<<    thaaniyeal 1    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21  

Da1.1 yoothaavin raajaavaagiya yoayaakkeem arasaa'nda moon'raam varushaththilea baabiloanin raajaavaagiya neabukaathneachchaar erusaleamukku vanthu, athai mut'rikkaipoattaan.

Da1.2 appozhuthu aa'ndavar yoothaavin raajaavaagiya yoayaakkeemaiyum theavanudaiya aalayaththin paaththirangga'lil silavat'raiyum avan kaiyil oppukkoduththaar; avan anthap paaththirangga'laich sineayaar theasaththilu'l'la than theavanudaiya koavilukkuk ko'ndupoay, avaiga'laith than theavanudaiya pa'ndasaalaikku'l vaiththaan.

Da1.3 appozhuthu israveal puththirarukku'l'lea raajakulaththaarga'lilum thuraimakka'lilum yaathoru maasum illaathavarga'lum, azhagaanavarga'lum, sagala gnaanaththilum thea'rinavarga'lum, a'rivil si'ranthavarga'lum, kalviyil nibu'narum, raajaavin aramanaiyilea seavikkath thi'ramaiyu'l'lavarga'lumaagiya sila vaalibaraik ko'nduvaravum,

Da1.4 avarga'lukkuk kaltheayarin ezhuththaiyum baashaiyaiyum kat'rukkodukkavum raajaa than pirathaaniga'lin thalaivanaagiya aspeanaasukkuk ka'rpiththaan.

Da1.5 raajaa, thaan u'n'num poajanaththileayum thaan kudikkum thiraadcharasaththileayum thinam oru panggai avarga'lukku niyamiththu, avarga'lai moon'ruvarusham va'larkkavum, athin mudivilea avarga'l raajaavukku munbaaga ni'rkumpadi seyyavum katta'laiyittaan.

Da1.6 avarga'lukku'l yoothaa puththiraraagiya thaaniyeal, ananiyaa, meeshaaveal, asariyaa enbavarga'l irunthaarga'l.

Da1.7 pirathaaniga'lin thalaivan, thaaniyealukku beltheshaathsaar en'rum, ananiyaavukku saathraak en'rum, meeshaavealukku meashaak en'rum, asariyaavukku aabeathneakoa en'rum ma'rupeyarittaan.

Da1.8 thaaniyeal raajaavin poajanaththinaalum avar baanampa'n'num thiraadcharasaththinaalum thannaith theettuppaduththalaagaathen'ru, than iruthayaththil theermaanampa'n'nikko'ndu, thannaith theettuppaduththaathapadi pirathaaniga'lin thalaivanidaththil vea'ndikko'ndaan.

Da1.9 theavan thaaniyealukkup pirathaaniga'lin thalaivanidaththil thayavum irakkamum kidaikkumpadi seythaar.

Da1.10 pirathaaniga'lin thalaivan thaaniyealai noakki: ungga'lukkup poajanaththaiyum baanaththaiyum ku'riththirukki'ra raajaavaagiya en aa'ndavanukku naan bayappadugi'rean; avar ungga'loadoththa vaalibarin mugangga'laippaarkkilum ungga'l mugangga'l vaadippoanavaiga'laagak kaa'navea'ndiyathenna? athinaal raajaa ennaich sirachseathampa'n'nuvaarea en'raan.

Da1.11 appozhuthu pirathaaniga'lin thalaivanaalea, thaaniyeal, ananiyaa, meeshaaveal, asariyaa enbavarga'lmeal visaarippukkaaranaaga vaikkappatta mealshaar enbavanaith thaaniyeal noakki:

Da1.12 paththunaa'lvaraikkum umathu adiyaaraich soathiththuppaarum; engga'lukkup pusikkap paruppu muthalaana marakka'riga'laiyum, kudikkath tha'n'neeraiyum koduththu,

Da1.13 engga'l mugangga'laiyum raajapoajanaththil pusikki'ra vaalibarudaiya mugangga'laiyum oththuppaarum; pinbu neer kaa'ngi'rapadi umathu adiyaarukkuch seyyum en'raan.

Da1.14 avan inthak kaariyaththilea avarga'lukkuch sevikoduththu, paththunaa'la'lavum avarga'laich soathiththuppaarththaan.

Da1.15 paththunaa'l sen'rapinbu, raajapoajanaththaip pusiththa ellaa vaalibaraippaarkkilum avarga'l mugam ka'laiyu'l'lathaayum, sareeram pushdiyu'l'lathaayum kaa'nappattathu.

Da1.16 aagaiyaal mealshaar avarga'l pusikkak katta'laiyaana poajanaththaiyum, avarga'l kudikkak katta'laiyaana thiraadcharasaththaiyum neekkivaiththu, avarga'lukkup paruppu muthalaanavaiga'laik koduththaan.

Da1.17 intha naalu vaalibarukkum theavan sagala ezhuththilum gnaanaththilum a'rivaiyum saamarththiyaththaiyum koduththaar; thaaniyealaich sagala tharisanangga'laiyum soppanangga'laiyum a'riyaththakka a'rivu'l'lavanaakkinaar.

