seavagan unnaich si'raichsaalaiyil poaduvaan.

Lu12.59 nee kadaisikkaasaik koduththuth theerkkumattum, avvidaththilirunthu pu'rappadamaattaay en'ru unakkuch sollugi'rean en'raar.

<<    lookkaa 13    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35  

Lu13.1 pilaaththu sila kalileayarudaiya iraththaththai avarga'ludaiya baliga'loadea kalanthirunthaan; antha vea'laiyilea anggea irunthavarga'lil silar anthach seythiyai avarukku a'riviththaarga'l.

Lu13.2 iyeasu avarga'lukkup pirathiyuththaramaaga: anthak kalileayarukku appadippattavaiga'l sambaviththathinaalea, mat'ra ellaak kalileayaraip paarkkilum avarga'l paaviga'laayirunthaarga'len'ru ninaikki'reerga'loa?

Lu13.3 appadiyallaven'ru ungga'lukkuch sollugi'rean; neengga'l mananthirumbaama'rpoanaal ellaarum appadiyea kettuppoaveerga'l.

Lu13.4 seeloavaamilea koapuram vizhunthu pathinettuppearaik kon'rathea; erusaleamil kudiyirukki'ra manusharellaarilum avarga'l kut'ravaa'liga'laayirunthaarga'len'ru ninaikki'reerga'loa?

Lu13.5 appadiyallaven'ru ungga'lukkuch sollugi'rean; neengga'l mananthirumbaama'rpoanaal ellaarum appadiyea kettuppoaveerga'l en'raar.

Lu13.6 appozhuthu avar oru uvamaiyaiyum sonnaar: oruvan than thiraadchaththoattaththil oru aththimaraththai nattirunthaan; avan vanthu athilea kaniyaith theadinapoathu on'rung kaa'navillai.

Lu13.7 appozhuthu avan thoattakkaaranai noakki: ithoa, moon'ru varushamaay intha aththimaraththilea kaniyaith theadi varugi'rean; on'raiyung kaa'navillai, ithai vettippoadu, ithu nilaththaiyum ean kedukki'rathu en'raan.

Lu13.8 atha'rku avan: aiyaa, ithu intha varushamum irukkattum; naan ithaich sut'rilung koththi, eruppoaduvean,

Lu13.9 kanikoduththaal sari, kodaavittaal, inimeal ithai vettippoadalaam en'ru sonnaan en'raar.

Lu13.10 oru oayvunaa'lil avar jebaaalayaththil poathagampa'n'nikko'ndirunthaar.

Lu13.11 appozhuthu pathinettu varushamaayp balaveenappaduththum aaviyaik ko'nda oru sthiree anggeayirunthaa'l. ava'l evva'lavum nimirakkoodaatha kooniyaayirunthaa'l.

Lu13.12 iyeasu ava'laik ka'ndu, thammidaththil azhaiththu: sthireeyea, un balaveenaththinin'ru viduthalaiyaakkappattaay en'ru solli,

Lu13.13 ava'lmeal thamathu kaiga'lai vaiththaar; udanea ava'l nimirnthu, theavanai magimaippaduththinaa'l.

Lu13.14 iyeasu oayvunaa'lilea sosthamaakkinapadiyaal, jeba aalayaththalaivan koabamadainthu, janangga'lai noakki: vealaiseygi'ratha'rku aa'runaa'l u'ndea, antha naadka'lilea neengga'l vanthu sosthamaakkikko'l'lungga'l, oayvunaa'lilea appadich seyyalaagaathu en'raan.

Lu13.15 karththar avanukkup pirathiyuththaramaaga: maayakkaaranea, ungga'lil evanum oayvunaa'lil than eruthaiyaavathu than kazhuthaiyaiyaavathu thozhuvaththilirunthu avizhththukko'ndupoay, atha'rkuth tha'n'neer kaattugi'rathillaiyaa?

Lu13.16 ithoa, saaththaan pathinettu varushamaayk kattiyiruntha aabirahaamin kumaaraththiyaagiya iva'lai oayvunaa'lil inthak kattilirunthu avizhththuvidavea'ndiyathillaiyaa en'raar.

Lu13.17 avar appadich sonnapoathu, avarai viroathiththiruntha anaivarum vedkappattaarga'l. janangga'lellaarum avaraal seyyappatta sagala magimaiyaana seygaiga'laikku'riththum santhoashappattaarga'l.

Lu13.18 avar avarga'lai noakki: theavanudaiya raajyam etha'rkoppaayirukki'rathu; athai etha'rku oppiduvean?

Lu13.19 athu oru kaduguvithaikku oppaayirukki'rathu; athai oru manushan eduththuth than thoattaththilea poattaan; athu va'larnthu, periya maramaayit'ru; aagaayaththup pa'ravaiga'l vanthu, athin ki'laiga'lil adainthathu en'raar.

Lu13.20 mealum avar: theavanudaiya raajyaththai naan etha'rku oppiduvean?

Lu13.21 athu pu'liththamaavukku oppaayirukki'rathu; athai oru sthiree eduththu muzhuvathum pu'likkumvaraikkum moon'rupadimaavilea adakkivaiththaa'l en'raar.

Lu13.22 avar erusaleamukkup pirayaa'namaayp poagumpoathu, patta'nangga'lthoa'rum kiraamangga'lthoa'rum ubatheasam pa'n'nikko'ndu poanaar.

Lu13.23 appozhuthu oruvan avarai noakki: aa'ndavarea, iradchikkappadugi'ravarga'l silapearthaanoa en'ru keattaan; atha'rku avar:

Lu13.24 idukkamaana vaasalvazhiyaay udpiraveasikkap pirayaasappadungga'l, aneagar udpiraveasikka vagaitheadinaalum avarga'laalea koodaama'rpoagum en'ru ungga'lukkuch sollugi'rean.

Lu13.25 veettejamaan ezhunthu, kathavaip poottinapinbu, neengga'l ve'liyea nin'ru: aa'ndavarea, aa'ndavarea, engga'lukkuth thi'rakkavea'ndumen'ru sollik kathavaith thattumpoathu, avar pirathiyuththaramaaga: neengga'l evvidaththaaroa, ungga'lai a'riyean en'ru ungga'lukkuch solluvaar.

Lu13.26 appozhuthu neengga'l: ummudaiya samugaththil poajanabaanampa'n'ninoamea, neer engga'l veethiga'lil poathagampa'n'nineerea en'ru solluveerga'l.

Lu13.27 aanaalum avar: neengga'l evvidaththaaroa, ungga'lai a'riyean, akkiramakkaararaagiya neengga'lellaarum ennaivittu agan'rupoangga'l en'ru solluvaar en'ru ungga'lukkuch sollugi'rean.

Lu13.28 neengga'l aabirahaamaiyum eesaakkaiyum yaakkoabaiyum sagala theerkkatharisiga'laiyum theavanudaiya raajyaththilirukki'ravarga'laagavum, ungga'laiyoa pu'rambea tha'l'lappattavarga'laagavum kaa'numpoathu ungga'lukku azhugaiyum pa'rkadippum anggea u'ndaayirukkum.

Lu13.29 kizhakkilum mea'rkilum vadakkilum the'rkilum irunthu janangga'l vanthu, theavanudaiya raajyaththil panthiyiruppaarga'l.

Lu13.30 appozhuthu munthinoar pinthinoaraavaarga'l, pinthinoar munthinoaraavaarga'l en'raar.

Lu13.31 antha naa'lilea sila pariseayar avaridaththil vanthu: neer ivvidaththai vittup poayvidum; earoathu ummaik kolaiseyya manathaay irukki'raan en'raarga'l.

Lu13.32 atha'rku avar: naan in'raikkum naa'laikkum pisaasuga'laith thuraththi, viyaathiyu'l'lavarga'laich sosthamaakki, moon'raam naa'lil ni'raivadaivean.

Lu13.33 in'raikkum naa'laikkum ma'runaa'laikkum naan nadamaadavea'ndum; erusaleamukkup pu'rambea oru theerkkatharisiyum madinthupoagi'rathillaiyen'ru naan sonnathaaga neengga'l poay antha narikkuch sollungga'l.

Lu13.34 erusaleamea, erusaleamea, theerkkatharisiga'laik kolaiseythu, unnidaththil anuppappattavarga'laik kalle'rigi'rava'lea! koazhi than kugnchuga'laith than si'raguga'lin keezhea koottich searththuk ko'l'lum va'n'namaaga naan eththanaitharamoa un pi'l'laiga'laik koottich searththukko'l'la manathaayirunthean; ungga'lukkoa manathillaama'rpoayit'ru.

Lu13.35 ithoa, ungga'l veedu ungga'lukkup paazhaakkividappadum; karththarudaiya naamaththinaalea varugi'ravar sthoaththirikkappattavar en'ru neengga'l sollungkaalam varuma'lavum ennaik kaa'naathiruppeerga'l en'ru meyyaagavea ungga'lukkuch sollugi'rean en'raar.

<<    lookkaa 14    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35  

Lu14.1 oru oayvunaa'lilea pariseayaril thalaivanaagiya oruvanudaiya veettilea avar poajanam pa'n'numpadikkup poayirunthaar.

Lu14.2 appozhuthu neerkkoavai viyaathiyu'l'la oru manushan avarukku munbaaga irunthaan. enna seyvaaroaven'ru janangga'l avarmeal noakkamaayirunthaarga'l.

Lu14.3 iyeasu niyaayasaasthiriga'laiyum pariseayaraiyum paarththu: oayvu naa'lilea sosthamaakkugi'rathu niyaayamaa en'ru keattaar.

Lu14.4 atha'rku avarga'l peasaamalirunthaarga'l. appozhuthu avar avanai azhaiththu, sosthamaakki, anuppivittu,

Lu14.5 avarga'lai noakki: ungga'lil oruvanudaiya kazhuthaiyaavathu eruthaavathu oayvunaa'lil thuravilea vizhunthaal, avan athai udanea thookkividaanoa en'raar.

Lu14.6 atha'rku uththaravusolla avarga'laal koodaama'rpoayit'ru.

Lu14.7 virunthukku azhaikkappattavarga'l panthiyil muthanmaiyaana idangga'laith therinthuko'ndathai avar paarththu, avarga'lukku oru uvamaiyaich sonnaar:

Lu14.8 oruvanaal kaliyaa'naththukku nee azhaikkappattirukkumpoathu, panthiyil muthanmaiyaana idaththil udkaaraathea; unnilum kanamu'l'lavan oruvea'lai avanaal azhaikkappattiruppaan.

Lu14.9 appozhuthu unnaiyum avanaiyum azhaiththavan unnidaththil vanthu: ivarukku idangkodu enbaan; appozhuthu nee vedkaththoadea thaazhntha idaththi'rkup poagavea'ndiyathaayirukkum.

Lu14.10 nee azhaikkappattirukkumpoathu, poay, thaazhntha idaththil udkaaru; appozhuthu unnai azhaiththavan vanthu: sineagithanea, uyarntha idaththil vaarum en'ru sollumpoathu, unnudaneakoodap panthiyirukki'ravarga'lukku munbaaga unakkuk kanamu'ndaagum.

Lu14.11 thannaiththaan uyarththugi'ravanevanum thaazhththappaduvaan, thannaiththaan thaazhththugi'ravan uyarththappaduvaan en'raar.

Lu14.12 an'riyum avar thammai virunthukku azhaiththavanai noakki: nee pagalvirunthaavathu iraavirunthaavathu pa'n'numpoathu, un sineagitharaiyaagilum un sagoathararaiyaagilum, un panthu janangga'laiyaagilum, aisuvariyamu'l'la ayalagaththaaraiyaagilum azhaikkavea'ndaam; azhaiththaal avarga'lum unnai azhaippaarga'l, appozhuthu unakkup bathilukkup bathil seythathaagum.

Lu14.13 nee virunthupa'n'numpoathu eazhaiga'laiyum oonaraiyum sappaa'niga'laiyum kurudaraiyum azhaippaayaaga.

Lu14.14 appozhuthu nee baakkiyavaanaayiruppaay; avarga'l unakkup bathil seyyamaattaarga'l; neethimaanga'lin uyirththezhuthalil unakkup bathil seyyappadum en'raar.

Lu14.15 avaroadeakoodap panthiyirunthavarga'lil oruvan ivaiga'laik keattapozhuthu, avarai noakki: theavanudaiya raajyaththil poajanampa'n'nugi'ravan baakkiyavaan en'raan.

Lu14.16 atha'rku avar: oru manushan periyavirunthai aayaththampa'n'ni, aneagarai azhaippiththaan.

Lu14.17 virunthu vea'laiyil than oozhiyakkaaranai noakki: nee azhaikkappattavarga'lidaththil poay, ellaam aayaththamaayirukki'rathu, vaarungga'l, en'ru sollen'ru avanai anuppinaan.

Lu14.18 avarga'lellaarum poakkuchsollath thodangginaarga'l. oruvan: oru vayalaikko'ndean, naan agaththiyamaayppoay, athaip paarkkavea'ndum, ennai mannikkumpadi vea'ndikko'l'lugi'rean en'raan.

Lu14.19 vea'roruvan: ainthearmaadu ko'ndean, athaich soathiththup paarkkap poagi'rean, ennai mannikkumpadi vea'ndikko'l'lugi'rean en'raan.

Lu14.20 vea'roruvan: pe'n'nai vivaagampa'n'ninean, athinaal naan varakkoodaathu en'raan.

Lu14.21 antha oozhiyakkaaran vanthu, ivaiga'laith than ejamaanukku a'riviththaan. appozhuthu veettejamaan koabamadainthu, than oozhiyakkaaranai noakki: nee patta'naththin therukka'lilum veethiga'lilum seekkiramaayp poay, eazhaiga'laiyum oonaraiyum sappaa'niga'laiyum kurudaraiyum inggea koottikko'nduvaa en'raan.

Lu14.22 oozhiyakkaaran appadiyea seythu: aa'ndavarea, neer katta'laiyittapadi seythaayit'ru, innum idam irukki'rathu en'raan.

Lu14.23 appozhuthu ejamaan oozhiyakkaaranai noakki: nee peruvazhiga'lilum vealiga'larugilum poay, en veedu ni'raiyumpadiyaaga janangga'lai u'l'lea varumpadi varunthik koottikko'nduvaa;

Lu14.24 azhaikkappattiruntha antha manusharil oruvanaagilum en virunthai rusipaarppathillai yen'ru ungga'lukkuch sollugi'rean en'raan en'ru sonnaar.

