<<    yoaveal 1    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20  

Joe1.1 peththuvealin kumaaranaagiya yoavealukku u'ndaana karththarudaiya vasanam.

Joe1.2 muthiyoarea, ithaik kea'lungga'l; theasaththin sagala kudiga'lea, sevikodungga'l; ungga'l naadka'lilaavathu ungga'l pithaakka'lin naadka'lilaavathu ippadippattathu sambaviththathu'ndaa?

Joe1.3 ithin seythiyai ungga'l pi'l'laiga'lukkuth theriviyungga'l; ithai ungga'l pi'l'laiga'l thangga'l pi'l'laiga'lukkum, avarga'l thangga'l pi'l'laiga'lukkum santhathiyaarukkum therivikkakkadavarga'l.

Joe1.4 pachchaippuzhu vittathai vettukki'li thin'rathu; vettukki'li vittathaip pachchaikki'li thin'rathu; pachchaikki'li vittathai musukkattaippoochchi thin'rathu.

Joe1.5 ve'riyarea, vizhiththu azhungga'l; thiraadcharasam kudikki'ra sagala janangga'lea, puthu thiraadcharasaththinimiththam ala'rungga'l; athu ungga'l vaayinin'ru vilakkappattathu.

Joe1.6 e'n'nimudiyaatha oru balaththa jaathi en theasaththinmeal varugi'rathu; athin pa'rka'l singgaththin pa'rka'l; thushda singgaththin kadaivaayppa'rka'l atha'rku u'ndu.

Joe1.7 athu en thiraadchachsediyai azhiththu, en aththimaraththai uriththu, athin pattaiyai mut'rilum thin'rupoattathu; athin ki'laiga'l ve'nmaiyaayit'ru.

Joe1.8 than paaliyavayathin purushanukkaaga irattuduththiyirukki'ra pe'n'naippoalap pulambu.

Joe1.9 poajanabaliyum baanabaliyum karththarudaiya aalayaththai vittu at'ruppoayina; karththarin oozhiyakkaararaagiya aasaariyarga'l thukkikki'raarga'l.

Joe1.10 vayalve'li paazhaayit'ru, boomi thukkangko'ndaadugi'rathu; vi'laichchal azhikkappattathu; puthu thiraadcharasam vat'rippoayit'ru; e'n'ney maa'ndupoayit'ru.

Joe1.11 payiridung kudiga'lea, vedkappadungga'l; koathumaiyum vaa'rkoathumaiyum illaama'rpoayit'ru; thiraadchaththoattakkaararea, ala'rungga'l; vayalve'liyin a'ruppu azhinthupoayit'ru.

Joe1.12 thiraadchachsedi vathanggi, aththimaram saaramat'ruppoagi'rathu; maatha'lai, peareechcham, kichchili muthaliya ve'liyin sediga'l ellaam vaadippoayina; santhoasham manupuththiraraivittu ozhinthupoayit'ru.

Joe1.13 aasaariyarga'lea, irattuduththip pulambungga'l; balipeedaththin pa'nividaikkaararea, ala'rungga'l; en theavanudaiya tho'ndarea, neengga'l u'l'lea piraveasiththu irattuduththavarga'laay iraaththanggungga'l. ungga'l theavanudaiya aalayaththil poajanabaliyum baanabaliyum seluththappadaamal ni'ruththappattathu.

Joe1.14 parisuththa ubavaasanaa'lai niyamiyungga'l; viseashiththa aasarippaik koo'rungga'l; moopparaiyum theasaththin ellaak kudiga'laiyum, ungga'l theavanaagiya karththarin aalayaththilea koodivarachseythu karththarai noakkik kooppidungga'l.

Joe1.15 antha naa'linimiththam aiyoa! karththarudaiya naa'l sameebamaayirukki'rathu; athu sanggaarampoalach sarvavallavaridaththilirunthu varugi'rathu.