Da1.18 avarga'lai raajaavinidaththil ko'nduvarugi'ratha'rkuk ku'riththa naadka'l ni'raivea'rinapoathu, pirathaaniga'lin thalaivan avarga'lai neabukaathneachchaarukku munbaagak ko'nduvanthu vittaan.

Da1.19 raajaa avarga'loadea peasinaan; avarga'l ellaarukku'l'lum thaaniyeal, ananiyaa, meeshaaveal, asariyaa enbavarga'laippoala vea'roruvarum kaa'nappadavillai; aagaiyaal ivarga'l raajasamugaththil nin'raarga'l.

Da1.20 gnaanaththukkum buththikkum aduththa entha vishayaththil raajaa avarga'laik keattu visaariththaanoa, athilea than raajyam enggumu'l'la sagala saasthiriga'lilum joasiyarilum avarga'laip paththumadanggu samarththaraagak ka'ndaan.

Da1.21 koareas raajyabaarampa'n'num muthalaam varushamattum thaaniyeal anggea irunthaan.

<<    thaaniyeal 2    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49  

Da2.1 neabukaathneachchaar raajyabaarampa'n'num ira'ndaam varushaththilea, neabukaathneachchaar soppanangga'laik ka'ndaan; athinaal, avanudaiya aavi kalanggi, avanudaiya niththirai kalainthathu.

Da2.2 appozhuthu raajaa than soppanangga'laith thanakkuth therivikkumporuttuch saasthiriga'laiyum joasiyaraiyum sooniyakkaararaiyum kaltheayaraiyum azhaikkachsonnaan; avarga'l vanthu, raajasamugaththil nin'raarga'l.

Da2.3 raajaa avarga'lai noakki: oru soppanam ka'ndean; anthach soppanaththai a'riyavea'ndumen'ru en aavi kalanggiyirukki'rathu en'raan.

Da2.4 appozhuthu kaltheayar raajaavai noakki: raajaavea, neer en'rum vaazhga; soppanaththai umathu adiyaarukkuch sollum, appozhuthu athin arththaththai viduvippoam en'ru seeriyabaashaiyilea sonnaarga'l.

Da2.5 raajaa kaltheayarukkup pirathiyuththaramaaga: ennidaththilirunthu pi'rakki'ra theermaanam ennaven'raal, neengga'l soppanaththaiyum athin arththaththaiyum enakku a'riviyaama'rpoanaal thu'ndiththuppoadappaduveerga'l; ungga'l veeduga'l erukka'langga'laakkappadum.

Da2.6 soppanaththaiyum athin arththaththaiyum theriviththeerga'leayaagil, ennidaththil vegumathiga'laiyum parisuga'laiyum miguntha kanaththaiyum pe'ruveerga'l; aagaiyaal soppanaththaiyum athin arththaththaiyum enakkuth theriviyungga'l en'raan.

Da2.7 avarga'l ma'rupadiyum pirathiyuththaramaaga: raajaa adiyaarukkuch soppanaththaich solvaaraaga; appozhuthu athin arththaththai viduvippoam en'raarga'l.

Da2.8 atha'rku raajaa pirathiyuththaramaaga: ennidaththilirunthu theermaanam pi'ranthapadiyinaalea neengga'l kaalathaamatham pa'n'nappaarkki'reerga'len'ru nichchayamaaga enakkuth theriyavarugi'rathu.

Da2.9 kaalam maa'rumen'ru neengga'l enakku munbaagap poyyum purattumaana viseashaththaich sollumpadi eththanampa'n'ni irukki'reerga'l; neengga'l soppanaththai enakkuth therivikkaama'rpoanaal, ungga'lellaarukkum intha orea theerppu pi'ranthirukki'rathu; aagaiyaal soppanaththai enakkuch sollungga'l; appozhuthu athin arththaththaiyum ungga'laal kaa'nbikkakkoodumen'ru a'rinthuko'l'luvean en'raan.

Da2.10 kaltheayar raajasamugaththil pirathiyuththaramaaga: raajaa keadkum kaariyaththai a'rivikkaththakka manushan boomiyil oruvanum illai; aagaiyaal magaththuvamum vallamaiyumaana entha raajaavum ippadippatta kaariyaththai oru saasthiriyinidaththilaavathu joasiyanidaththilaavathu kaltheayanidaththilaavathu keattathillai.

Da2.11 raajaa keadki'ra kaariyam migavum arumaiyaanathu; maamsamaayirukki'ravarga'loadea vaasampa'n'naatha theavarga'leayozhiya raajasamugaththil athai a'rivikkaththakkavar oruvarum illai en'raarga'l.

Da2.12 ithinimiththam raajaa mahaa koabamum ukkiramungko'ndu, baabiloanil irukki'ra ellaa gnaaniga'laiyum kolaiseyyumpadi katta'laiyittaan.

Da2.13 gnaaniga'laik kolaiseyya vea'ndumengi'ra katta'lai ve'lippattapoathu, thaaniyealaiyum avan thoazharaiyum kolaiseyyath theadinaarga'l.