Lu14.25 pinbu aneaga janangga'l avaroadeakoodap pirayaa'namaayp poagaiyil, avarga'lidamaay avar thirumbippaarththu:

Lu14.26 yaathoruvan ennidaththil vanthu, than thagappanaiyum thaayaiyum manaiviyaiyum pi'l'laiga'laiyum sagoathararaiyum sagoathariga'laiyum, than jeevanaiyum ve'rukkaavittaal enakkuch seeshanaayirukkamaattaan.

Lu14.27 than siluvaiyaich sumanthuko'ndu enakkup pinsellaathavan enakkuch seeshanaayirukkamaattaan.

Lu14.28 ungga'lil oruvan oru koapuraththaik katta manathaayirunthu,

Lu14.29 asthibaaram poattapinbu mudikkath thiraa'niyillaama'rpoanaal, paarkki'ravarga'lellaarum:

Lu14.30 intha manushan kattaththodanggi, mudikkath thiraa'niyillaama'rpoanaan en'ru sollith thannaip pariyaasampa'n'naathapadikku, athaik kattith theerkki'ratha'rkuth thanakku nirvaagamu'ndoa illaiyoa en'ru munbu avan udkaarnthu sellugnselavaik ka'nakkup paaraamaliruppaanoa?

Lu14.31 an'riyum oru raajaa mat'roru raajaavoadea yuththagnseyyap poagi'rapoathu, thanmeal irubathinaayiram seavagaroadea varugi'ra avanaith thaan pathinaayiram seavagaraikko'ndu ethirkkak koodumoa koodaathoa en'ru munbu udkaarnthu aaloasanaipa'n'naamaliruppaanoa?

Lu14.32 koodaathen'ru ka'ndaal, mat'ravan innum thooraththilirukkumpoathea, sthaanaabathiga'lai anuppi, samaathaanaththukkaanavaiga'laik keattukko'lvaanea.

Lu14.33 appadiyea ungga'lil evanaagilum thanakku u'ndaanavaiga'laiyellaam ve'ruththuvidaavittaal avan enakkuch seeshanaayirukkamaattaan.

Lu14.34 uppu nallathuthaan, uppu saaramat'ruppoanaal ethinaal saaramaakkappadum?

Lu14.35 athu nilaththukkaagilum eruvukkaagilum uthavaathu, athai ve'liyea kottip poaduvaarga'l. keadki'ratha'rkuk kaathu'l'lavan keadkakkadavan en'raar.

<<    lookkaa 15    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32  

Lu15.1 sagala aayakkaararum paaviga'lum avarudaiya vasanangga'laik keadkumpadi avaridaththil vanthu searnthaarga'l.

Lu15.2 appozhuthu pariseayarum veathapaaragarum mu'rumu'ruththu: ivar paaviga'lai eat'rukko'ndu avarga'loadea saappidugi'raar en'raarga'l.

Lu15.3 avarga'lukku avar sonna uvamaiyaavathu:

Lu15.4 ungga'lil oru manushan noo'ru aaduga'lai udaiyavanaayirunthu, avaiga'lil on'ru kaa'naama'rpoanaal, tho'n'noot'ronbathu aaduga'laiyum vanaantharaththilea vittu, kaa'naama'rpoana aattaik ka'ndupidikkuma'lavum theadiththiriyaanoa?

Lu15.5 ka'ndupidiththapinbu, avan santhoashaththoadea athaith than thoa'lga'linmeal poattukko'ndu,

Lu15.6 veettukku vanthu, sineagitharaiyum ayalagaththaaraiyum kooda varavazhaiththu: kaa'naama'rpoana en aattaik ka'ndupidiththean ennoadukoodach santhoashappadungga'l enbaan allavaa?

Lu15.7 athupoala, mananthirumba avasiyamillaatha tho'n'noot'ronbathu neethimaanga'laikku'riththuch santhoasham u'ndaagi'rathaippaarkkilum mananthirumbugi'ra orea paaviyinimiththam paraloagaththil miguntha santhoasham u'ndaayirukkum en'ru ungga'lukkuch sollugi'rean.

Lu15.8 an'riyum, oru sthiree paththu ve'l'likkaasai udaiyava'laayirunthu, athil oru ve'l'likkaasu kaa'naama'rpoanaal, vi'lakkaik ko'luththi, veettaip perukki, athaik ka'ndupidikki'ravaraikkum jaakkirathaiyaayth theadaamaliruppaa'loa?

Lu15.9 ka'ndupidiththapinbu, than sineagithiga'laiyum ayal veettukkaariga'laiyum kooda varavazhaiththu: kaa'naama'rpoana ve'l'likkaasaik ka'ndupidiththean, ennoadukoodach santhoashappadungga'l enbaa'l allavaa?

Lu15.10 athupoala mananthirumbugi'ra orea paaviyinimiththam theavanudaiya thootharga'lukku munbaagach santhoashamu'ndaayirukki'rathu en'ru ungga'lukkuch sollugi'rean en'raar.

Lu15.11 pinnum avar sonnathu: oru manushanukku ira'ndu kumaarar irunthaarga'l.

Lu15.12 avarga'lil i'laiyavan thagappanai noakki: thagappanea, aasthiyil enakku varum panggai enakkuth tharavea'ndum en'raan. anthappadi avan avarga'lukkuth than aasthiyaip panggittukkoduththaan.

Lu15.13 sila naa'laikkuppinbu, i'laiyamagan ellaavat'raiyum searththukko'ndu, thooratheasaththukkup pu'rappattuppoay, anggea thunmaarkkamaay jeevanampa'n'ni, than aasthiyai azhiththuppoattaan.

Lu15.14 ellaavat'raiyum avan selavazhiththapinbu, anthath theasaththilea kodiya pagnchamu'ndaayit'ru. appozhuthu avan ku'raivupadaththodanggi,

Lu15.15 anthath theasaththuk kudiga'lil oruvanidaththil poay ottikko'ndaan. anthak kudiyaanavan avanaith than vayalga'lil pan'riga'lai meaykkumpadi anuppinaan.

Lu15.16 appozhuthu pan'riga'l thingi'ra thavittinaalea than vayit'rai nirappa aasaiyaayirunthaan, oruvanum athai avanukkuk kodukkavillai.

Lu15.17 avanukkup buththi the'linthapoathu, avan: en thagappanudaiya koolikkaarar eththanaiyoa pearukkup poorththiyaana saappaadu irukki'rathu, naanoa pasiyinaal saagi'rean.

Lu15.18 naan ezhunthu, en thagappanidaththi'rkup poay: thagappanea, paraththukku viroathamaagavum umakku munbaagavum paavagnseythean.

Lu15.19 inimeal ummudaiya kumaaran en'ru sollappaduvatha'rku naan paaththiranalla, ummudaiya koolikkaararil oruvanaaga ennai vaiththukko'l'lum enbean en'ru solli;

Lu15.20 ezhunthu pu'rappattu, than thagappanidaththil vanthaan. avan thooraththil varumpoathea, avanudaiya thagappan avanaik ka'ndu, manathurugi, oadi, avan kazhuththaik kattikko'ndu, avanai muththagnseythaan.

Lu15.21 kumaaran thagappanai noakki: thagappanea, paraththukku viroathamaagavum, umakku munbaagavum paavagnseythean, inimeal ummudaiya kumaaran en'ru sollappaduvatha'rku naan paaththiran alla en'ru sonnaan.

Lu15.22 appozhuthu thagappan than oozhiyakkaararai noakki: neengga'l uyarntha vasthiraththaik ko'nduvanthu, ivanukku uduththi, ivan kaikku moathiraththaiyum kaalga'lukkup paatharadchaiga'laiyum poadungga'l.

Lu15.23 kozhuththa kan'raik ko'nduvanthu adiyungga'l. naam pusiththu, santhoashamaayiruppoam.

Lu15.24 en kumaaranaagiya ivan mariththaan, thirumbavum uyirththaan; kaa'naama'rpoanaan, thirumbavum kaa'nappattaan en'raan. appadiyea avarga'l santhoashappadath thodangginaarga'l.

Lu15.25 avanudaiya mooththakumaaran vayalilirunthaan. avan thirumbi veettukkuch sameebamaay varugi'rapoathu, keethavaaththiyaththaiyum nadanakka'lippaiyum keattu;

Lu15.26 oozhiyakkaararil oruvanai azhaiththu: ithenna en'ru visaariththaan.

Lu15.27 atha'rku avan: ummudaiya sagoatharan vanthaar, avar ma'rupadiyum sugaththudanea ummudaiya thagappanidaththil vanthu searnthapadiyinaalea avarukkaagak kozhuththa kan'rai adippiththaar en'raan.

Lu15.28 appozhuthu avan koabamadainthu, u'l'lea poaga manathillaathirunthaan. thagappanoa ve'liyea vanthu, avanai varunthiyazhaiththaan.

Lu15.29 avan thagappanukkup pirathiyuththaramaaga: ithoa, iththanai varushakaalamaay naan umakku oozhiyagnseythu, orukkaalum ummudaiya ka'rpanaiyai mee'raathirunthum, en sineagitharoadea naan santhoashamaayirukkumpadi neer orukkaalum enakku oru aattukkuttiyaiyaavathu kodukkavillai.

Lu15.30 veasiga'lidaththil ummudaiya aasthiyai azhiththuppoatta ummudaiya kumaaranaagiya ivan vanthavudanea kozhuththa kan'rai ivanukkaaga adippiththeerea en'raan.

Lu15.31 atha'rkuth thagappan: maganea, nee eppoathum ennoadirukki'raay, enakku'l'lathellaam unnudaiyathaayirukki'rathu.

Lu15.32 un sagoatharanaagiya ivanoa mariththaan, thirumbavum uyirththaan; kaa'naama'rpoanaan, thirumbavum kaa'nappattaan; aanapadiyinaalea, naam santhoashappattu magizhchchiyaayirukkavea'ndumea en'ru sonnaan en'raar.

<<    lookkaa 16    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31  

Lu16.1 pinnum avar thammudaiya seesharga'lai noakki: aisuvariyavaanaagiya oru manushanukku oru ukkiraa'nakkaaran irunthaan; avan than ejamaanudaiya aasthiga'lai azhiththuppoadugi'rathaaga ejamaanukku a'rivikkappattathu.

Lu16.2 appozhuthu ejamaan avanai varavazhaiththu: unnaikku'riththu naan ippadik kea'lvippadugi'rathenna? un ukkiraa'nak ka'nakkai yoppuvi, ini nee ukkiraa'nakkaaranaayirukkakkoodaathu en'raan.

Lu16.3 appozhuthu ukkiraa'nakkaaran: naan enna seyvean, en ejamaan ukkiraa'na visaarippilirunthu ennaith tha'l'lippoadugi'raanea; koththugi'ratha'rku enakkup belanillai, irakkavum vedkappadugi'rean.

Lu16.4 ukkiraa'na visaarippaivittu naan tha'l'lappadumpoathu, ennaith thangga'l veeduga'lil eat'rukko'lvaar u'ndaagumpadi seyyavea'ndiyathu innathen'ru enakkuth theriyavanthathu, en'ru thanakku'l'lea sollikko'ndu;

Lu16.5 than ejamaanidaththil kadanpattavarga'lai ovvoruvanaaga varavazhaiththu: muthalaavathu vanthavanai noakki: nee en ejamaanidaththil patta kadan evva'lavu en'raan.

Lu16.6 avan: noo'rukudam e'n'ney en'raan. appozhuthu ukkiraa'nakkaaran avanai noakki: nee un seettai vaanggi, udkaarnthu, aimbathu en'ru seekkiramaay ezhuthu en'raan.

Lu16.7 pinbu avan vea'roruvanai noakki: nee patta kadan evva'lavu en'raan. avan: noo'ru kalam koathumai en'raan. appozhuthu avan: nee un seettai vaanggi, e'nbathu en'ru ezhuthu en'raan.

Lu16.8 aneethiyu'l'la ukkiraa'nakkaaran buththiyaaych seythaan en'ru ejamaan ka'ndu, avanai mechchikko'ndaan. ivvithamaay o'liyin pi'l'laiga'laippaarkkilum inthap pirapagnchaththin pi'l'laiga'l thangga'l santhathiyil athiga buththimaanga'laayirukki'raarga'l.

Lu16.9 naan ungga'lukkuch sollugi'rean, neengga'l maa'lumpoathu ungga'lai niththiyamaana veeduga'lilea eat'ruk ko'lvaaru'ndaagumpadi, aneethiyaana ulagapporu'laal ungga'lukkuch sineagitharaich sambaathiyungga'l.

Lu16.10 kognchaththilea u'nmaiyu'l'lavan aneagaththilum u'nmaiyu'l'lavanaayirukki'raan, kognchaththilea aneethiyu'l'lavan aneagaththilum aneethiyu'l'lavanaayirukki'raan.

Lu16.11 aneethiyaana ulagapporu'laippat'ri neengga'l u'nmaiyaayiraavittaal, yaar ungga'lai nambi ungga'lidaththil meyyaana poru'lai oppuvippaarga'l?

Lu16.12 vea'roruvanudaiya kaariyaththil neengga'l u'nmaiyu'l'lavarga'laayiraavittaal, ungga'lukku yaathon'raich sonthamaagak koduppavar yaar?

Lu16.13 entha oozhiyakkaaranum ira'ndu ejamaanga'lukku oozhiyagnseyyakkoodaathu; oruvanaip pagaiththu mat'ravanaich sineagippaan, allathu oruvanaip pat'rikko'ndu mat'ravanai asattaipa'n'nuvaan. theavanukkum ulagapporu'lukkum oozhiyagnseyya ungga'laalea koodaathu en'raar.

Lu16.14 ivaiga'laiyellaam poru'laasaikkaararaagiya pariseayarum keattu, avaraip pariyaasampa'n'ninaarga'l.

Lu16.15 avar avarga'lai noakki: neengga'l manusharmunbaaga ungga'lai neethimaanga'laagak kaattugi'reerga'l, theavanoa ungga'l iruthayangga'lai a'rinthirukki'raar; manusharukku'l'lea meanmaiyaaga e'n'nappadugi'rathu theavanukku munbaaga aruvaruppaayirukki'rathu.