Joe1.16 nammudaiya ka'nga'laivittu aagaaramum, nammudaiya theavanin aalayaththaivittuch santhoashamum magizhchchiyum neekkappadavillaiyoa?

Joe1.17 vithaiyaanathu ma'nkattiga'linkeezh makkippoayit'ru; payir theeynthupoagi'rathinaal pa'ndasaalaiga'l paazhaagik ka'lagnchiyangga'l idinthupoayina.

Joe1.18 mirugangga'l evva'lavaayth thavikki'rathu; maattumanthaiga'l thangga'lukku meaychchal illaathathinaal kalanggugi'rathu; aattumanthaiga'lum seathamaayppoayit'ru.

Joe1.19 karththaavea, ummai noakkik kooppidugi'rean; akkini vanaantharaththin meaychchalga'laip padchiththu, juvaalai ve'liyin virudchangga'laiyellaam eriththuppoadugi'rathu.

Joe1.20 ve'liyin mirugangga'lum ummai noakkik katha'rugi'rathu; nathiga'lil tha'n'neerellaam vat'rippoayit'ru; akkini vanaantharaththin meaychchalga'laip padchiththuppoattathu.

<<    yoaveal 2    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32  

Joe2.1 seeyoanilea ekkaa'lam oothungga'l, en parisuththa parvathaththilea echcharippin saththamidungga'l; theasaththin kudiga'l ellaam thaththa'likkakkadavarga'l; eanenil karththarudaiya naa'l varugi'rathu, athu sameebamaayirukki'rathu.

Joe2.2 athu iru'lum anthagaaramumaana naa'l; athu mappum manthaaramumaana naa'l; vidiya'rkaala ve'luppu parvathangga'linmeal paravugi'rathupoala earaa'lamaana balaththa oru jaathi theeviramaaga vanthu paravum; appadippattathu mun oru kaalaththilum u'ndaanathumillai, inith thalaimu'rai thalaimu'raiyaaga varum varushangga'lilum u'ndaavathumillai.

Joe2.3 avaiga'lukku munnaaga akkini padchikkum, avaiga'lukkup pinnaaga juvaalai erikkum; avaiga'lukku munnaagath theasam eathean thoattaththaippoalavum, avaiga'lukkup pinnaagap paazhaana vanaantharaththaippoalavum irukkum; avaiga'lukku on'rum thappippoavathillai.

Joe2.4 avaiga'lin saayal kuthiraiga'lin saayalai oththathu; avaiga'l kuthirai veeraraippoala oadum.

Joe2.5 avaiga'l oadugi'ra irathangga'lin iraichchalpoalavum, seththaiga'lai erikki'ra akkinijuvaalaiyin iraichchalpoalavum, yuththaththukku aayaththappatta balaththa janaththin iraichchalpoalavum, parvathangga'ludaiya sigarangga'linmeal kuthikkum.

Joe2.6 avaiga'lukku munbaaga janangga'l nadungguvaarga'l; ellaa mugangga'lum karugippoagum.

Joe2.7 avaiga'l baraakkiramasaaliga'laippoala oadum; yuththaveeraraippoala mathilea'rum; varisaiga'l pisagaamal, ovvon'rum than than a'niyilea sellum.

Joe2.8 on'rai on'ru nerukkaathu; ovvon'rum than than paathaiyilea sellum; avaiga'l aayuthangga'lukku'l vizhunthaalum kaayampadaama'rpoagum.

Joe2.9 avaiga'l patta'nam enggum sellum; mathilinmeal oadum, veeduga'linmeal ea'rum; palaga'nivazhiyaayth thirudanaippoala u'l'lea nuzhaiyum.

Joe2.10 avaiga'lukku munbaagap boomi athirum; vaanangga'l asaiyum; sooriyanum santhiranum iru'ndupoagum; nadchaththirangga'l o'li mazhunggum.