Da2.14 baabiloanin gnaaniga'laik kolaiseyyap pu'rappatta raajaavinudaiya thalaiyaariga'lukku athibathiyaagiya aariyoakoadea thaaniyeal yoasanaiyum buththiyumaayp peasi:

Da2.15 inthak katta'lai raajaavinaal iththanai avasaramaayp pi'ranthatha'rkuk kaara'nam enna en'ru raajaavin searvaikkaaranaagiya aariyoakinidaththil keattaan; appozhuthu aariyoaku thaaniyealukkuk kaariyaththai a'riviththaan.

Da2.16 thaaniyeal raajaavinidaththil poay, soppanaththin arththaththai raajaavukkuk kaa'nbikkumpadith thanakkuth thava'naikodukka vi'n'nappampa'n'ninaan.

Da2.17 pinbu thaaniyeal than veettukkup poay, thaanum than thoazharum baabiloanin mat'ra gnaaniga'loadeakooda azhiyaathapadikku intha ma'raiporu'laikku'riththup paraloagaththin theavanai noakki irakkam keadki'ratha'rkaaga,

Da2.18 ananiyaa, meeshaaveal, asariyaa ennum thannudaiya thoazharukku inthak kaariyaththai a'riviththaan.

Da2.19 pinbu iraakkaalaththil tharisanaththilea thaaniyealukku ma'raiporu'l ve'lippaduththappattathu; appozhuthu thaaniyeal paraloagaththin theavanai sthoaththiriththaan.

Da2.20 pinbu thaaniyeal sonnathu: theavanudaiya naamaththukku en'ren'raikkumu'l'la sathaakaalangga'lilum sthoaththiramu'ndaavathaaga; gnaanamum vallamaiyum avarukkea uriyathu.

Da2.21 avar kaalangga'laiyum samayangga'laiyum maat'rugi'ravar; raajaakka'laith tha'l'li, raajaakka'lai ea'rpaduththugi'ravar; gnaaniga'lukku gnaanaththaiyum, a'rivaa'liga'lukku a'rivaiyum kodukki'ravar.

Da2.22 avarea aazhamum ma'raiporu'lumaanathai ve'lippaduththugi'ravar; iru'lil irukki'rathai avar a'rivaar; ve'lichcham avaridaththil thanggum.

Da2.23 en pithaakka'lin theavanea, neer enakku gnaanamum vallamaiyum koduththu, naangga'l ummidaththil vea'ndikko'ndathai ippozhuthu enakku a'riviththu, raajaavin kaariyaththai engga'lukkuth theriviththapadiyinaal, ummaith thuthiththup pugazhugi'rean en'raan.

Da2.24 pinbu thaaniyeal baabiloanin gnaaniga'lai azhikka raajaa katta'laiyitta aariyoakinidaththil poay: baabiloanin gnaaniga'lai azhikkaatheayum, ennai raajaavin munbaaga azhaiththukko'ndupoam; raajaavukku arththaththaith therivippean en'ru sonnaan.

Da2.25 appozhuthu aariyoaku thaaniyealai raajaavin munbaagath theeviramaay azhaiththukko'ndupoay: si'raippattuvantha yootheayaa theasaththaaril oru purushanaik ka'ndupidiththean; avan raajaavukku arththaththaith therivippaan en'raan.

Da2.26 raajaa beltheshaathsaarennum naamamu'l'la thaaniyealai noakki: naan ka'nda soppanaththaiyum athin arththaththaiyum nee enakku a'rivikkakkoodumaa en'ru keattaan.

Da2.27 thaaniyeal raajasamugaththil pirathiyuththaramaaga: raajaa keadki'ra ma'raiporu'lai raajaavukkuth therivikka gnaaniga'laalum, joasiyaraalum, saasthiriga'laalum, ku'risollugi'ravarga'laalum koodaathu.

Da2.28 ma'raiporu'lga'lai ve'lippaduththugi'ra paraloagaththilirukki'ra theavan kadaisinaadka'lil sambavippathai raajaavaagiya neabukaathneachchaarukkuth theriviththirukki'raar; ummudaiya soppanamum umathu padukkaiyinmeal ummudaiya thalaiyil u'ndaana tharisanangga'lum ennaven'raal:

Da2.29 raajaavea, ummudaiya padukkaiyinmeal neer paduththirukkaiyil, inimeal sambavikkappoagi'rathenna engi'ra ninaivuga'l umakku'l ezhumbit'ru; appozhuthu ma'raiporu'lga'lai ve'lippaduththugi'ravar sambavikkappoagi'rathai umakkuth theriviththaar.

Da2.30 uyiroadirukki'ra ellaaraippaarkkilum enakku athiga gnaanam u'ndenbathinaalea alla; arththam raajaavukkuth theriyavaravum, ummudaiya iruthayaththin ninaivuga'lai neer a'riyavum, intha ma'raiporu'l enakku ve'liyaakkappattathu.

Da2.31 raajaavea, neer oru periya silaiyaik ka'ndeer; anthap periya silai miguntha piragaasamu'l'lathaayirunthathu; athu umakku ethirea nin'rathu; athin roobam bayanggaramaayirunthathu.