Lu16.16 niyaayappiramaa'namum theerkkatharisana vaakkiyangga'lum yoavaanvaraikkum vazhanggivanthathu; athumuthal theavanudaiya raajyam suviseashamaay a'rivikkappattuvarugi'rathu, yaavarum balavanthamaay athil piraveasikki'raarga'l.

Lu16.17 veathaththil oru ezhuththin u'ruppu avamaayp poavathaippaarkkilum, vaanamum boomiyum ozhinthupoavathu e'lithaayirukkum.

Lu16.18 than manaiviyaith tha'l'livittu, vea'roruththiyai vivaagampa'n'nugi'ravan vibasaaragnseygi'raan, purushanaalea tha'l'lappattava'lai vivaagampa'n'nugi'ravanum vibasaaragnseygi'raan.

Lu16.19 aisuvariyamu'l'la oru manushan irunthaan; avan iraththaambaramum vilaiyea'rappet'ra vasthiramum thariththu, anuthinamum sambiramamaay vaazhnthuko'ndirunthaan.

Lu16.20 laasaru ennum pearko'nda oru thariththiranum irunthaan; avan parukka'l ni'rainthavanaay, antha aisuvariyavaanudaiya vaasalarugea kidanthu,

Lu16.21 avanudaiya meajaiyilirunthu vizhun thu'nikkaiga'laalea than pasiyai aat'ra aasaiyaayirunthaan; naayga'l vanthu avan parukka'lai nakkit'ru.

Lu16.22 pinbu anthath thariththiran mariththu, theavathootharaal aabirahaamudaiya madiyilea ko'ndupoay vidappattaan; aisuvariyavaanum mariththu adakkampa'n'nappattaan.

Lu16.23 paathaa'laththilea avan veathanaippadugi'rapoathu, than ka'nga'lai ea'reduththu, thooraththilea aabirahaamaiyum avan madiyilea laasaruvaiyum ka'ndaan.

Lu16.24 appozhuthu avan: thagappanaagiya aabirahaamea, neer enakku iranggi, laasaru than viralin nuniyaith tha'n'neeril thoayththu, en naavaik ku'lirappa'n'numpadi avanai anuppavea'ndum; intha akkinijuvaalaiyil veathanaippadugi'reanea en'ru kooppittaan.

Lu16.25 atha'rku aabirahaam: maganea, nee boomiyilea uyiroadirukkung kaalaththil un nanmaiga'lai anubaviththaay, laasaruvum appadiyea theemaiga'lai anubaviththaan, athai ninaiththukko'l; ippozhuthu avan theat'rappadugi'raan, neeyoa veathanaippadugi'raay.

Lu16.26 athuvumallaamal, ivvidaththilirunthu ungga'lidaththi'rkuk kadanthupoagavum, avvidaththilirunthu engga'lidaththi'rkuk kadanthuvaravum manathu'l'lavarga'lukkuk koodaathapadikku, engga'lukkum ungga'lukkum naduvea perumpi'lappu u'ndaakkappattirukki'rathu en'raan.

Lu16.27 appozhuthu avan: appadiyaanaal, thagappanea, enakku ainthupear sagoathararu'ndu, avarga'lum veathanaiyu'l'la intha idaththukku varaathapadi, avan poay avarga'lukkuch saadchiyaaga a'rivikkum poruttu,

Lu16.28 neer avanai en thagappan veettukku anuppumpadi ummai vea'ndikko'l'lugi'rean en'raan.

Lu16.29 aabirahaam avanai noakki: avarga'lukku moaseayum theerkkatharisiga'lum u'ndu, avarga'lukku avarga'l sevikodukkattum en'raan.

Lu16.30 atha'rku avan: appadiyalla, thagappanaagiya aabirahaamea, mariththoarilirunthu oruvan avarga'lidaththi'rkup poanaal mananthirumbuvaarga'l en'raan.

Lu16.31 atha'rku avan: avarga'l moaseakkum theerkkatharisiga'lukkum sevikodaavittaal, mariththoarilirunthu oruvan ezhunthupoanaalum, nambamaattaarga'l en'ru sonnaan en'raar.

<<    lookkaa 17    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37  

Lu17.1 pinbu avar thammudaiya seesharga'lai noakki: ida'ralga'l varaamalpoavathu koodaathakaariyam, aagilum avaiga'l evanaal varugi'rathoa, avanukku aiyoa!

Lu17.2 avan inthach si'ruvaril oruvanukku ida'ralu'ndaakkugi'rathaip paarkkilum, avanudaiya kazhuththil eanthirakkal kattappattu, avan samuththiraththil tha'l'lu'ndupoavathu avanukku nalamaayirukkum.

Lu17.3 ungga'laikku'riththu echcharikkaiyaayirungga'l. un sagoatharan unakku viroathamaayk kut'ragnseythaal, avanaik kadinthuko'l; avan manasthaabappattaal, avanukku mannippaayaaga.

Lu17.4 avan orunaa'lil eazhutharam unakku viroathamaayk kut'ragnseythu, eazhutharamum unnidaththil vanthu: naan manasthaabappadugi'rean en'ru sonnaal, avanukku mannippaayaaga en'raar.

Lu17.5 appozhuthu appoasthalar karththarai noakki: engga'l visuvaasaththai varththikkappa'n'navea'ndum en'raarga'l.

Lu17.6 atha'rkuk karththar: kaduguvithaiya'lavu visuvaasam ungga'lukku u'ndaayirunthaal, neengga'l inthak kaattaththimaraththai noakki: nee vearoadea pidunggu'ndu kadalilea nadappaduvaayaaga en'ru solla, athu ungga'lukkuk keezhppadiyum.

Lu17.7 ungga'lil oruvanudaiya oozhiyakkaaran uzhuthu allathu manthaimeayththu vayalilirunthu varumpoathu, ejamaan avanai noakki: nee munbu poaych saappittuvaa en'ru avanukkuch solvaanoa?

Lu17.8 nee enakkuch saappaadu aayaththampa'n'ni, araikattikko'ndu, naan poajanabaanampa'n'numa'lavum enakku oozhiyagnsey, atha'rkuppin nee pusiththukkudikkalaam en'ru avanukkuch solluvaanallavaa?

Lu17.9 thaan katta'laiyittavaiga'lai antha vealaikkaaran seythatha'rkaaga avanukku ubasaaragnseyvaanoa? appadich seyyamaattaanea.

Lu17.10 appadiyea neengga'lum ungga'lukkuk katta'laiyidappatta yaavat'raiyum seytha pinbu: naangga'l appirayoajanamaana oozhiyakkaarar, seyyavea'ndiya kadamaiyaimaaththiram seythoam en'ru sollungga'l en'raar.

Lu17.11 pinbu avar erusaleamukkup pirayaa'nampa'n'nugaiyil, avar samaariyaa kalileayaa ennum naaduga'lin vazhiyaaga nadanthupoanaar.

Lu17.12 avar oru kiraamaththil piraveasiththapoathu, kushdaroagamu'l'la manushar paththuppear avarukku ethiraaga vanthu, thooraththilea nin'ru:

Lu17.13 iyeasu aiyarea, engga'lukku iranggum en'ru saththamittaarga'l.

Lu17.14 avarga'lai avar paarththu: neengga'l poay, aasaariyarga'lukku ungga'laik kaa'nbiyungga'l en'raar. anthappadi avarga'l poagaiyil suththamaanaarga'l.

Lu17.15 avarga'lil oruvan thaan aaroakkiyamaanathaik ka'ndu, thirumbivanthu, uraththa saththaththoadea theavanai magimaippaduththi,

Lu17.16 avarudaiya paathaththarugea mugangkuppu'ra vizhunthu, avarukku sthoaththiragnseluththinaan; avan samaariyanaayirunthaan.

Lu17.17 appozhuthu iyeasu: suththamaanavarga'l paththuppear allavaa, mat'ra onbathupear enggea?

Lu17.18 theavanai magimaippaduththugi'ratha'rku, intha anniyanea ozhiya mat'roruvanum thirumbivarakkaa'noamea en'ru solli,

Lu17.19 avanai noakki: nee ezhunthupoa, un visuvaasam unnai iradchiththathu en'raar.

Lu17.20 theavanudaiya raajyam eppozhuthu varumen'ru, pariseayar avaridaththil keattapozhuthu, avarga'lukku avar pirathiyuththaramaaga: theavanudaiya raajyam piraththiyadchamaay varaathu.

Lu17.21 ithoa, inggea en'rum, athoa, anggea en'rum sollappadugi'ratha'rkum eathuviraathu; ithoa, theavanudaiya raajyam ungga'lukku'l irukki'rathea en'raar.

Lu17.22 pinbu avar seesharga'lai noakki: manushakumaaranudaiya naadka'lilon'raik kaa'navea'ndumen'ru neengga'l aasaippadungkaalam varum; aanaalum athaik kaa'namaatteerga'l.

Lu17.23 ithoa, inggea en'rum, athoa, anggea en'rum, silar ungga'lidaththil solluvaarga'l; neengga'loa poagaamalum pinthodaraamalum irungga'l.

Lu17.24 minnal vaanaththin oru thisaiyil thoan'ri ma'ruthisaivaraikkum piragaasikki'rathupoala manushakumaaranum thammudaiya naa'lilea thoan'ruvaar.

Lu17.25 atha'rku munbu avar aneagam paadupattu, inthach santhathiyinaal aagaathavanen'ru tha'l'lappadavea'ndiyathaayirukki'rathu.

Lu17.26 noavaavin naadka'lil nadanthathupoala manushakumaaranudaiya naadka'lilum nadakkum.

Lu17.27 noavaa peazhaikku'l piraveasiththa naa'lvaraikkum janangga'l pusiththuk kudiththaarga'l, pe'nko'ndu koduththaarga'l; jalappira'layam vanthu ellaaraiyum azhiththuppoattathu.

Lu17.28 loaththinudaiya naadka'lil nadanthathupoalavum nadakkum; janangga'l pusiththaarga'l, kudiththaarga'l, ko'ndaarga'l, vit'raarga'l, nattaarga'l, kattinaarga'l.

Lu17.29 loaththu soathoamai vittup pu'rappatta naa'lilea vaanaththilirunthu akkiniyum kanthagamum varushiththu, ellaaraiyum azhiththuppoattathu.

Lu17.30 manushakumaaran ve'lippadum naa'lilum appadiyea nadakkum.

Lu17.31 antha naa'lilea veettinmealiruppavan veettilu'l'la than pa'ndangga'lai eduththukko'ndupoaga i'ranggaamal irukkakkadavan; appadiyea vayalilirukki'ravan pinnittuth thirumbaamalum irukkakkadavan.

Lu17.32 loaththin manaiviyai ninaiththuk ko'l'lungga'l.

Lu17.33 than jeevanai iradchikka vagaitheadugi'ravan athai izhanthu poavaan; izhanthupoagi'ravan athai uyirppiththuk ko'l'luvaan.

Lu17.34 antha iraaththiriyil orea padukkaiyil paduththirukki'ra ira'ndupearil oruvan eat'rukko'l'lappaduvaan, mat'ravan kaividappaduvaan.

Lu17.35 thirigai thirikki'ra ira'ndu sthireega'lil oruththi eat'rukko'l'lappaduvaa'l, mat'rava'l kaividappaduvaa'l.

Lu17.36 vayalilirukki'ra ira'ndupearil oruvan eat'rukko'l'lappaduvaan, mat'ravan kaividappaduvaan en'ru ungga'lukkuch sollugi'rean en'raar.

Lu17.37 avarga'l avarukkup pirathiyuththaramaaga: enggea, aa'ndavarea, en'raarga'l. atha'rku avar: pi'nam enggeayoa anggea kazhuguga'l vanthu koodum en'raar.

<<    lookkaa 18    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43  

Lu18.1 soarnthupoagaamal eppozhuthum jebampa'n'navea'ndum enbathaik ku'riththu avarga'lukku avar oru uvamaiyaich sonnaar.

Lu18.2 oru patta'naththilea oru niyaayaathibathi irunthaan; avan theavanukkup bayappadaathavanum manusharai mathiyaathavanumaayirunthaan.

Lu18.3 anthap patta'naththilea oru vithavaiyum irunthaa'l; ava'l avanidaththil poay: enakkum en ethiraa'likkum irukki'ra kaariyaththil enakku niyaayagnseyyavea'ndum en'ru vi'n'nappampa'n'ninaa'l.

Lu18.4 vegunaa'lvaraikkum avanukku manathillaathirunthathu. pinbu avan: naan theavanukkup bayappadaamalum manusharai mathiyaamalum irunthum,

Lu18.5 intha vithavai ennai eppozhuthum thontharavu seygi'rapadiyinaal, iva'l adikkadi vanthu ennai alattaathapadi iva'lukku niyaayagnseyyavea'ndum en'ru thanakku'l'lea sollikko'ndaan en'raar.

Lu18.6 pinnum karththar avarga'lai noakki: aneethiyu'l'la antha niyaayaathibathi sonnathaich sinthiththuppaarungga'l.

Lu18.7 anthappadiyea theavan thammai noakki iravum pagalum kooppidugi'ravarga'laagiya thammaal therinthuko'l'lappattavarga'lin vishayaththil neediya po'rumaiyu'l'lavaraayirunthu avarga'lukku niyaayagnseyyaamaliruppaaroa?

Lu18.8 seekkiraththilea avarga'lukku niyaayagnseyvaar en'ru ungga'lukkuch sollugi'rean. aagilum manushakumaaran varumpoathu boomiyilea visuvaasaththaik kaa'nbaaroa en'raar.

Lu18.9 an'riyum, thangga'lai neethimaanga'len'ru nambi, mat'ravarga'lai a'rpamaaye'n'nina silaraikku'riththu, avar oru uvamaiyaich sonnaar.

Lu18.10 ira'ndu manushar jebampa'n'numpadi theavaalayaththukkup poanaarga'l; oruvan pariseayan, mat'ravan aayakkaaran.

Lu18.11 pariseayan nin'ru: theavanea! naan pa'rikaarar, aniyaayakkaarar, vibasaarakkaarar aagiya mat'ra manusharaippoalavum, intha aayakkaaranaippoalavum iraathathanaal ummai sthoaththirikki'rean.

Lu18.12 vaaraththil ira'ndutharam ubavaasikki'rean; en sambaaththiyaththilellaam thasamapaagam seluththi varugi'rean en'ru, thanakku'l'lea jebampa'n'ninaan.