Joe2.11 karththar thamathu seanaikkumun saththamiduvaar; avarudaiya paa'layam mahaa perithu, avarudaiya vaarththaiyinpadi seygi'ratha'rku vallamaiyu'l'lathu; karththarudaiya naa'l perithum mahaa bayanggaramumaayirukkum; athaich sagikki'ravan yaar?

Joe2.12 aathalaal neengga'l ippozhuthea ubavaasaththoadum azhugaiyoadum pulambaloadum ungga'l muzhu iruthayaththoadum ennidaththil thirumbungga'l en'ru karththar sollugi'raar.

Joe2.13 neengga'l ungga'l vasthirangga'laiyalla, ungga'l iruthayangga'laik kizhiththu, ungga'l theavanaagiya karththar idaththil thirumbungga'l; avar irakkamum, mana urukkamum, neediya saanthamum, miguntha kirubaiyumu'l'lavar; avar theenggukku manasthaabappadugi'ravarumaayirukki'raar.

Joe2.14 oruvea'lai avar thirumbi manasthaabappattu, ungga'l theavanaagiya karththarukkup poajanabaliga'laiyum baanabaliga'laiyum seluththugi'ratha'rkaana aaseervaathaththaith thantharu'luvaar.

Joe2.15 seeyoanilea ekkaa'lam oothungga'l, parisuththa ubavaasanaa'lai niyamiyungga'l, viseashiththa aasarippaik koo'rungga'l.

Joe2.16 janaththaik koottungga'l, sabaiyaip parisuththappaduththungga'l; muthiyoaraich searungga'l, pi'l'laiga'laiyum paalu'ngi'ra kuzhanthaiga'laiyum koottungga'l; ma'navaa'lan than a'raiyaiyum, ma'navaatti than ma'raivaiyum vittup pu'rappaduvaarga'laaga.

Joe2.17 karththarin pa'nividaikkaararaagiya aasaariyarga'l ma'ndabaththukkum balipeedaththukkum naduvea azhuthu: karththaavea, neer umathu janaththaith thappavittup pu'rajaathiga'l avarga'laip pazhikkum ninthaikku umathu suthantharaththai oppukkodaathirum; ungga'l theavan enggea en'ru pu'rajaathiga'lukku'l'lea sollappaduvaanean enbaarga'laaga.

Joe2.18 appozhuthu karththar thamathu theasaththukkaaga vairaakkiyangko'ndu, thamathu janaththaik kadaadchippaar.

Joe2.19 karththar ma'rumozhi koduththu, thamathu janaththai noakki: ithoa, naan ungga'lai inip pu'rajaathiga'lukku'l'lea ninthaiyaaga vaikkaamal, ungga'lukkuth thaaniyaththaiyum thiraadcharasaththaiyum e'n'neyaiyum koduththean, neengga'l athinaal thirupthiyaaveerga'l.

Joe2.20 vadathisaichseanaiyai ungga'lukkuth thooramaaga vilakki, athin muntha'ndu keezhkkadalukkum, athin pintha'ndu mea'rkadalukkum nearaaga athai va'radchiyum paazhumaana theasaththukkuth thuraththividuvean; anggea athin naat'ram ezhumbi, athin thurkkantham veesum; athu periya kaariyangga'laich seythathu.

Joe2.21 theasamea, bayappadaathea, magizhnthu ka'likooru; karththar periya kaariyangga'laich seyvaar.

Joe2.22 ve'liyin mirugangga'lea, bayappadaatheayungga'l; vanaantharaththilea meaychchalga'l u'ndaagum; virudchangga'l kaayga'laik kaaykkum; aththimaramum thiraadchachsediyum palanaith tharum.

Joe2.23 seeyoan kumaararea, ungga'l theavanaagiya karththarukku'l magizhnthu ka'likoorungga'l; avar thakkapadi ungga'lukku munmaariyaik koduththu, ungga'lukku munmaariyaiyum pinmaariyaiyum ea'rkanavea varushikkappa'n'nuvaar.