Da2.32 anthach silaiyin thalai pasumponnum, athin maarbum athin puyangga'lum ve'l'liyum, athin vayi'rum athin thodaiyum ve'ngalamum,

Da2.33 athin kaalga'l irumbum, athin paathangga'l paathi irumbum paathi ka'lima'n'numaayirunthathu.

Da2.34 neer paarththukko'ndirukkumpoathea, kaiga'laal peyarkkappadaatha oru kal peyarnthu uru'nduvanthathu; athu anthach silaiyai irumbum ka'lima'n'numaagiya athin paathangga'lil moathi, avaiga'lai no'rukkippoattathu.

Da2.35 appozhuthu antha irumbum ka'lima'n'num ve'ngalamum ve'l'liyum ponnum eagamaay no'runggu'ndu, koadaikaalaththil poaradikki'ra ka'laththilirunthu pa'ranthupoagi'ra patharaippoalaayit'ru; avaiga'lukku oru idamum kidaiyaathapadi kaat'ru avaiga'lai adiththukko'ndupoayit'ru; silaiyai moathina kalloaven'raal, oru periya parvathamaagi boomiyaiyellaam nirappit'ru.

Da2.36 soppanam ithuthaan; athin arththaththaiyum raajasamugaththil therivippoam.

Da2.37 raajaavea, neer raajaathi raajaavaayirukki'reer; paraloagaththin theavan umakku raajareegaththaiyum baraakkiramaththaiyum vallamaiyaiyum magimaiyaiyum aru'linaar.

Da2.38 sagala idangga'lilumu'l'la manupuththiraraiyum ve'liyin mirugangga'laiyum aagaayaththup pa'ravaiga'laiyum avar umathu kaiyil oppukkoduththu, ummai avaiga'laiyellaam aa'lumpadi seythaar. ponnaana anthath thalai neerea.

Da2.39 umakkuppi'ragu umakkuk keezhththaramaana vea'roru raajyam thoan'rum; pinbu boomiyaiyellaam aa'nduko'l'lum ve'ngalamaana moon'raam raajyam on'ru ezhumbum.

Da2.40 naalaavathu raajyam irumbaippoala uramaayirukkum; irumbu ellaavat'raiyum eppadi no'rukkich sinnapinnamaakkugi'rathoa, appadiyea ithu no'rukkippoadugi'ra irumbaipoala avaiga'laiyellaam no'rukkith thagarththuppoadum.

Da2.41 paathangga'lum kaalviralga'lum paathi kuyavanin ka'lima'n'num, paathi irumbumaayirukka neer ka'ndeerea, antha raajyam pirikkappadum; aagilum ka'lima'n'noadea irumbu kalanthirukka neer ka'ndapadiyea irumbinudaiya u'ruthiyil kogncham athilea irukkum.

Da2.42 kaalviralga'l paathi irumbum paathi ka'lima'n'numaayirunthathu ennaven'raal, antha raajyam orupanggu uramum orupanggu nerisalumaayirukkum.

Da2.43 neer irumbaik ka'lima'n'noadea kalanthathaagak ka'ndeerea, avarga'l mat'ra manusharoadea sambanthangkalappaarga'l; aagilum ithoa, ka'lima'n'noadea irumbu kalavaathathupoala avarga'l oruvaroadoruvar ottikko'l'laathiruppaarga'l.

Da2.44 antha raajaakka'lin naadka'lilea, paraloagaththin theavan en'ren'raikkum azhiyaatha oru raajyaththai ezhumbappa'n'nuvaar; antha raajyam vea'rea janaththukku vidappaduvathillai; oru kal kaiyaal peyarkkappadaamal malaiyilirunthu peyarnthu, uru'nduvanthu, irumbaiyum ve'ngalaththaiyum ka'lima'n'naiyum ve'l'liyaiyum ponnaiyum no'rukkinathai neer ka'ndeerea, appadiyea athu antha raajyangga'laiyellaam no'rukki, nirmoolamaakki, thaanoa en'ren'raikkum ni'rkum.

Da2.45 inimeal sambavikkappoagi'rathai mahaa theavan raajaavukkuth theriviththirukki'raar; soppanamaanathu nichchayam, athin arththam saththiyam en'raan.

Da2.46 appozhuthu raajaavaagiya neabukaathneachchaar mugangkuppu'ra vizhunthu, thaaniyealai va'nanggi, avanukkuk kaa'nikkai seluththavum thoobangkaattavum katta'laiyittaan.

Da2.47 raajaa thaaniyealai noakki: nee intha ma'raiporu'lai ve'lippaduththinapadiyinaal, meyyaay ungga'l theavanea theavarga'lukkuth theavanum, raajaakka'lukku aa'ndavarum, ma'raiporu'lga'lai ve'lippaduththugi'ravarumaayirukki'raar en'raan.

Da2.48 pinbu raajaa thaaniyealaip periyavanaakki, avanukku aneagam si'rantha vegumathiga'laik koduththu, avanaip baabiloan maahaa'nam muzhuthukkum athibathiyaagavum, baabiloanilu'l'la sagala gnaaniga'lin mealum pirathaana athigaariyaagavum niyamiththaan.