Lu18.13 aayakkaaran thooraththilea nin'ru, than ka'nga'laiyum vaanaththukku ea'redukkath thu'niyaamal, than maarbilea adiththukko'ndu: theavanea! paaviyaagiya enmeal kirubaiyaayirum en'raan.

Lu18.14 avanalla, ivanea neethimaanaakkappattavanaayth than veettukkuth thirumbippoanaan en'ru ungga'lukkuch sollugi'rean; eanenil thannai uyarththugi'ravanevanum thaazhththappaduvaan, thannaith thaazhththugi'ravan uyarththappaduvaan en'raar.

Lu18.15 pinbu kuzhanthaiga'laiyum avar thodumpadikku avarga'lai avaridaththil ko'nduvanthaarga'l. seesharga'l athaik ka'ndu, ko'nduvanthavarga'lai athattinaarga'l.

Lu18.16 iyeasuvoa avarga'laik ko'nduvarumpadi katta'laiyittu: si'ru pi'l'laiga'l ennidaththil varugi'ratha'rku idangkodungga'l, avarga'laith thadaipa'n'naathirungga'l; theavanudaiya raajyam appadippattavarga'ludaiyathu.

Lu18.17 evanaagilum si'ru pi'l'laiyaippoal theavanudaiya raajyaththai eat'rukko'l'laavittaal, athil piraveasikkamaattaan en'ru meyyaagavea ungga'lukkuch sollugi'rean en'raar.

Lu18.18 appozhuthu thalaivan oruvan avarai noakki: nalla poathagarea, niththiyajeevanaich suthanthariththukko'lvatha'rku naan enna seyyavea'ndum en'ru keattaan.

Lu18.19 atha'rku iyeasu: nee ennai nallavan en'ru solvaanean? theavan oruvar thavira nallavan oruvanum illaiyea.

Lu18.20 vibasaaragn seyyaathiruppaayaaga, kolai seyyaathiruppaayaaga, ka'lavu seyyaathiruppaayaaga, poychsaadchi sollaathiruppaayaaga, un thagappanaiyum un thaayaiyum kanam pa'n'nuvaayaaga engi'ra ka'rpanaiga'lai nee a'rinthirukki'raayea en'raar.

Lu18.21 atha'rku avan: ivaiga'laiyellaam en si'ru vayathumuthal kaikko'ndirukki'rean en'raan.

Lu18.22 iyeasu athaik keattu: innum unnidaththil oru ku'raivu u'ndu; unakku u'ndaanavaiga'laiyellaam vit'ruth thariththirarukkuk kodu, appozhuthu paraloagaththilea unakkup pokkisham u'ndaayirukkum; pinbu ennaip pinpat'rivaa en'raar.

Lu18.23 avan athiga aisuvariyamu'l'lavanaanapadiyinaal, ithaik keattapozhuthu, miguntha thukkamadainthaan.

Lu18.24 avan miguntha thukkamadainthathai iyeasu ka'ndu: aisuvariyamu'l'lavarga'l theavanudaiya raajyaththil piraveasippathu evva'lavu arithaayirukki'rathu.

Lu18.25 aisuvariyavaan theavanudaiya raajyaththil piraveasippathaippaarkkilum, ottagamaanathu oosiyin kaathilea nuzhaivathu e'lithaayirukkum en'raar.

Lu18.26 athaik keattavarga'l: appadiyaanaal yaar iradchikkappadakkoodum en'raarga'l.

Lu18.27 atha'rku avar: manusharaal koodaathavaiga'l theavanaal koodum en'raar.

Lu18.28 appozhuthu peathuru avarai noakki: ithoa, naangga'l ellaavat'raiyum vittu, ummaip pinpat'rinoamea en'raan.

Lu18.29 atha'rku avar: theavanudaiya raajyaththinimiththam veettaiyaavathu, pet'raaraiyaavathu, sagoathararaiyaavathu, manaiviyaiyaavathu, pi'l'laiga'laiyaavathu vittuvitta evanum,

Lu18.30 immaiyilea athigamaanavaiga'laiyum, ma'rumaiyilea niththiya jeevanaiyum adaiyaama'rpoavathillaiyen'ru meyyaagavea ungga'lukkuch sollugi'rean en'raar.

Lu18.31 pinbu avar panniruvaraiyum thammidaththil azhaiththu: ithoa, erusaleamukkup poagi'roam, manushakumaaranaik ku'riththuth theerkkatharisiga'laal ezhuthappattavaiga'lellaam ni'raivea'rum.

Lu18.32 eppadiyenil, avar pu'rajaathiyaaridaththil oppukkodukkappattu, pariyaasamum ninthaiyum adainthu, thuppappaduvaar.

Lu18.33 avarai vaarinaal adiththu, kolai seyvaarga'l; moon'raam naa'lilea avar uyiroadea ezhunthiruppaar en'raar.

Lu18.34 ivaiga'lil on'raiyum avarga'l u'naravillai; avaiga'lin poru'l avarga'lukku ma'raivaayirunthathu, avar sonnavaiga'lai avarga'l a'rinthuko'l'lavillai.

Lu18.35 pinbu avar erigoavukkuch sameebamaay varumpoathu, oru kurudan vazhiyarugea udkaarnthu pichchai keattukko'ndirunthaan.

Lu18.36 janangga'l nadakki'ra saththaththai avan keattu, ithenna en'ru visaariththaan.

Lu18.37 nasareayanaagiya iyeasu poagi'raar en'ru avanukku a'riviththaarga'l. appozhuthu avan: iyeasuvea, thaaveethin kumaaranea, enakku iranggum en'ru kooppittaan.

Lu18.38 mun nadappavarga'l avan peasaamalirukkumpadi avanai athattinaarga'l. avanoa: thaaveethin kumaaranea, enakku iranggum en'ru migavum athigamaayk kooppittaan.

Lu18.39 iyeasu nin'ru, avanaith thammidaththil ko'nduvarumpadi sonnaar.

Lu18.40 avan kittavanthapoathu, avar avanai noakki:

Lu18.41 naan unakku enna seyyavea'ndum en'rirukki'raay en'ru keattaar. atha'rku avan: aa'ndavarea, naan paarvaiyadaiyavea'ndum en'raan.

Lu18.42 iyeasu avanai noakki: nee paarvaiyadaivaayaaga, un visuvaasam unnai iradchiththathu en'raar.

Lu18.43 udanea avan paarvaiyadainthu, theavanai magimaippaduththikko'ndea, avarukkup pinsen'raan. janangga'lellaarum athaik ka'ndu, theavanaip pugazhnthaarga'l.

<<    lookkaa 19    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48  

Lu19.1 avar erigoavil piraveasiththu, athin vazhiyaaga nadanthupoagaiyil,

Lu19.2 aayakkaararukkuth thalaivanum aisuvariyavaanumaayiruntha sageayu ennappatta oru manushan,

Lu19.3 iyeasu eppadippattavaroa en'ru avaraip paarkka vagaitheadinaan. avan ku'l'lanaanapadiyaal, janakkoottaththil avaraik kaa'nakkoodaamal,

Lu19.4 avar poagum vazhiyil munnaaga oadi, avaraip paarkkumpadi oru kaattaththi maraththil ea'rinaan.

Lu19.5 iyeasu antha idaththil vanthapoathu, a'n'naanthu paarththu, avanaik ka'ndu: sageayuvea, nee seekkiramaay i'ranggivaa, in'raikku naan un veettilea thanggavea'ndum en'raar.

Lu19.6 avan seekkiramaay i'ranggi, santhoashaththoadea avarai azhaiththukko'ndupoanaan.

Lu19.7 athaik ka'nda yaavarum: ivar paaviyaana manushanidaththil thanggumpadi poanaar en'ru mu'rumu'ruththaarga'l.

Lu19.8 sageayu nin'ru, karththarai noakki: aa'ndavarea, en aasthiga'lil paathiyai eazhaiga'lukkuk kodukki'rean, naan oruvanidaththil ethaiyaagilum aniyaayamaay vaangginathu'ndaanaal, naalaththanaiyaagath thirumbach seluththugi'rean en'raan.

Lu19.9 iyeasu avanai noakki: in'raikku intha veettukku iradchippu vanthathu; ivanum aabirahaamukkuk kumaaranaayirukki'raanea.

Lu19.10 izhanthupoanathaith theadavum iradchikkavumea manushakumaaran vanthirukki'raar en'raar.

Lu19.11 avarga'l ivaiga'laik keattuk ko'ndirukkaiyil, avar erusaleamukkuch sameebiththirunthapadiyinaalum, theavanudaiya raajyam seekkiramaay ve'lippadumen'ru avarga'l ninaiththapadiyinaalum, avar oru uvamaiyaich sonnaar:

Lu19.12 pirabuvaagiya oruvan oru raajyaththaip pet'rukko'ndu thirumbivarumpadi thooratheasaththukkup poagap pu'rappattaan.

Lu19.13 pu'rappadumpoathu, avan than oozhiyakkaararil paththuppearai azhaiththu, avarga'lidaththil paththuraaththal thiraviyangkoduththu: naan thirumbivaruma'lavum ithaikko'ndu viyaabaarampa'n'nungga'l en'ru sonnaan.

Lu19.14 avanudaiya ooraar avanaip pagaiththu, ivan engga'lmeal raajaavaayirukki'rathu engga'lukku manathillaiyen'ru sollumpadi avan pinnea sthaanaabathiga'lai anuppinaarga'l.

Lu19.15 avan raajyaththaip pet'rukko'ndu thirumbivanthapoathu, thannidaththil thiraviyam vaanggiyiruntha antha oozhiyakkaararil avanavan viyaabaarampa'n'nich sambaathiththathu ivva'laven'ru a'riyumpadi, avarga'laith thannidaththil azhaiththuvarach sonnaan.

Lu19.16 appozhuthu munthinavan vanthu: aa'ndavanea, ummudaiya raaththalinaal paththuraaththal aathaayam kidaiththathu en'raan.

Lu19.17 ejamaan avanai noakki: nallathu uththama oozhiyakkaaranea, nee kognchaththil u'nmaiyu'l'lavanaayirunthapadiyaal paththup patta'nangga'lukku athigaariyaayiru en'raan.

Lu19.18 appadiyea ira'ndaam oozhiyakkaaran vanthu: aa'ndavanea, ummudaiya raaththalinaal ainthuraaththal aathaayam kidaiththathu en'raan.

Lu19.19 avanaiyum avan noakki: neeyum ainthu patta'nangga'lukku athigaariyaayiru en'raan.

Lu19.20 pinbu vea'roruvan vanthu: aa'ndavanea, ithoa, ummudaiya raaththal, ithai oru seelaiyilea vaiththirunthean.

Lu19.21 neer vaikkaathathai edukki'ravarum, vithaikkaathathai a'rukki'ravarumaana kadinamu'l'la manushanen'ru a'rinthu, umakkup bayanthirunthean en'raan.

Lu19.22 atha'rku avan: pollaatha oozhiyakkaaranea, un vaaychsollaikko'ndea unnai niyaayantheerkki'rean. naan vaikkaathathai edukki'ravanum, vithaikkaathathai a'rukki'ravanumaana kadinamu'l'la manushanen'ru a'rinthaayea,

Lu19.23 pinnai ean nee en thiraviyaththaik kaasukkadaiyilea vaikkavillai; vaiththirunthaal naan varumpoathu, athai vattiyoadea varappat'rik ko'lveanea en'ru solli;

Lu19.24 sameebamaay ni'rki'ravarga'lai noakki: antha raaththalai avan kaiyiliruntheduththu, paththuraaththal u'l'lavanukkuk kodungga'l en'raan.

Lu19.25 atha'rku avarga'l: aa'ndavanea, avanukkup paththuraaththal irukki'rathea en'raarga'l.

Lu19.26 atha'rku avan: u'l'lavan evanukkung kodukkappadum, illaathavanidaththil u'l'lathum eduththukko'l'lappadum en'ru ungga'lukkuch sollugi'rean.

Lu19.27 an'riyum thangga'lmeal naan raajaavaagi'ratha'rku manathillaathirunthavarga'laagiya ennudaiya saththurukka'lai inggea ko'nduvanthu, enakku munbaaga vettippoadungga'l en'ru sonnaan en'raar.

Lu19.28 ivaiga'lai avar sonnapinbu erusaleamukkup pu'rappattu, munthinadanthupoanaar.

Lu19.29 avar olivamalaiyennappatta malaiyin arugaana bethpagea beththaaniyaa ennum oorga'lukkuch sameebiththapoathu, thammudaiya seesharil ira'ndupearai noakki:

Lu19.30 ungga'lukku ethirea irukki'ra kiraamaththukkup poangga'l, athilea piraveasikkumpoathu manushariloruvanum orukkaalum ea'riyiraatha kazhuthaikkuttiyaik kattiyirukkak kaa'nbeerga'l; athai avizhththukko'ndu vaarungga'l.

Lu19.31 athai ean avizhkki'reerga'len'ru yaaraavathu ungga'lidaththil keattaal, athu aa'ndavarukku vea'ndumen'ru sollungga'l en'raar.

Lu19.32 anuppappattavarga'l poay, thangga'lukku avar sonnapadiyea ka'ndaarga'l.

Lu19.33 kazhuthaikkuttiyai avarga'l avizhkkumpoathu, atha'rku udaiyavarga'l: kuttiyai ean avizhkki'reerga'l en'ru keattaarga'l.

Lu19.34 atha'rku avarga'l: athu aa'ndavarukku vea'ndumen'ru solli,

Lu19.35 athai iyeasuvinidaththil ko'nduvanthu, thangga'l vasthirangga'lai athinmeal poattu, iyeasuvai athinmeal eat'rinaarga'l.

Lu19.36 avar poagaiyil, avarga'l thangga'l vasthirangga'lai vazhiyilea viriththaarga'l.

Lu19.37 avar olivamalaiyin adivaaraththukkuch sameebamaay varugaiyil thira'laana koottamaagiya seesharellaarum thaangga'l ka'nda sagala a'rputhangga'laiyungku'riththuch santhoashappattu,

Lu19.38 karththarudaiya naamaththinaalea varugi'ra raajaa sthoaththirikkappattavar, paraloagaththilea samaathaanamum unnathaththilea magimaiyum u'ndaavathaaga en'ru miguntha saththaththoadea theavanaip pugazhnthaarga'l.

Lu19.39 appozhuthu koottaththiliruntha pariseayaril silar avarai noakki: poathagarea, ummudaiya seesharai athattum en'raarga'l.