Joe2.24 ka'langga'l thaaniyaththinaal nirambum; aalaiga'lil thiraadcharasamum e'n'neyum vazhinthoadum.

Joe2.25 naan ungga'lidaththil anuppina en periya seanaiyaagiya vettukki'liga'lum, pachchaikki'liga'lum, musukkattaip poochchiga'lum, pachchaip puzhukka'lum padchiththa varushangga'lin vi'laivai ungga'lukkuth thirumba a'lippean.

Joe2.26 neengga'l sampoora'namaagach saappittu, thirupthiyadainthu, ungga'lai athisayamaay nadaththivantha ungga'l theavanaagiya karththarudaiya naamaththaith thuthippeerga'l; en janangga'l orupoathum vedkappattuppoavathillai.

Joe2.27 naan isravealin naduvil irukki'ravaren'rum, naanea ungga'l theavanaagiya karththar, vea'roruvar illaiyen'rum a'rinthuko'lveerga'l; en janangga'l orupoathum vedkappattuppoavathillai.

Joe2.28 atha'rkup pinbu naan maamsamaana yaavarmealum en aaviyai oot'ruvean; appozhuthu ungga'l kumaararum ungga'l kumaaraththiga'lum theerkkatharisanagn solluvaarga'l; ungga'l mooppar soppanangga'laiyum, ungga'l vaalibar tharisanangga'laiyum kaa'nbaarga'l.

Joe2.29 oozhiyakkaararmealum oozhiyakkaariga'lmealum, annaadka'lilea en aaviyai oot'ruvean.

Joe2.30 vaanaththilum boomiyilum iraththam akkini pugaisthambangga'laagiya athisayangga'laik kaattuvean.

Joe2.31 karththarudaiya perithum bayanggaramumaana naa'l varumunnea sooriyan iru'laagavum, santhiran iraththamaagavum maa'rum.

Joe2.32 appozhuthu karththarudaiya naamaththaith thozhuthuko'l'lugi'ravanevanoa avan iradchikkappaduvaan; karththar sonnapadi, seeyoan parvathaththilum erusaleamilum karththar varavazhaikkum meethiyaayiruppavarga'lidaththilum iradchippu u'ndaayirukkum.

<<    yoaveal 3    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21  

Joe3.1 ithoa, yoothaavukkum erusaleamukkum u'ndaayirukki'ra si'raiyiruppai naan thiruppum annaadka'lilum akkaalaththilum,

Joe3.2 naan sagala jaathiyaaraiyum kootti, yoasapaaththin pa'l'laththaakkilea avarga'lai i'ranggippoagappa'n'ni, avarga'l en janaththaiyum isravealennum en suthantharaththaiyum pu'rajaathiga'lukku'l'lea sitha'radiththu en theasaththaip panggittukko'ndathinimiththamum,

Joe3.3 avarga'l en janaththinpearil seettuppoattu, aa'nkuzhanthaiga'lai veasippa'naiyamaagak koduththu, mathubaanam pa'n'numpadi, pe'n kuzhanthaiga'laith thiraadcharasaththukkuk kirayamaagak koduththathinimiththamum, anggea avarga'loadu vazhakkaaduvean.

Joe3.4 theeruvea, seethoanea, pelisthiyaavin sagala ellaiga'lea, ungga'lukkum enakkum enna? ippadi enakkuch sarikkattugi'reerga'loa? ippadi enakkuch sarikkattuveerga'laagil, naan thaamathamin'ri athiseekkiramaay neengga'l sarikkattugi'rathai ungga'l thalaiyinmeal thirumbumpadi seyvean.

Joe3.5 neengga'l en ve'l'liyaiyum en ponnaiyum eduththu, inbamum uchchithamumaana en poru'lga'lai ungga'l koavilga'lilea ko'ndupoay,

Joe3.6 yoothaavin kumaararaiyum erusaleamin kumaararaiyum avarga'ludaiya ellaiga'lukkuth thooramaakkumpadikku, kireakkaridaththil vit'ruppoatteerga'l.