Da2.49 thaaniyeal raajaavai vea'ndikko'ndathinpearil avan saathraakkaiyum, meashaakkaiyum, aabeathneakoavaiyum baabiloan maahaa'naththuk kaariyangga'lai visaarikkumpadi vaiththaan; thaaniyealoaven'raal raajaavin koluma'ndabaththil irunthaan.

<<    thaaniyeal 3    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  

Da3.1 raajaavaagiya neabukaathneachchaar a'rubathumuzha uyaramum aa'ru muzha agalamumaana oru po'rsilaiyaip pa'n'nuviththu, baabiloan maahaa'naththilirukki'ra thooraa ennum samaboomiyilea ni'ruththinaan.

Da3.2 pinbu raajaavaagiya neabukaathneachchaar theasaathibathiga'laiyum, athigaariga'laiyum, thalaivaraiyum, niyaayaathibathiga'laiyum, pokkishakkaararaiyum, neethisaasthiriga'laiyum, visaarippukkaararaiyum, naaduga'lilu'l'la uththiyoagasthar yaavaraiyum neabukaathneachchaar raajaa ni'ruththina silaiyin pirathishdaikku vanthu searumpadi azhaiththanuppinaan.

Da3.3 appozhuthu theasaathibathiga'lum, athigaariga'lum, thalaivarum, niyaayaathibathiga'lum, pokkishakkaararum, neethisaasthiriga'lum, visaarippukkaararum, naaduga'lilu'l'la uththiyoagasthar yaavarum, raajaavaagiya neabukaathneachchaar ni'ruththina silaiyin pirathishdaikku vanthusearnthu, neabukaathneachchaar ni'ruththina silaikku ethiraaga nin'raarga'l.

Da3.4 kattiyakkaaran uraththa saththamaay: sagala janangga'lum, jaathiga'lum, baashaikkaararumaanavarga'lea, ungga'lukku a'rivikkappadugi'rathu ennaven'raal:

Da3.5 ekkaa'lam, naagasuram, kinnaram, vee'nai, surama'ndalam, thamburu muthalaana sagalavitha keethavaaththiyangga'lin saththaththai neengga'l keadkumpoathu, neengga'l thaazhavizhunthu, raajaavaagiya neabukaathneachchaar ni'ruththina po'rsilaiyaip pa'ninthuko'l'lakkadaveerga'l.

Da3.6 evanaagilum thaazha vizhunthu, athaip pa'ninthuko'l'laama'rpoanaal, avan annearamea erigi'ra akkinichsoo'laiyin naduvilea poadappaduvaan en'raan.

Da3.7 aathalaal sagala janangga'lum, ekkaa'lam, naagasuram, kinnaram, vee'nai, surama'ndalam muthalaana sagalavitha keethavaaththiyangga'lin saththaththaik keattavudanea, sagala janaththaarum jaathiyaarum baashaikkaararum thaazha vizhunthu, raajaavaagiya neabukaathneachchaar ni'ruththina po'rsilaiyaip pa'ninthuko'ndaarga'l.

Da3.8 achsamayaththil kaltheayaril silar raajasamugaththil vanthu, yootharpearil kut'ragnsaat'ri,

Da3.9 raajaavaagiya neabukaathneachchaarai noakki: raajaavea, neer en'rum vaazhga.

Da3.10 ekkaa'lam, naagasuram, kinnaram, vee'nai, surama'ndalam, thamburu muthalaana sagalavitha keethavaaththiyangga'lin saththaththaiyum keadki'ra entha manushanum thaazhavizhunthu, po'rsilaiyaip pa'ninthuko'l'lavea'ndumen'rum,

Da3.11 evanaagilum thaazha vizhunthu pa'ninthuko'l'laama'rpoanaal, avan erigi'ra akkinichsoo'laiyin naduvilea poadappadavea'ndumen'rum, raajaavaagiya neer katta'laiyitteerea.

Da3.12 baabiloan maahaa'naththin kaariyangga'lai visaarikkumpadi neer ea'rpaduththina saathraak, meashaak, aabeathneakoa ennum yootharaana manushar irukki'raarga'lea; avarga'l raajaavaagiya ummai mathikkavillai; avarga'l ummudaiya theavarga'lukku aaraathanai seyyaamalum, neer ni'ruththina po'rsilaiyaip pa'ninthuko'l'laamalum irukki'raarga'l en'raarga'l.

Da3.13 appozhuthu neabukaathneachchaar ukkirakoabangko'ndu saathraakkaiyum, meashaakkaiyum, aabeathneakoavaiyum azhaiththukko'nduvarumpadi katta'laiyittaan; avarga'l anthap purusharai raajaavin samugaththil ko'nduvanthu vittapoathu,

Da3.14 neabukaathneachchaar avarga'lai noakki: saathraak, meashaak, aabeathneakoa enbavarga'lea, neengga'l en theavarga'lukku aaraathanaiseyyaamalum naan ni'ruththina po'rsilaiyaip pa'ninthuko'l'laamalum irunthathu meythaanaa?