Lu19.40 avarga'lukku avar pirathiyuththaramaaga: ivarga'l peasaamalirunthaal kalluga'lea kooppidum en'ru ungga'lukkuch sollugi'rean en'raar.

Lu19.41 avar sameebamaay vanthapoathu nagaraththaippaarththu, atha'rkaagak ka'n'neer vittazhuthu,

Lu19.42 unakkuk kidaiththa intha naa'lilaagilum un samaathaanaththukku eat'ravaiga'lai nee a'rinthirunthaayaanaal nalamaayirukkum, ippozhuthoa avaiga'l un ka'nga'lukku ma'raivaayirukki'rathu.

Lu19.43 unnaich santhikkungkaalaththai nee a'riyaama'rpoanapadiyaal, un saththurukka'l unnaich soozha mathilpoattu, unnai va'lainthuko'ndu, eppakkaththilum unnai nerukki,

Lu19.44 unnaiyum unnilu'l'la un pi'l'laiga'laiyum tharaiyaakkippoattu, unnidaththil oru kallinmeal oru kalliraathapadikkuch seyyum naadka'l unakku varum en'raar.

Lu19.45 pinbu avar theavaalayaththil piraveasiththu, athilea vi'rki'ravarga'laiyum ko'l'lugi'ravarga'laiyum pu'rambea thuraththaththodanggi:

Lu19.46 ennudaiya veedu jebaveedaayirukki'rathen'ru ezhuthiyirukki'rathu, neengga'loa athaik ka'l'larkugaiyaakkineerga'l en'raar.

Lu19.47 avar naadoa'rum theavaalayaththil ubatheasam pa'n'nikko'ndirunthaar. pirathaana aasaariyarum veathapaaragarum janaththin moopparum avaraik kolaiseyya vagaitheadiyum,

Lu19.48 janangga'lellaarum avarukkuch sevikoduththu avarai a'ndikko'ndirunthapadiyaal, athai innapadi seyyalaamen'ru vagaikaa'naathirunthaarga'l.

<<    lookkaa 20    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47  

Lu20.1 annaadka'lil on'ril, avar theavaalayaththilea janangga'lukku ubatheasiththu, suviseashaththaip pirasanggiththapoathu, pirathaana aasaariyarum veathapaaragarum moopparum avaridaththil koodivanthu:

Lu20.2 neer entha athigaaraththinaal ivaiga'laich seygi'reer? intha athigaaraththai umakkuk koduththavar yaar? athai engga'lukkuch sollum en'raarga'l.

Lu20.3 avarga'lukku avar pirathiyuththaramaaga: naanum ungga'lidaththil oru kaariyaththaik keadki'rean, athai enakkuch sollungga'l.

Lu20.4 yoavaan koduththa snaanam theavanaal u'ndaayit'roa? manusharaal u'ndaayit'roa? en'ru keattaar.

Lu20.5 avarga'l thangga'lukku'l'lea yoasanaipa'n'ni: theavanaal u'ndaayit'ru en'ru solvoamaanaal, pinnai ean avanai visuvaasikkavillai en'ru keadpaar.

Lu20.6 manusharaal u'ndaayit'ru en'ru solvoamaanaal, janangga'lellaarum yoavaanaith theerkkatharisiyen'ru e'n'nugi'rapadiyinaal nammeal kalle'rivaarga'l en'ru solli:

Lu20.7 athu yaaraal u'ndaayit'roa, engga'lukkuth theriyaathu en'ru pirathiyuththaram sonnaarga'l.

Lu20.8 appozhuthu iyeasu: naanum inna athigaaraththinaal ivaiga'laich seygi'reanen'ru ungga'lukkuch sollean en'raar.

Lu20.9 pinbu avar janangga'lukkuch sollaththodanggina uvamaiyaavathu: oru manushan oru thiraadchaththoattaththai u'ndaakki, athaith thoattakkaararukkuk kuththagaiyaaga vittu, nedunaa'laagap pu'raththeasaththukkup poayirunthaan.

Lu20.10 anthath thoattakkaarar thiraadchaththoattaththin kaniga'lil than paagaththaik koduththanuppumpadi, paruvakaalaththilea avarga'lidaththil oru oozhiyakkaaranai anuppinaan. anthath thoattakkaarar avanai adiththu, ve'rumaiyaaga anuppivittaarga'l.

Lu20.11 pinbu avan vea'roru oozhiyakkaaranai anuppinaan; avanaiyum avarga'l adiththu, avamaanappaduththi, ve'rumaiyaaga anuppivittaarga'l.

Lu20.12 avan moon'raantharamum oru oozhiyakkaaranai anuppinaan; avanaiyum avarga'l kaayappaduththi, thuraththivittaarga'l.

Lu20.13 appozhuthu thiraadchaththoattaththin ejamaan: naan enna seyyalaam, enakkup piriyamaana kumaaranai anuppinaal, avanaiyaagilum ka'ndu agnchuvaarga'l en'ru e'n'ni, avanai anuppinaan.

Lu20.14 thoattakkaarar avanaik ka'ndapoathu: ivan suthantharavaa'li, suthantharam nammudaiyathaagumpadikku ivanaik kolluvoam vaarungga'l en'ru oruvaroadoruvar sollikko'ndu,

Lu20.15 avanaith thiraadchaththoattaththi'rkup pu'rambea tha'l'li, kon'rupoattaarga'l. ippadiyirukka, thiraadchaththoattaththin ejamaan avarga'lai ennaseyvaan?

Lu20.16 avan vanthu anthath thoattakkaararaich sanggariththu, thiraadchaththoattaththai vea'ru thoattakkaararidaththil koduppaan allavaa en'raar. avarga'l athaikkeattu, appadiyaagaathiruppathaaga en'raarga'l.

Lu20.17 appozhuthu avar avarga'laip paarththu: veedu kattugi'ravarga'l aagaathen'ru tha'l'lina kallea, moolaikkuth thalaikkallaayit'ru en'ru ezhuthiyirukki'ra veathavaakkiyaththin karuththenna?

Lu20.18 anthak kallinmeal vizhugi'ravan evanoa avan no'runggippoavaan, athu evanmeal vizhumoa avanai nasukkippoadum en'raar.

Lu20.19 pirathaana aasaariyarum veathapaaragarum thangga'laikku'riththu intha uvamaiyaich sonnaaren'ru a'rinthu, annearaththilea avaraip pidikka vagaitheadiyum janangga'lukkup bayanthirunthaarga'l.

Lu20.20 avarga'l samayampaarththu, theasaathibathiyin aa'lugaikkum athigaaraththukkum avarai oppukkodukkumpadi avarudaiya peachchilea kut'rangka'ndupidikkalaamen'ru, thangga'lai u'nmaiyu'l'lavarga'laayk kaa'nbikki'ra veavukaararai avaridaththil anuppinaarga'l.

Lu20.21 avarga'l vanthu: poathagarea, neer nithaanamaayp peasi ubatheasikki'reeren'rum, mugathaadcha'niyamillaamal theavanudaiya maarkkaththaich saththiyamaayp poathikki'reeren'rum a'rinthirukki'roam.

Lu20.22 iraayanukku varikodukki'rathu niyaayamoa allavoa, engga'lukkuch sollum en'ru keattaarga'l.

Lu20.23 avarga'ludaiya thanthiraththai avar a'rinthu, neengga'l ennai ean soathikki'reerga'l?

Lu20.24 oru pa'naththai enakkuk kaa'nbiyungga'l. ithilirukki'ra soroobamum mealezhuththum yaarudaiyathu en'ru keattaar. atha'rku avarga'l: iraayanudaiyathu en'raarga'l.

Lu20.25 atha'rku avar: appadiyaanaal, iraayanudaiyathai iraayanukkum, theavanudaiyathaith theavanukkum seluththungga'l en'raar.

Lu20.26 avarga'l avarai janangga'lukku munbaagap peachchilea kut'rampidikkakkoodaamal, avar sonna uththaravaikku'riththu aachchariyappattu, mavunamaayirunthaarga'l.

Lu20.27 uyirththezhuthal illaiyen'ru saathikki'ra sathuseayaril silar avaridaththil vanthu:

Lu20.28 poathagarea, oruvan manaiviyaiyudaiyavanaayirunthu pi'l'laiyillaamal i'ranthupoanaal, avanudaiya sagoatharan avan manaiviyai vivaagampa'n'ni, than sagoatharanukkuch santhaanamu'ndaakkavea'ndum en'ru moasea engga'lukku ezhuthivaiththirukki'raarea.

Lu20.29 sagoatharar eazhupearirunthaarga'l, avarga'lil mooththavan oru pe'n'nai vivaagampa'n'ni, pi'l'laiyillaamal i'ranthupoanaan.

Lu20.30 pinbu ira'ndaagnsagoatharan ava'lai vivaagampa'n'ni, avanum pi'l'laiyillaamal i'ranthupoanaan.

Lu20.31 moon'raagnsagoatharanum ava'lai vivaagampa'n'ninaan. appadiyea eazhupearum ava'lai vivaagampa'n'ni, pi'l'laiyillaamal i'ranthupoanaarga'l.

Lu20.32 ellaarukkum pinbu antha sthireeyum i'ranthupoanaa'l.

Lu20.33 ivvithamaay eazhupearum ava'lai vivaagampa'n'niyirukka, uyirththezhuthalil avarga'lil evanukku ava'l manaiviyaayiruppaa'l en'ru keattaarga'l.

Lu20.34 iyeasu avarga'lukkup pirathiyuththaramaaga: inthap pirapagnchaththin pi'l'laiga'l pe'nko'ndum pe'nkoduththum varugi'raarga'l.

Lu20.35 ma'rumaiyaiyum mariththoarilirunthezhunthirukkuthalaiyum adaiyap paaththiraraaga e'n'nappadugi'ravarga'loa pe'nko'lvathumillai pe'n koduppathumillai.

Lu20.36 avarga'l ini marikkavumaattaarga'l; avarga'l uyirththezhuthalin pi'l'laiga'laanapadiyaal theavathootharukku oppaanavarga'lumaay, theavanukkup pi'l'laiga'lumaayiruppaarga'l.

Lu20.37 an'riyum mariththoar ezhunthiruppaarga'lenbathai moaseayum mudchediyaippat'riya vaasagaththil kaa'nbiththirukki'raar. eppadiyenil, karththarai aabirahaamin theavanen'rum eesaakkin theavanen'rum yaakkoabin theavanen'rum solliyirukki'raar.

Lu20.38 avar mariththoarin theavanaayiraamal, jeevanu'l'loarin theavanaayirukki'raar; ellaarum avarukkup pizhaiththirukki'raarga'lea en'raar.

Lu20.39 appozhuthu veathapaaragaril silar athaik keattu: poathagarea, nan'raaych sonneer en'raarga'l.

Lu20.40 athanpinbu avarga'l avaridaththil vea'ron'rungkeadkath thu'niyavillai.

Lu20.41 avar avarga'lai noakki: ki'risthu thaaveethin kumaaranen'ru eppadich sollugi'raarga'l?

Lu20.42 naan ummudaiya saththurukka'lai umakkup paathapadiyaakkip poadumvaraikkum neer ennudaiya valathupaarisaththil udkaarum en'ru,

Lu20.43 karththar en aa'ndavarudanea sonnaar en'ru thaaveethu thaanea sanggeetha pusthagaththil sollugi'raanea.

Lu20.44 thaaveethu avarai aa'ndavaren'ru solliyirukka, avanukku avar kumaaranaayiruppathu eppadi en'raar.

Lu20.45 pinbu janangga'lellaarum keadkaiyil avar thammudaiya seesharai noakki:

Lu20.46 nee'nda anggiga'laith thariththukko'ndu thiriyavum, santhai ve'liga'lil vanthanangga'lai adaiyavum, jebaaalayangga'lil muthanmaiyaana aasanangga'lil udkaaravum, virunthuga'lil muthanmaiyaana idangga'lil irukkavum virumbi,

Lu20.47 vithavaiga'lin veeduga'laip padchiththu, paarvaikku nee'nda jebampa'n'nugi'ra veathapaaragaraikku'riththu echcharikkaiyaayirungga'l, avarga'l athiga aakkinaiyai adaivaarga'l en'raar.

<<    lookkaa 21    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38  

Lu21.1 avar ka'n'nea'rittup paarththapoathu, aisuvariyavaanga'l kaa'nikkaip pettiyilea thangga'l kaa'nikkaiga'laip poadugi'rathaik ka'ndaar.

Lu21.2 oru eazhai vithavai athilea ira'ndu kaasaip poadugi'rathaiyum ka'ndu:

Lu21.3 intha eazhai vithavai mat'rellaaraip paarkkilum athigamaagap poattaa'l en'ru meyyaagavea ungga'lukkuch sollugi'rean.

Lu21.4 avarga'lellaarum thangga'l paripoora'naththiliruntheduththuth theavanukken'ru kaa'nikkai poattaarga'l; iva'loa than va'rumaiyilirunthu than jeevanaththukku u'ndaayirunthathellaam poattuvittaa'l en'raar.

Lu21.5 pinbu, si'rantha ka'rka'linaalum kaa'nikkaiga'linaalum theavaalayam alanggarikkappattirukki'rathaikku'riththuch silar sonnapoathu,

Lu21.6 avar: neengga'l paarkki'ra ivaiga'lil oru kal mat'roru kallinmealiraathapadikku ellaam idikkappadum naadka'l varum en'raar.

Lu21.7 avarga'l avarai noakki: poathagarea, ivaiga'l eppozhuthu sambavikkum, ivaiga'l sambavikkum kaalaththukku adaiyaa'lam enna en'ru keattaarga'l.

Lu21.8 atha'rku avar: neengga'l vagnchikkappadaathapadikku echcharikkaiyaayirungga'l; eanenil aneagar vanthu en naamaththaith thariththukko'ndu: naanthaan ki'risthu en'rum, kaalam sameebiththathu en'rum solluvaarga'l; avarga'laip pinpat'raathirungga'l.

Lu21.9 yuththangga'laiyum kalagangga'laiyungku'riththu neengga'l kea'lvippadumpoathu, bayappadaathirungga'l; ivaiga'l munnathaagach sambavikkavea'ndiyathea; aanaalum mudivu udanea varaathu en'raar.

Lu21.10 appozhuthu avar avarga'lai noakki: janaththukku viroathamaay janamum, raajyaththukku viroathamaay raajyamum ezhumbum.