Joe3.7 ithoa, neengga'l avarga'lai vit'ruppoatta avvidaththilirunthu naan avarga'lai ezhumbivarappa'n'ni, neengga'l sarikkattinathai ungga'l thalaiyinmeal thirumbumpadi seythu,

Joe3.8 ungga'l kumaararaiyum ungga'l kumaaraththiga'laiyum yoothaa puththirarin kaiyilea vi'rpean; ivarga'l avarga'laith thooratheasaththaaraagiya sabeayaridaththil vit'ruppoaduvaarga'l; karththar ithaich sonnaar.

Joe3.9 ithaip pu'rajaathiga'lukku'l'lea koo'rungga'l; yuththaththukku aayaththampa'n'nungga'l, baraakkiramasaaliga'lai ezhuppungga'l; yuththaveerar ellaarum searnthu ea'rivarakkadavarga'l.

Joe3.10 ungga'l ma'nvettiga'laip pattayangga'laagavum, ungga'l arivaa'lga'lai eettiga'laagavum adiyungga'l; balaveenanum thannaip balavaan en'ru solvaanaaga.

Joe3.11 sagala jaathiga'lea, neengga'l sut'rilumirunthu eagamaay vanthu koodungga'l; karththaavea, neerum anggea ummudaiya baraakkiramasaaliga'lai i'ranggappa'n'nuveeraaga.

Joe3.12 jaathiga'l ezhumbi yoasapaaththin pa'l'laththaakkukku varuvaarga'laaga; sut'rilumu'l'la jaathiga'lai niyaayantheerkka anggea naan veet'riruppean.

Joe3.13 payir muthirnthathu, arivaa'lai neetti a'rungga'l, vanthu i'ranggungga'l; aalai nirambiyirukki'rathu, aalaiyin thottiga'l vazhinthoadugi'rathu; avarga'ludaiya paathagam periyathu.

Joe3.14 niyaayaththeerppin pa'l'laththaakkilea janangga'l thira'lthira'laay irukki'raarga'l; niyaayaththeerppin pa'l'laththaakkilea karththarin naa'l sameebamaayirukki'rathu.

Joe3.15 sooriyanum santhiranum iru'ndupoagum, nadchaththirangga'l o'limazhunggum.

Joe3.16 karththar seeyoanilirunthu kerchchiththu, erusaleamilirunthu saththamiduvaar; vaanamum boomiyum athirum; aanaalum karththar thamathu janaththukku adaikkalamum israveal puththirarukku ara'naana koattaiyumaayiruppaar.

Joe3.17 en parisuththa parvathamaagiya seeyoanilea vaasamaayirukki'ra naan ungga'l theavanaagiya karththar en'ru appozhuthu a'rinthuko'lveerga'l; appozhuthu erusaleam parisuththamaayirukkum; anniyar ini athaik kadanthupoavathillai.

Joe3.18 akkaalaththil parvathangga'l thiraadcharasaththaip pozhiyum, malaiga'l paalaay oadum, yoothaavin aa'ruga'l ellaam piravaagiththu oadum; oru oot'ru karththarudaiya aalayaththilirunthu pu'rappattuch siththeem ennum pa'l'laththaakkai neerppaaychchalaakkum.

Joe3.19 yoothaa puththirarin theasaththilea kut'ramillaatha iraththaththaich sinthi, avarga'lukkuch seytha kodumaiyinimiththam egipthu paazhaayppoagum, eathoam paazhaana vanaantharamaagum.

Joe3.20 aanaal yoothaavoa sathaakaalamaagavum, erusaleam thalaimu'rai thalaimu'raiyaagavum kudiyeat'rappattirukkum.

Joe3.21 naan tha'ndiyaamal vittiruntha avarga'ludaiya iraththappazhiyaith tha'ndiyaamal videan; karththar seeyoanilea vaasamaayirukki'raar.