Da3.15 ippoathum ekkaa'lam, naagasuram, kinnaram, vee'nai, surama'ndalam, thamburu muthalaana sagalavitha keethavaaththiyangga'lin saththaththaiyum neengga'l keadkumpoathu, thaazha vizhunthu, naan pa'n'nivaiththa silaiyaip pa'ninthuko'l'la aayaththamaayirunthaal nallathu; pa'ninthuko'l'laathiruntheerga'leayaagil, annearamea erigi'ra akkinichsoo'laiyin naduvilea poadappaduveerga'l; ungga'lai en kaikkuth thappuvikkappoagi'ra theavan yaar en'raan.

Da3.16 saathraak, meashaak, aabeathneakoa enbavarga'l raajaavai noakki: neabukaathneachchaarea, inthak kaariyaththaik ku'riththu umakku uththaravu solla engga'lukku avasiyamillai.

Da3.17 naangga'l aaraathikki'ra engga'l theavan engga'laith thappuvikka vallavaraayirukki'raar; avar erigi'ra akkinichsoo'laikkum, raajaavaagiya ummudaiya kaikkum neenggalaakki viduvippaar.

Da3.18 viduvikkaama'rpoanaalum, naangga'l ummudaiya theavarga'lukku aaraathanai seyvathumillai, neer ni'ruththina po'rsilaiyaip pa'ninthuko'lvathumillai engi'rathu raajaavaagiya umakkuth therinthirukkakkadavathu en'raarga'l.

Da3.19 appozhuthu neabukaathneachchaarukkuk kadungkoabamoo'ndu: saathraak, meashaak, aabeathneakoa enbavarga'lukku viroathamaay avanudaiya mugam vea'rupattathu; soo'laiyaich saathaara'namaaych soodaakkuvathaippaarkkilum eazhumadanggu athigamaaych soodaakkumpadi uththaravukoduththu,

Da3.20 saathraak, meashaak, aabeathneakoa enbavarga'lai erigi'ra akkinichsoo'laiyilea poaduvatha'rku avarga'laik kattumpadi, than iraa'nuvaththil balasaaliga'laagiya purusharukkuk katta'laiyittaan.

Da3.21 appozhuthu avarga'l thangga'l saalvaiga'loadum nisaarga'loadum paagaiga'loadum mat'ra vasthirangga'loadum kattappattu, erigi'ra akkinichsoo'laiyin naduvilea poadappattaarga'l.

Da3.22 raajaavin katta'lai kadumaiyaayirunthapadiyinaalum, soo'lai migavum soodaakkappattirunthapadiyinaalum, akkinijuvaalaiyaanathu saathraak, meashaak, aabeathneakoa enbavarga'laith thookkikko'ndupoana purusharaik kon'rupoattathu.

Da3.23 saathraak, meashaak, aabeathneakoa ennum antha moon'ru purusharum kattu'ndavarga'laay erigi'ra akkinichsoo'laiyin naduvilea vizhunthaarga'l.

Da3.24 appozhuthu raajaavaagiya neabukaathneachchaar piramiththu, theeviramaay ezhunthirunthu, than manthirimaarga'lai noakki: moon'ru purusharai allavoa kattu'ndavarga'laaga akkiniyilea poaduviththoam en'raan; avarga'l raajaavukkup pirathiyuththaramaaga: aam, raajaavea en'raarga'l.

Da3.25 atha'rku avan: ithoa, naalupear viduthalaiyaay akkiniyin naduvilea ulaavugi'rathaik kaa'ngi'rean; avarga'lukku oru seathamumillai; naalaam aa'lin saayal theavapuththiranukku oppaayirukki'rathu en'raan.

Da3.26 appozhuthu neabukaathneachchaar erigi'ra akkinichsoo'laiyin vaasala'ndaikku vanthu, unnathamaana theavanudaiya thaasaraagiya saathraak, meashaak, aabeathneakoa enbavarga'lea, neengga'l ve'liyea vaarungga'l en'raan; appozhuthu saathraak, meashaak, aabeathneakoa enbavarga'l akkiniyin naduvilirunthu ve'liyea vanthaarga'l.

Da3.27 theasaathibathiga'lum, athigaariga'lum, thalaivarum, raajaavin manthiriga'lum koodivanthu, anthap purusharudaiya sareerangga'linmeal akkini belagnseyyaamalum, avarga'ludaiya thalaimayir karugaamalum, avarga'ludaiya saalvaiga'l seathappadaamalum, akkiniyin ma'nam avarga'lidaththil veesaamalum irunthathaik ka'ndaarga'l.

Da3.28 appozhuthu neabukaathneachchaar vasaniththu: saathraak, meashaak, aabeathneakoa enbavarga'ludaiya theavanukku sthoaththiram; avarga'l thangga'ludaiya theavanaiththavira vea'roru theavanaiyum seaviththup pa'niyaamal, avaraiyea nambi, raajaavin katta'laiyaith tha'l'li, thangga'l sareerangga'lai oppukkoduththathinaal, avar thamathu thoothanai anuppi, thammudaiya thaasarai viduviththaar.

Da3.29 aathalaal saathraak, meashaak, aabeathneakoa enbavarga'ludaiya theavanukku viroathamaagath thoosha'na vaarththaiyaich sollugi'ra entha janaththaanum, entha jaathiyaanum, enthap baashaikkaaranum thu'ndiththuppoadappaduvaan; avan veedu erukka'lamaakkappadum en'ru ennaalea theermaanikkappadugi'rathu; ivvithamaay iradchikkaththakka theavan vea'roruvarum illaiyen'raan.