Lu21.11 pala idangga'lil mahaa boomiyathirchchiga'lum, pagnchangga'lum, ko'l'lainoayga'lum u'ndaagum; vaanaththilirunthu bayanggaramaana thoat'rangga'lum periya adaiyaa'langga'lum u'ndaagum.

Lu21.12 ivaiga'lellaam nadappatha'rku munnea en naamaththinimiththam, avarga'l ungga'laip pidiththu, jeba aalayangga'lukkum si'raichsaalaiga'lukkum oppukkoduththu, raajaakka'l munbaagavum athibathiga'l munbaagavum ungga'lai izhuththuth thunbappaduththuvaarga'l.

Lu21.13 aanaalum athu ungga'lukkuch saadchiyaavatha'rku eathuvaayirukkum.

Lu21.14 aagaiyaal enna uththaravu solluvoamen'ru kavalaippadaathirukkumpadi ungga'l manathilea nir'nayampa'n'nikko'l'lungga'l.

Lu21.15 ungga'lai viroathikki'ravarga'l oruvarum ethirpeasavum ethirni'rkavum koodaatha vaakkaiyum gnaanaththaiyum naan ungga'lukkuk koduppean.

Lu21.16 pet'raaraalum, sagoathararaalum, panthujanangga'laalum, sineagitharaalum kaattikkodukkappaduveerga'l; ungga'lil silaraik kolaiseyvaarga'l.

Lu21.17 en naamaththinimiththam ellaaraalum pagaikkappaduveerga'l.

Lu21.18 aanaalum ungga'l thalaimayiril on'raagilum azhiyaathu.

Lu21.19 ungga'l po'rumaiyinaal ungga'l aaththumaakka'laik kaaththukko'l'lungga'l.

Lu21.20 erusaleam seanaiga'laal soozhappattiruppathai neengga'l kaa'numpoathu, athin azhivu sameebamaayit'ren'ru a'riyungga'l.

Lu21.21 appozhuthu yootheayaavilirukki'ravarga'l malaiga'lukku oadippoagavum, erusaleamilirukki'ravarga'l ve'liyea pu'rappadavum, naattuppu'rangga'lilirukki'ravarga'l nagaraththil piraveasiyaamalirukkavum kadavarga'l.

Lu21.22 ezhuthiyirukki'ra yaavum ni'raivea'rumpadi neethiyaich sarikkattum naadka'l avaiga'lea.

Lu21.23 annaadka'lil karppavathiga'lukkum paalkodukki'ravarga'lukkum aiyoa, boomiyinmeal miguntha idukka'num intha janaththinmeal koabaakkinaiyum u'ndaagum.

Lu21.24 pattayakkarukkinaalea vizhuvaarga'l, sagala pu'rajaathiga'lukku'l'lum si'raippattuppoavaarga'l; pu'rajaathiyaarin kaalam ni'raivea'rumvaraikkum erusaleam pu'rajaathiyaaraal mithikkappadum.

Lu21.25 sooriyanilum santhiranilum nadchaththirangga'lilum adaiyaa'langga'l thoan'rum; boomiyinmealu'l'la janangga'lukkuth thaththa'lippum idukka'num u'ndaagum; samuththiramum alaiga'lum muzhakkamaayirukkum.

Lu21.26 vaanaththin saththuvangga'l asaikkappadum; aathalaal boomiyinmeal varum aabaththuga'lukkup bayanthu ethirpaarththirukki'rathinaal manusharudaiya iruthayam soarnthupoam.

Lu21.27 appozhuthu manushakumaaran miguntha vallamaiyoadum magimaiyoadum meagaththinmeal varugi'rathaik kaa'nbaarga'l.

Lu21.28 ivaiga'l sambavikkath thodanggumpoathu, ungga'l meedpu sameebamaayiruppathaal, neengga'l nimirnthu paarththu, ungga'l thalaiga'lai uyarththungga'l en'raar.

Lu21.29 an'riyum avarga'lukku oru uvamaiyaich sonnaar: aththimaraththaiyum mat'rellaa marangga'laiyum paarungga'l.

Lu21.30 avaiga'l thu'lirkki'rathai neengga'l kaa'numpoathu vasanthakaalam sameebamaayit'ren'ru a'rigi'reerga'l.

Lu21.31 appadiyea ivaiga'l sambavikki'rathai neengga'l kaa'numpoathu, theavanudaiya raajyam sameebamaayit'ren'ru a'riyungga'l.

Lu21.32 ivaiyellaam sambavikkum mun inthach santhathi ozhinthupoagaathen'ru meyyaagavea ungga'lukkuch sollugi'rean.

Lu21.33 vaanamum boomiyum ozhinthupoam, en vaarththaiga'loa ozhinthu poavathillai.

Lu21.34 ungga'l iruthayangga'l perunthi'ndiyinaalum ve'riyinaalum lavugeega kavalaiga'linaalum baaramadaiyaathapadikkum, neengga'l ninaiyaatha nearaththil antha naa'l ungga'lmeal varaathapadikkum echcharikkaiyaayirungga'l.

Lu21.35 boomiyilenggum kudiyirukki'ra anaivarmealum athu oru ka'n'niyaippoala varum.

Lu21.36 aagaiyaal inich sambavikkappoagi'ra ivaiga'lukkellaam neengga'l thappi, manushakumaaranukku munbaaga ni'rkap paaththiravaanga'laaga e'n'nappaduvatha'rku, eppozhuthum jebampa'n'ni vizhiththirungga'l en'raar.

Lu21.37 avar paga'rkaalangga'lil theavaalayaththilea ubatheasampa'n'nikko'ndirunthu, iraakkaalangga'lil ve'liyea poay, olivamalai ennappatta malaiyilea thanggivanthaar.

Lu21.38 janangga'lellaarum avarudaiya ubatheasaththaik keadkumpadi athikaalamea theavaalayaththil avaridaththi'rku varuvaarga'l.

<<    lookkaa 22    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71  

Lu22.1 paskaa ennappatta pu'lippillaatha appappa'ndigai sameebamaayit'ru.

Lu22.2 appozhuthu pirathaana aasaariyarum veathapaaragarum avaraik kolaiseyyumpadi yoasiththu, janangga'lukkup bayappattapadiyinaal, evvithamaay appadich seyyalaamen'ru vagaitheadinaarga'l.

Lu22.3 appozhuthu panniruvaril oruvanaagiya skaariyoaththennum ma'rupearko'nda yoothaasukku'l saaththaan pugunthaan.

Lu22.4 avan pirathaana aasaariyarga'lidaththilum seanaiththalaivarga'lidaththilum poay, avaraik kaattikkodukkum vagaiyaik ku'riththu avarga'loadea aaloasanai pa'n'ninaan.

Lu22.5 avarga'l santhoashappattu, avanukkup pa'nangkodukka udanpattaarga'l.

Lu22.6 atha'rku avan sammathiththu, janakkoottamillaatha vea'laiyil avarai avarga'lukkuk kaattikkodukkumpadi samayantheadinaan.

Lu22.7 paskaavaip baliyidavea'ndiya pu'lippillaatha appappa'ndigai naa'l vanthathu.

Lu22.8 appozhuthu avar peathuruvaiyum yoavaanaiyum azhaiththu: naam paskaavaip pusikkumpadikku neengga'l poay, athai namakku aayaththampa'n'nungga'l en'raar.

Lu22.9 atha'rku avarga'l: naangga'l athai enggea aayaththampa'n'numpadi siththamaayirukki'reer en'ru keattaarga'l.

Lu22.10 atha'rku avar: neengga'l nagaraththil piraveasikkumpoathu, tha'n'neerkkudam sumanthuvarugi'ra oru manushan ungga'lukku ethirppaduvaan; neengga'l avanukkup pinsen'ru, avan poagum veetti'rku'l neengga'lum poay,

Lu22.11 antha veettejamaanai noakki: naan en seesharoadukoodap paskaavaip pusikki'ratha'rkuth thaguthiyaana idam enggea en'ru poathagar ummidaththil keadkach sonnaar en'ru sollungga'l.

Lu22.12 avan kamba'lamuthalaanavaiga'l viriththirukki'ra mealveettilu'l'la oru periya a'raiyai ungga'lukkuk kaa'nbippaan; anggea aayaththampa'n'nungga'l en'ru solli anuppinaar.

Lu22.13 avarga'l poay, thangga'lidaththil avar sonnapadiyea ka'ndu, paskaavai aayaththampa'n'ninaarga'l.

Lu22.14 vea'laivanthapoathu, avarum avarudaneakoodap pannira'ndu appoasthalarum panthiyirunthaarga'l.

Lu22.15 appozhuthu avar avarga'lai noakki: naan paadupadugi'ratha'rku munnea ungga'ludaneakooda inthap paskaavaip pusikka migavum aasaiyaayirunthean.

Lu22.16 theavanudaiya raajyaththilea ithu ni'raivea'ruma'lavum naan ini ithaip pusippathillaiyen'ru ungga'lukkuch sollugi'rean en'ru solli,

Lu22.17 avar paaththiraththai eduththu, sthoaththirampa'n'ni: neengga'l ithai vaanggi, ungga'lukku'l'lea panggittuk ko'l'lungga'l;

Lu22.18 theavanudaiya raajyam varuma'lavum naan thiraadchappazharasaththaip baanampa'n'nuvathillaiyen'ru ungga'lukkuch sollugi'rean en'raar.

Lu22.19 pinbu avar appaththai eduththu, sthoaththirampa'n'ni, athaip pittu, avarga'lukkuk koduththu: ithu ungga'lukkaagak kodukkappadugi'ra ennudaiya sareeramaayirukki'rathu; ennai ninaivukoorumpadi ithaich seyyungga'l en'raar.

Lu22.20 poajanampa'n'ninapinbu avar anthappadiyea paaththiraththaiyum koduththu: inthap paaththiram ungga'lukkaagach sinthappadugi'ra ennudaiya iraththaththinaalaagiya puthiya udanpadikkaiyaayirukki'rathu en'raar.

Lu22.21 pinbu: ithoa, ennaik kaattikkodukki'ravanudaiya kai ennudaneakoodap panthiyilirukki'rathu.

Lu22.22 theermaanikkappattapadiyea manushakumaaran poagi'raar, aanaalum avaraik kaattikkodukki'ra manushanukku aiyoa en'raar.

Lu22.23 appozhuthu avarga'l nammil yaar appadich seyvaan en'ru thangga'lukku'l'lea visaarikkath thodangginaarga'l.

Lu22.24 an'riyum thangga'lil evan periyavanaayiruppaan en'ru avarga'lukku'l'lea vaakkuvaatham u'ndaayit'ru.

Lu22.25 avar avarga'lai noakki: pu'rajaathiyaarin raajaakka'l avarga'lai aa'lugi'raarga'l; avarga'lmeal athigaaram seluththugi'ravarga'lum ubagaariga'l ennappadugi'raarga'l.

Lu22.26 ungga'lukku'l'lea appadiyirukkakkoodaathu; ungga'lil periyavan si'riyavanaippoalavum, thalaivan pa'nividaikkaaranaippoalavum irukkakkadavan.

Lu22.27 panthiyirukki'ravanoa, pa'nividaiseygi'ravanoa, evan periyavan? panthiyirukki'ravan allavaa? appadiyirunthum, naan ungga'l naduvilea pa'nividaikkaaranaippoal irukki'rean.

Lu22.28 mealum enakku nearitta soathanaiga'lil ennoadeakooda nilaiththirunthavarga'l neengga'lea.

Lu22.29 aagaiyaal, en pithaa enakku oru raajyaththai ea'rpaduththinathupoala, naanum ungga'lukku ea'rpaduththugi'rean.

Lu22.30 neengga'l en raajyaththilea en panthiyil poajanabaanampa'n'ni, isravealin pannira'ndu koaththirangga'laiyum niyaayantheerkki'ravarga'laaych singgaasanangga'linmeal udkaaruveerga'l en'raar.

Lu22.31 pinnum karththar: seemoanea, seemoanea, ithoa, koathumaiyaich su'laginaal pudaikki'rathupoalach saaththaan ungga'laip pudaikki'ratha'rku uththaravu keattukko'ndaan.

Lu22.32 naanoa un visuvaasam ozhinthupoagaathapadikku unakkaaga vea'ndikko'ndean; nee ku'nappattapinbu un sagoathararai sthirappaduththu en'raar.

Lu22.33 atha'rku avan: aa'ndavarea, kaavalilum saavilum ummaip pinpat'rivara, aayaththamaayirukki'rean en'raan.

Lu22.34 avar avanai noakki: peathuruvea, in'raikkuch seaval koovugi'ratha'rku munnea nee ennai a'rinthirukki'rathai moon'rutharam ma'ruthalippaay en'ru unakkuch sollugi'rean en'raar.

Lu22.35 pinnum avar avarga'lai noakki: naan ungga'laip pa'nappaiyum saamaanpaiyum paatharadchaiga'lum illaamal anuppinapoathu, eathaagilum ungga'lukkuk ku'raivaayirunthathaa en'raar. avarga'l, on'rum ku'raivaayirunthathillai en'raarga'l.

Lu22.36 atha'rku avar: ippozhuthoa pa'nappaiyum saamaanpaiyum udaiyavan avaiga'lai eduththukko'l'lakkadavan; pattayam illaathavan than vasthiraththai vit'ru on'raik ko'l'lakkadavan.

Lu22.37 akkiramakkaararil oruvanaaga e'n'nappattaar en'ru ezhuthiyirukki'ra vaakkiyam ennidaththil ni'raivea'ravea'ndiyathen'ru ungga'lukkuch sollugi'rean. ennaippat'riya kaariyangga'l mudivu pe'rungkaalam vanthirukki'rathu en'raar.

Lu22.38 atha'rku avarga'l: aa'ndavarea, ithoa, inggea ira'ndu pattayam irukki'rathu en'raarga'l. avar: poathum en'raar.

Lu22.39 pinbu avar pu'rappattu, vazhakkaththinpadiyea olivamalaikkup poanaar, avarudaiya seesharum avaroadeakoodap poanaarga'l.

Lu22.40 avvidaththil searnthapozhuthu avar avarga'lai noakki: neengga'l soathanaikkudpadaathapadikku jebampa'n'nungga'l en'ru solli,

Lu22.41 avarga'lai vittuk kalle'rithooram appu'rampoay, muzhangkaalpadiyittu:

Lu22.42 pithaavea, umakkuch siththamaanaal inthap paaththiram ennaivittu neenggumpadi seyyum; aayinum ennudaiya siththaththinpadiyalla, ummudaiya siththaththinpadiyea aagakkadavathu en'ru jebampa'n'ninaar.

Lu22.43 appozhuthu vaanaththilirunthu oru thoothan thoan'ri, avaraip balappaduththinaan.

Lu22.44 avar migavum viyaagulappattu, athiga ookkaththoadea jebampa'n'ninaar. avarudaiya vearvai iraththaththin perunthu'liga'laayth tharaiyilea vizhunthathu.

Lu22.45 avar jebampa'n'ni mudiththu, ezhunthirunthu, thammudaiya seesharidaththil vanthu, avarga'l thukkaththinaalea niththirai pa'n'nugi'rathaik ka'ndu:

Lu22.46 neengga'l niththiraipa'n'nugi'rathenna? soathanaikkudpadaathapadikku, ezhunthirunthu jebampa'n'nungga'l en'raar.

Lu22.47 avar appadip peasugaiyil janangga'l koottamaay vanthaarga'l. avarga'lukku munnea panniruvaril oruvanaagiya yoothaas enbavanum vanthu, iyeasuvai muththagnseyyumpadi avaridaththil searnthaan.

Lu22.48 iyeasu avanai noakki: yoothaasea, muththaththinaaleayaa manushakumaaranaik kaattikkodukki'raay en'raar.

Lu22.49 avaraich soozhanin'ravarga'l nadakkappoagi'rathaik ka'ndu: aa'ndavarea, pattayaththinaalea vettuvoamaa en'raarga'l.

Lu22.50 anthappadiyea avarga'lil oruvan pirathaana aasaariyanudaiya vealaikkaaranai valathukaatha'ra vettinaan.

Lu22.51 appozhuthu iyeasu: immattil ni'ruththungga'l en'ru solli, avanudaiya kaathaiththottu, avanaich sosthappaduththinaar.

Lu22.52 pinbu iyeasu thamakku viroathamaay vantha pirathaana aasaariyarga'laiyum theavaalayaththuch seanaiththalaivarga'laiyum moopparga'laiyum noakki: oru ka'l'lanaip pidikkap pu'rappattu varugi'rathupoala, neengga'l pattayangga'laiyum thadiga'laiyum eduththup pu'rappattu vantheerga'lea.

Lu22.53 naan thinanthoa'rum theavaalayaththil ungga'ludaneakooda irukkaiyil neengga'l ennaip pidikkak kaineettavillai; ithuvoa ungga'ludaiya vea'laiyum anthagaaraththin athigaaramumaayirukki'rathu en'raar.

Lu22.54 avarga'l avaraip pidiththapinbu, pirathaana aasaariyanudaiya veettil ko'ndupoay vittaarga'l. peathuruvum thooraththilea pinsen'raan.

Lu22.55 avarga'l mut'raththin naduvilea neruppai mootti, athaich sut'ri udkaarnthapoathu, peathuruvum avarga'l naduvilea udkaarnthaan.

Lu22.56 appozhuthu oru vealaikkaari avanai neruppa'ndaiyilea udkaarnthirukkakka'ndu, avanai ut'ruppaarththu: ivanum avanoadirunthaan en'raa'l.

Lu22.57 atha'rku avan: sthireeyea, avanai a'riyean en'ru ma'ruthaliththaan.

Lu22.58 sat'runearaththukkuppinbu vea'roruvan avanaik ka'ndu: neeyum avarga'lil oruvan en'raan. atha'rkup peathuru: manushanea, naan alla en'raan.

Lu22.59 ea'rakku'raiya oruma'ni nearaththukkuppinbu vea'roruvan avanaip paarththu: meyyaagavea ivanum avanoadirunthaan, ivan kalileayanthaan en'ru saathiththaan.

Lu22.60 atha'rkup peathuru: manushanea, nee sollugi'rathai a'riyean en'raan. avan ippadich sonnavudanea seaval koovit'ru.

Lu22.61 appozhuthu karththar thirumbi, peathuruvai noakkip paarththaar. seaval koovugi'ratha'rku munnea nee ennai moon'rutharam ma'ruthalippaay en'ru karththar thannidaththil sonna vasanaththai udanea peathuru ninaivukoornthu,

Lu22.62 ve'liyea poay, manangkasanthu azhuthaan.

Lu22.63 iyeasuvaip pidiththukko'nda manushar avaraip pariyaasampa'n'ni, adiththu,

Lu22.64 avarudaiya ka'nga'laik katti, avarudaiya mugaththil a'rainthu: unnai adiththavan yaar, athai gnaanathirushdiyinaal sol en'ru avaraik keattathuman'ri,

Lu22.65 mat'rum aneaga thoosha'navaarththaiga'laiyum avarukku viroathamaagach sonnaarga'l.

Lu22.66 vidiya'rkaalamaanapoathu janaththin moopparum pirathaana aasaariyarum veathapaaragarum koodivanthu, thangga'l aaloasanaich sanggaththil avaraik ko'nduvanthu ni'ruththi:

Lu22.67 nee ki'risthuvaa? athai engga'lukkuch sol en'raarga'l. atha'rku avar: naan ungga'lukkuch sonnaalum nambamaatteerga'l.

Lu22.68 naan ungga'lidaththil vinaavinaalum enakku maa'ruththaram sollamaatteerga'l, ennai viduthalaipa'n'navumaatteerga'l.

Lu22.69 ithumuthal manushakumaaran sarvavallamaiyu'l'la theavanudaiya valathupaarisaththil veet'riruppaar en'raar.

Lu22.70 atha'rku avarga'lellaarum: appadiyaanaal, nee theavanudaiya kumaaranaa en'ru keattaarga'l. atha'rku avar: neengga'l sollugi'rapadiyea naan avarthaan en'raar.

Lu22.71 appozhuthu avarga'l: ini vea'ru saadchi namakku vea'nduvathenna? naamea ivanudaiya vaayinaalea keattoamea en'raarga'l.

<<    lookkaa 23    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56  

Lu23.1 avarga'ludaiya koottaththaarellaarum ezhunthirunthu, avaraip pilaaththuvinidaththi'rkuk ko'ndupoay:

Lu23.2 ivan thannaik ki'risthu ennappatta raajaaven'rum, raayarukku varikodukka vea'nduvathillaiyen'rum solli, janangga'laik kalagappaduththak ka'ndoam en'ru avarmeal kut'ragnsaattath thodangginaarga'l.

Lu23.3 pilaaththu avarai noakki: nee yootharudaiya raajaavaa en'ru keattaan. avar avanukkup pirathiyuththaramaaga: neer sollugi'rapadithaan en'raar.

Lu23.4 appozhuthu pilaaththu pirathaana aasaariyarga'laiyum janangga'laiyum noakki: intha manushanidaththil naan oru kut'raththaiyum kaa'navillai en'raan.

Lu23.5 atha'rku avarga'l: ivan kalileayaa naaduthodanggi ivvidamvaraikkum yootheayaatheasamenggum ubatheasampa'n'ni, janangga'laik kalagappaduththugi'raan en'ru vairaakkiyaththoadea sonnaarga'l.

Lu23.6 kalileayaa enbathaip pilaaththu keattapozhuthu, intha manushan kalileayanaa en'ru visaariththu,

Lu23.7 avar earoathin athigaaraththukku'l'laanavar en'ra'rinthu, annaadka'lil erusaleamilea vanthiruntha earoathuvinidaththi'rku avarai anuppinaan.

Lu23.8 earoathu iyeasuvaikku'riththu aneaga kaariyangga'laik kea'lvippattirunthathinaalum, avaraal seyyappadum adaiyaa'laththaip paarkkavea'ndumen'ru virumbiyirunthathinaalum, avaraik kaa'numpadi vegunaa'laay aasaiko'ndirunthaan. anthappadi avaraik ka'ndapoathu, migavum santhoashappattu,

Lu23.9 aneaga kaariyangga'laikku'riththu avaridaththil vinaavinaan. avar ma'rumozhiyaaga avanukku on'rum sollavillai.

Lu23.10 pirathaana aasaariyarum veathapaaragarum avarmeal pidivaathamaayk kut'ragnsaattikko'ndea nin'raarga'l.

Lu23.11 appozhuthu earoathu than poarchseavagaroadukooda avarai ninthiththup pariyaasampa'n'ni, minukkaana vasthiraththai avarukku uduththi, avaraith thirumbap pilaaththuvinidaththi'rku anuppinaan.

Lu23.12 munnea oruvarukkoruvar pagaivaraayiruntha pilaaththuvum earoathum an'raiyaththinam sineagitharaanaarga'l.

Lu23.13 pilaaththu pirathaana aasaariyarga'laiyum athigaariga'laiyum janangga'laiyum koodivarachseythu,

Lu23.14 avarga'lai noakki: janangga'laik kalagaththukkuth thoo'ndividugi'ravanaaga intha manushanai ennidaththil ko'nduvantheerga'l; naan ungga'lukku munbaaga visaariththapoathu, ivanmeal neengga'l saattugi'ra kut'rangga'lil on'raiyum naan ivanidaththil kaa'navillai.

Lu23.15 ungga'lai earoathinidaththi'rkum anuppinean; avarum ivanidaththil kut'ram kaa'navillai; mara'naththukkeathuvaaga ivan on'rum seyyavillaiyea.

Lu23.16 aanapadiyaal ivanaith tha'ndiththu, viduthalaiyaakkuvean en'raan.

Lu23.17 pa'ndigaithoa'rum avarga'lukku oruvanai avan viduthalaiyaakkuvathu avasiyamaayirunthapadiyaal appadich sonnaan.

Lu23.18 janangga'lellaarum athaik keattu: ivanai agat'rum, barabaasai engga'lukku viduthalaiyaakkum en'ru saththamittuk keattaarga'l.

Lu23.19 anthap barabaasenbavan nagaraththil nadantha oru kalagaththinimiththamum kolaipaathagaththinimiththamum kaavalilea vaikkappattirunthaan.

Lu23.20 pilaaththu iyeasuvai viduthalaiyaakka manathaay, ma'rupadiyum avarga'lidaththil peasinaan.

Lu23.21 avarga'loa: avanaich siluvaiyil a'raiyum, siluvaiyil a'raiyum en'ru kookkuralittaarga'l.

Lu23.22 avan moon'raantharam avarga'lai noakki: ean, ivan enna pollaappuch seythaan? mara'naththukku eathuvaana kut'ram on'rum ivanidaththil naan kaa'navillaiyea; aagaiyaal naan ivanaith tha'ndiththu, viduthalaiyaakkuvean en'raan.

Lu23.23 appadiyirunthum avaraich siluvaiyil a'raiyavea'ndumen'ru avarga'l uraththa saththaththoadu keattukko'ndeayirunthaarga'l. avarga'lum pirathaana aasaariyarum itta saththam mea'rko'ndathu.

Lu23.24 appozhuthu avarga'l keattukko'ndapadiyea aagattum en'ru pilaaththu theerppuseythu,

Lu23.25 kalagaththinimiththamum kolaipaathagaththinimiththamum kaavalil poadappattirunthavanai avarga'l keattukko'ndapadiyea viduthalaiyaakki, iyeasuvaiyoa avarga'l ishdaththukku oppukkoduththaan.

Lu23.26 avarga'l iyeasuvaik ko'ndupoagi'rapoathu, naattilirunthu varugi'ra sireanea ooraanaagiya seemoan engi'ra oruvanaip pidiththu, siluvaiyai avarpinnea sumanthuko'nduvarumpadi athai avanmeal vaiththaarga'l.

Lu23.27 thira'lkoottamaana janangga'lum avarukkaagap pulambi azhugi'ra sthireega'lum avarukkup pinsen'raarga'l.

Lu23.28 iyeasu avarga'l mugamaayth thirumbi: erusaleamin kumaaraththiga'lea, neengga'l enakkaaga azhaamal, ungga'lukkaagavum ungga'l pi'l'laiga'lukkaagavum azhungga'l.

Lu23.29 ithoa, maladiga'l baakkiyavathiga'len'rum, pi'l'laipe'raatha karppangga'lum paalkodaatha mulaiga'lum baakkiyamu'l'lavaiga'len'rum sollappadum naadka'l varum.

Lu23.30 appozhuthu malaiga'lai noakki: engga'lmeal vizhungga'len'rum, kun'ruga'lai noakki: engga'lai ma'raiththukko'l'lungga'len'rum sollaththodangguvaarga'l.

Lu23.31 pachchaimaraththukku ivaiga'laich seythaal, pattamaraththukku enna seyyamaattaarga'l en'raar.

Lu23.32 kut'ravaa'liga'laagiya vea'rea ira'ndupearum avaroadeakoodak kolaiseyyappaduvatha'rkuk ko'ndupoagappattaarga'l.

Lu23.33 kabaalasthalam en'ru sollappatta idaththil avarga'l searnthapozhuthu, anggea avaraiyum, avarudaiya valathupakkaththil oru kut'ravaa'liyaiyum, avarudaiya idathupakkaththil oru kut'ravaa'liyaiyum siluvaiga'lil a'rainthaarga'l.

Lu23.34 appozhuthu iyeasu: pithaavea, ivarga'lukku manniyum, thaangga'l seygi'rathu innathen'ru a'riyaathirukki'raarga'lea en'raar. avarudaiya vasthirangga'lai avarga'l panggittuch seettuppoattaarga'l.

Lu23.35 janangga'l nin'ru paarththukko'ndirunthaarga'l. avarga'ludaneakooda athigaariga'lum avarai igazhnthu: ivan mat'ravarga'lai iradchiththaan, ivan theavanaal therinthuko'l'lappatta ki'risthuvaanaal, thannaiththaanea iradchiththukko'l'lattum en'raarga'l.

Lu23.36 poarchseavagarum avaridaththil searnthu, avarukkuk kaadiyaik koduththu:

Lu23.37 nee yootharin raajaavaanaal, unnai iradchiththukko'l en'ru avaraip pariyaasampa'n'ninaarga'l.

Lu23.38 ivan yootharudaiya raajaa en'ru, kireakku laththeen ebireyu ezhuththukka'lil ezhuthi, avarukku mealaaga vaikkappattathu.

Lu23.39 an'riyum siluvaiyil a'raiyappattiruntha kut'ravaa'liga'lil oruvan: nee ki'risthuvaanaal unnaiyum engga'laiyum iradchiththukko'l en'ru avarai igazhnthaan.