Da3.30 pinbu raajaa saathraak, meashaak, aabeathneakoa enbavarga'laip baabiloan theasaththilea uyarththinaan.

<<    thaaniyeal 4    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37  

Da4.1 raajaavaagiya neabukaathneachchaar boomi enggum kudiyirukki'ra sagala janaththaarukkum jaathiyaarukkum baashaikkaararukkum ezhuthugi'rathu ennaven'raal: ungga'lukkuch samaathaanam perugakkadavathu.

Da4.2 unnathamaana theavan ennidaththil seytha adaiyaa'langga'laiyum a'rputhangga'laiyum pirasiththappaduththuvathu enakku nanmaiyaayk ka'ndathu.

Da4.3 avarudaiya adaiyaa'langga'l evva'lavu magaththuvamum, avarudaiya a'rputhangga'l evva'lavu vallamaiyumaayirukki'rathu; avarudaiya raajyam niththiya raajyam; avarudaiya aa'lugai thalaimu'rai thalaimu'raiyaaga ni'rkum.

Da4.4 neabukaathneachchaaraagiya naan en veettilea savukkiyamu'l'lavanaayirunthu en aramanaiyilea vaazhnthuko'ndirunthean.

Da4.5 naan oru soppanaththaik ka'ndean; athu enakkuth thigilai u'ndaakkit'ru; en padukkaiyinmeal enakku'l u'ndaana ninaivuga'lum, en thalaiyil thoan'rina tharisanangga'lum ennaik kalanggappa'n'nit'ru.

Da4.6 aagaiyaal soppanaththin arththaththai enakkuth therivikki'ratha'rkaagap baabiloan gnaaniga'laiyellaam ennidaththil ko'nduvarumpadi katta'laiyittean.

Da4.7 appozhuthu saasthiriga'lum, joasiyarum, kaltheayarum, ku'risollugi'ravarga'lum ennidaththilea vanthaarga'l; soppanaththai naan avarga'lukkuch sonnean; aanaalum athin arththaththai enakkuth therivikkamaattaama'rpoanaarga'l.

Da4.8 kadaisiyilea en theavanudaiya naamaththinpadiyea beltheshaathsaar ennum peyaridappattu, parisuththa theavarga'lin aaviyaiyudaiya thaaniyeal ennidaththil ko'nduvarappattaan; avanidaththil naan soppanaththai vivariththuch sonnathaavathu:

Da4.9 saasthiriga'lin athibathiyaagiya beltheshaathsaarea, parisuththa theavarga'ludaiya aavi unakku'l irukki'rathen'rum, entha ma'raiporu'laiyum a'rivathu unakku arithallaven'rum naan a'rivean; naan ka'nda en soppanaththin tharisanangga'laiyum athin arththaththaiyum sollu.

Da4.10 naan paduththirunthapoathu en thalaiyil thoan'rina tharisanangga'l ennaven'raal: ithoa, theasaththin maththiyilea migavum uyaramaana oru virudchaththaik ka'ndean.

Da4.11 antha virudcham va'larnthu balaththu, theasaththin ellaipariyanthamum kaa'nappadaththakkathaaga athin uyaram vaanapariyantham ettinathu.

Da4.12 athin ilaiga'l nearththiyum, athin kani miguthiyumaayirunthathu; ellaa jeevanukkum athil aagaaram u'ndaayirunthathu; athin keezhea ve'liyin mirugangga'l nizhalukku othungginathu; athin koppuga'lil aagaayaththup padchiga'l thaabariththuch sagala piraa'niga'lum athinaal poashikkappattathu.

Da4.13 naan paduththirukkaiyil en thalaiyil thoan'rina tharisanangga'laik kaa'numpoathu, kaavalaa'lanaagiya parisuththavaan oruvan vaanaththilirunthu i'ranggakka'ndean.

Da4.14 avan uraththa saththamittu: intha virudchaththai vetti, ithin koppuga'laith tha'riththuppoadungga'l; ithin ilaiga'lai uthirththu, ithin kaniga'laich sitha'radiyungga'l; ithin keezhu'l'la mirugangga'lum ithin koppuga'lilu'l'la padchiga'lum poayvidattum.

Da4.15 aanaalum ithin vearga'laagiya adimaram boomiyil irukkattum; irumbum ve'ngalamumaana vilanggu idappattu, ve'liyin pasumpullilea thanggi, aagaayaththup paniyilea nanaivathaaga; mirugangga'loadea boomiyin poo'ndilea avanukkup panggu irukkakkadavathu.

Da4.16 avanudaiya iruthayam manusha iruthayamaayiraamal maa'rumpadi, miruga iruthayam avanukkuk kodukkappadakkadavathu; ippadiyirukki'ra avanmeal eazhu kaalangga'l kadanthupoagavea'ndum.