Lu23.40 mat'ravan avanai noakki: nee intha aakkinaikkudpattavanaayirunthum theavanukkup bayappadugi'rathillaiyaa?

Lu23.41 naamoa niyaayappadi tha'ndikkappadugi'roam; naam nadappiththavaiga'lukkuththakka palanai adaigi'roam; ivaroa thagaathathon'raiyum nadappikkavillaiyea en'ru avanaik kadinthuko'ndu,

Lu23.42 iyeasuvai noakki: aa'ndavarea, neer ummudaiya raajyaththil varumpoathu adiyeanai ninaiththaru'lum en'raan.

Lu23.43 iyeasu avanai noakki: in'raikku nee ennudaneakoodap paratheesiliruppaay en'ru meyyaagavea unakkuch sollugi'rean en'raar.

Lu23.44 appozhuthu ea'rakku'raiya aa'raamma'ni nearamaayirunthathu; onbathaamma'ni nearamvaraikkum boomiyenggum anthagaaramu'ndaayit'ru.

Lu23.45 sooriyan iru'ladainthathu, theavaalayaththin thiraichseelai naduvil ira'ndaagak kizhinthathu.

Lu23.46 iyeasu: pithaavea, ummudaiya kaiga'lil en aaviyai oppuvikki'rean en'ru mahaa saththamaayk kooppittuch sonnaar; ippadich solli, jeevanai vittaar.

Lu23.47 noot'rukku athibathi sambaviththathaikka'ndu: meyyaagavea intha manushan neethiparanaayirunthaan en'ru solli, theavanai magimaippaduththinaan.

Lu23.48 inthak kaadchiyaip paarkkumpadi koodivanthiruntha janangga'lellaarum sambaviththavaiga'laip paarththapozhuthu, thangga'l maarbil adiththukko'ndu thirumbippoanaarga'l.

Lu23.49 avarukku a'rimugamaanavarga'lellaarum, kalileayaavilirunthu avarukkup pinsen'ru vantha sthireega'lum thooraththilea nin'ru ivaiga'laip paarththukko'ndirunthaarga'l.

Lu23.50 yoaseappu ennum pearko'nda oru aaloasanaikkaaran irunthaan; avan uththamanum neethimaanumaayirunthaan.

Lu23.51 avan yootharudaiya patta'nangga'lilon'raagiya arimaththiyaavilirunthu vanthavanum, theavanudaiya raajyaththukkuk kaaththirunthavanum, yootharga'ludaiya aaloasanaikkum seygaikkum sammathiyaathavanumaayirunthaan.

Lu23.52 avan pilaaththuvinidaththil poay, iyeasuvin sareeraththaik keattu,

Lu23.53 athai i'rakki, melliya thuppattiyilea sut'ri, kanmalaiyil vettappattathumaay orukkaalum oruvanum vaikkappadaathathumaayiruntha oru kalla'raiyilea vaiththaan.

Lu23.54 antha naa'l aayaththanaa'laayirunthathu; oayvunaa'lum aarambamaayit'ru.

Lu23.55 kalileayaavilirunthu avarudaneakooda vanthiruntha sthireega'lum pinsen'ru, kalla'raiyaiyum avarudaiya sareeram vaikkappatta vithaththaiyum paarththu,

Lu23.56 thirumbippoay, kanthavarkkangga'laiyum parima'lathailangga'laiyum aayaththampa'n'ni, ka'rpanaiyinpadiyea oayvunaa'lil oaynthirunthaarga'l.

<<    lookkaa 24    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53  

Lu24.1 vaaraththin muthalaamnaa'l athikaalaiyilea thaangga'l aayaththampa'n'nina kanthavarkkangga'lai avarga'l eduththukko'ndu vea'ru sila sthireega'loadungkoodak kalla'raiyinidaththil vanthaarga'l.

Lu24.2 kalla'raiyai adaiththiruntha kal purattith tha'l'lappattirukki'rathaikka'ndu,

Lu24.3 u'l'lea piraveasiththu, karththaraagiya iyeasuvin sareeraththaik kaa'naamal,

Lu24.4 athaikku'riththu miguntha kalakkamadainthirukkaiyil, piragaasamu'l'la vasthiranthariththa ira'ndupear avarga'l arugea nin'raarga'l.

Lu24.5 antha sthireega'l bayappattuth thalaikavizhnthu tharaiyai noakki ni'rkaiyil, antha ira'ndupearum avarga'lai noakki: uyiroadirukki'ravarai neengga'l mariththoaridaththil theadugi'rathenna?

Lu24.6 avar inggea illai, avar uyirththezhunthaar.

Lu24.7 manushakumaaran paaviga'laana manushar kaiga'lil oppukkodukkappadavum, siluvaiyil a'raiyappadavum, moon'raam naa'lil ezhunthirukkavum vea'ndumenbathaaga avar kalileayaaviliruntha kaalaththil ungga'lukkuch sonnathai ninaivukoorungga'l en'raarga'l.

Lu24.8 appozhuthu avarga'l avarudaiya vaarththaiga'lai ninaivukoornthu,

Lu24.9 kalla'raiyai vittuth thirumbippoay, inthach sanggathiga'lellaavat'raiyum pathinoruvarukkum mat'rellaarukkum a'riviththaarga'l.

Lu24.10 ivaiga'lai appoasthalarukkuch sonnavarga'l magathaleanaa mariyaa'lum, yoavannaa'lum, yaakkoabin thaayaagiya mariyaa'lum, ivarga'ludaneakooda iruntha mat'ra sthireega'lumea.

Lu24.11 ivarga'ludaiya vaarththaiga'l avarga'lukku vee'npeachchaagath thoan'rinathinaal, avarga'l ivarga'lai nambavillai.

Lu24.12 peathuruvoa ezhunthirunthu, kalla'raiyinidaththi'rku oadi, atha'rku'l'lea kuninthupaarkkaiyil, seelaiga'laith thanippada vaiththirukkakka'ndu, sambaviththathaik ku'riththuth thannil aachchariyappattukko'ndupoanaan.

Lu24.13 an'raiyaththinamea avarga'lil ira'ndupear erusaleamukku eazhu allathu ettumail thooramaana emmaavu ennum kiraamaththukkup poanaarga'l.

Lu24.14 poagaiyil intha varththamaanangga'l yaavaiyungku'riththu avarga'l oruvaroadoruvar peasikko'ndaarga'l.

Lu24.15 ippadi avarga'l peasi, sambaashiththukko'ndirukkaiyil, iyeasu thaamea searnthu avarga'ludaneakooda nadanthupoanaar.

Lu24.16 aanaalum avarai a'riyaathapadikku avarga'ludaiya ka'nga'l ma'raikkappattirunthathu.

Lu24.17 appozhuthu avar avarga'lai noakki: neengga'l thukkamugamu'l'lavarga'laay vazhinadanthu, oruvarukkoruvar sollikko'l'lugi'ra kaariyangga'l ennaven'ru keattaar.

Lu24.18 avarga'lil oruvanaagiya kileyoappaa enbavan pirathiyuththaramaaga: innaadka'lil erusaleamilea nadanthavaiga'lai a'riyaathapadikku neer anniyaraayirukki'reeroa en'raan.

Lu24.19 avar: evaiga'l en'raar. atha'rku avarga'l: nasareayanaagiya iyeasuvaik ku'riththavaiga'lea; avar theavanukku munbaagavum janangga'lellaarukku munbaagavum seygaiyilum vaakkilum vallamaiyu'l'la theerkkatharisiyaayirunthaar.

Lu24.20 nammudaiya pirathaana aasaariyarum athigaariga'lum avarai mara'na aakkinaikkudpaduththi, siluvaiyil a'rainthaarga'l.

Lu24.21 avarea isravealai meettiradchippavar en'ru naangga'l nambiyirunthoam. ivaiga'l sambaviththu in'ru moon'ru naa'laagi'rathu.

Lu24.22 aanaalum engga'l koottaththaich searntha sila sthireega'l athikaalamea kalla'raiyinidaththi'rkuppoay,

Lu24.23 avarudaiya sareeraththaik kaa'naamal, thirumbivanthu, avar uyiroadirukki'raar en'ru sonna theavathootharaith tharisiththoam en'ru solli, engga'laip piramikkappa'n'ninaarga'l.

Lu24.24 appozhuthu engga'lilea silar kalla'raiyinidaththi'rkup poay, sthireega'l sonnapadiyea ka'ndaarga'l; avaraiyoa kaa'navillai en'raarga'l.

Lu24.25 appozhuthu avar avarga'lai noakki: theerkkatharisiga'l sonna yaavaiyum visuvaasikki'ratha'rkup buththiyillaatha mantha iruthayamu'l'lavarga'lea,

Lu24.26 ki'risthu ivvithamaagap paadupadavum, thamathu magimaiyil piraveasikkavum vea'ndiyathillaiyaa en'ru solli,

Lu24.27 moasea muthaliya sagala theerkkatharisiga'lum ezhuthina veathavaakkiyangga'lellaavat'rilum thammaikku'riththuch solliyavaiga'lai avarga'lukku vivariththuk kaa'nbiththaar.

Lu24.28 aththaru'naththil thaangga'l poagi'ra kiraamaththukkuch sameebamaanaarga'l. appozhuthu avar appu'ram poagi'ravar poalak kaa'nbiththaar.

Lu24.29 avarga'l avarai noakki: neer engga'ludanea thanggiyirum, saayanggaalamaayit'ru, pozhuthum poayit'ru, en'ru avarai varunthik keattukko'ndaarga'l. appozhuthu avar avarga'ludanea thanggumpadi u'l'lea poanaar.

Lu24.30 avarga'loadea avar panthiyirukkaiyil, avar appaththai eduththu, aaseervathiththu, athaippittu, avarga'lukkuk koduththaar.

Lu24.31 appozhuthu avarga'ludaiya ka'nga'l thi'rakkappattu, avarai a'rinthaarga'l. udanea avar avarga'lukku ma'rainthupoanaar.

Lu24.32 appozhuthu avarga'l oruvaraiyoruvar noakki: vazhiyilea avar nammudanea peasi, veathavaakkiyangga'lai namakku vi'langgakkaattinapozhuthu, nammudaiya iruthayam namakku'l'lea kozhunthuvittu eriyavillaiyaa en'ru sollikko'ndu,

Lu24.33 annearamea ezhunthirunthu, erusaleamukkuth thirumbippoay, pathinoruvarum avarga'loadirunthavarga'lum koodiyirukkakka'ndu:

Lu24.34 karththar meyyaagavea uyirththezhunthu seemoanukkuth tharisanamaanaar en'ru avarga'l sollak keattu,

Lu24.35 vazhiyil nadanthavaiga'laiyum, avar appaththaip pidkaiyil thaangga'l avarai a'rinthuko'ndathaiyum vivariththuch sonnaarga'l.

Lu24.36 ivaiga'laikku'riththu avarga'l peasikko'ndirukkaiyil, iyeasu thaamea avarga'l naduvilea nin'ru: ungga'lukkuch samaathaanam en'raar.

Lu24.37 avarga'l kalanggi, bayanthu, oru aaviyaik kaa'ngi'rathaaga ninaiththaarga'l.

Lu24.38 avar avarga'lai noakki: neengga'l ean kalanggugi'reerga'l; ungga'l iruthayangga'lil santheagangga'l ezhumbugi'rathenna?

Lu24.39 naanthaan en'ru a'riyumpadi, en kaiga'laiyum en kaalga'laiyum paarungga'l, ennaith thottuppaarungga'l; neengga'l kaa'ngi'rapadi, enakku maamsamum elumbuga'lum u'ndaayirukki'rathupoala oru aavikku iraathea en'ru solli,

Lu24.40 thammudaiya kaiga'laiyum kaalga'laiyum avarga'lukkuk kaa'nbiththaar.

Lu24.41 aanaalum santhoashaththinaal avarga'l innum visuvaasiyaamal aachchariyappadugaiyil: pusikki'ratha'rku eathaagilum inggea u'ndaa en'ru avarga'lidaththil keattaar.

Lu24.42 appozhuthu poriththa meenka'ndaththaiyum theankoottuth thu'nikkaiyaiyum avarukkuk koduththaarga'l.

Lu24.43 avaiga'lai avar vaanggi avarga'lukku munbaagap pusiththu,

Lu24.44 avarga'lai noakki: moaseayin niyaayappiramaa'naththilum theerkkatharisiga'lin aagamangga'lilum sanggeethangga'lilum ennaikku'riththu ezhuthiyirukki'ravaiga'lellaam ni'raivea'ravea'ndiyathen'ru, naan ungga'loadirunthapoathu ungga'lukkuch sollikko'nduvantha viseashangga'l ivaiga'lea en'raar.

Lu24.45 appozhuthu veathavaakkiyangga'lai a'rinthuko'l'lumpadi avarga'ludaiya manathai avar thi'ranthu avarga'lai noakki:

Lu24.46 ezhuthiyirukki'rapadi, ki'risthu paadupadavum, moon'raam naa'lil mariththoarilirunthezhunthirukkavum vea'ndiyathaayirunthathu;

Lu24.47 an'riyum mananthirumbuthalum paavamannippum erusaleam thodanggich sagala theasaththaarukkum avarudaiya naamaththinaalea pirasanggikkappadavum vea'ndiyathu.

Lu24.48 neengga'l ivaiga'lukkuch saadchiga'laayirukki'reerga'l.

Lu24.49 en pithaa vaakkuththaththampa'n'ninathai, ithoa, naan ungga'lukku anuppugi'rean. neengga'loa unnathaththilirunthu varum belanaal tharippikkappadumvaraikkum erusaleam nagaraththil irungga'l en'raar.

Lu24.50 pinbu avar beththaaniyaavaraikkum avarga'lai azhaiththukko'ndupoay, thammudaiya kaiga'lai uyarththi, avarga'lai aaseervathiththaar.

Lu24.51 avarga'lai aaseervathikkaiyil, avarga'lai vittup pirinthu, paraloagaththukku eduththukko'l'lappattaar.

Lu24.52 avarga'l avaraip pa'ninthuko'ndu, miguntha santhoashaththoadea erusaleamukkuth thirumbivanthu,

Lu24.53 naadoa'rum theavaalayaththilea theavanaip pugazhnthu thuthiththukko'ndirunthaarga'l. aamen.