Da4.17 unnathamaanavar manusharudaiya raajyaththil aa'lugaiseythu thamakkuch siththamaanavanukku athaik koduththu, manusharil thaazhnthavanaiyum athinmeal athigaariyaakkugi'raar en'ru narajeevanga'l a'riyumpadikkuk kaavalaa'larin theerppinaal inthak kaariyamum parisuththavaanga'lin mozhiyinaal intha visaara'naiyum theermaanikkappattathu en'raan.

Da4.18 neabukaathneachchaar ennum raajaavaagiya naan ka'nda soppanam ithuvea; ippoathu beltheshaathsaarea, nee ithin arththaththaich sollu; en raajyaththilu'l'la gnaaniga'l ellaaraalum ithin arththaththai enakkuth therivikkakkoodaama'rpoayit'ru; neeyoa ithaith therivikkaththakkavan; parisuththa theavarga'ludaiya aavi unakku'l irukki'rathea en'raan.

Da4.19 appozhuthu beltheshaathsaarennum peyaru'l'la thaaniyeal oru naazhigaimattum thigaiththuch sinthiththuk kalangginaan. raajaa avanai noakki: beltheshaathsaarea, soppanamum athin arththamum unnaik kalanggappa'n'navea'ndiyathillai en'raan; appozhuthu beltheshaathsaar pirathiyuththaramaaga: en aa'ndavanea, anthach soppanam ummudaiya pagaivaridaththilum, athin arththam ummudaiya saththurukka'lidaththilum palikkakkadavathu.

Da4.20 neer ka'nda virudcham va'larnthu balaththu, theasaththin ellaipariyantham kaa'nappadaththakkathaaga athin uyaram vaanapariyantham ettinathu.

Da4.21 athin ilaiga'l nearththiyum, athin kani miguthiyumaayirunthathu; ellaa jeevanukkum athil aagaaram u'ndaayirunthathu; athin keezhea ve'liyin mirugangga'l thangginathu, athin koppuga'lil aagaayaththuppadchiga'l thaabariththathu.

Da4.22 athu periyavarum balaththavarumaayirukki'ra raajaavaagiya neerthaamea; umathu magaththuvam perugi vaanapariyanthamum, umathu karththaththuvam boomiyin ellaipariyanthamum ettiyirukki'rathu.

Da4.23 intha virudchaththai vetti, ithai azhiththuppoadungga'l; aanaalum ithin vearga'laagiya adimaram tharaiyil irukkattumen'rum, irumbum ve'ngalamumaana vilanggu idappattu, ve'liyin pasumpullilea thanggi, aagaayaththup paniyilea nanaivathaaga; eazhu kaalangga'l avanmeal kadanthupoagumattum mirugangga'loadea avanudaiya panggu irukkakkadavathen'rum, vaanaththilirunthu i'ranggich sonna parisuththa kaavalaa'lanai raajaavaagiya neer ka'ndeerea.

Da4.24 raajaavea, athin arththamum raajaavaagiya en aa'ndavanpearil vantha unnathamaanavarudaiya theermaanamum ennaven'raal: manusharinin'ru neer tha'l'lividappaduveer; ve'liyin mirugangga'loadea sagncharippeer; maaduga'laippoalap pullaimeaynthu, aagaayaththup paniyilea nanaiveer.

Da4.25 unnathamaanavar manusharudaiya raajyaththil aa'lugaiseythu, thamakkuch siththamaayirukki'ravanukku athaik kodukki'raar enbathai neer a'rinthuko'l'lumattum eazhu kaalangga'l ummudaiyapearil kadanthupoagavea'ndum.

Da4.26 aanaalum virudchaththin vearga'laagiya adimaram tharaiyil irukkattum en'ru sollappattathu ennaven'raal: neer parama athigaaraththai a'rinthapin, raajyam umakku nilaini'rkum.

Da4.27 aagaiyaal raajaavea, naan sollum aaloasanaiyai neer anggeegariththukko'ndu neethiyaich seythu umathu paavangga'laiyum, si'rumaiyaanavarga'lukku iranggi umathu akkiramangga'laiyum agat'rividum; appozhuthu ummudaiya vaazhvu neediththirukkalaam en'raan.

Da4.28 ithellaam raajaavaagiya neabukaathneachchaarinmeal vanthathu.

Da4.29 pannira'ndu maatham sen'rapinbu, raajaa baabiloan raajyaththin aramanaimeal ulaavikko'ndirukkumpoathu:

Da4.30 ithu en vallamaiyin baraakkiramaththinaal, en magimaippirathaabaththukken'ru, raajyaththukku aramanaiyaaga naan kattina mahaa baabiloan allavaa en'ru sonnaan.

Da4.31 intha vaarththai raajaavin vaayil irukkumpoathea, vaanaththilirunthu oru saththam u'ndaagi: raajaavaagiya neabukaathneachchaarea, raajyabaaram unnaivittu neenggit'ru.

Da4.32 manusharinin'ru tha'l'lappaduvaay; ve'liyin mirugangga'loadea sagncharippaay; maaduga'laippoal pullai meayvaay; ippadiyea unnathamaanavar manusharudaiya raajyaththil aa'lugaiseythu, thamakkuch siththamaayirukki'ravanukku athaik kodukki'raarenbathai nee a'rinthuko'l'lumattum eazhu kaalangga'l unmeal kadanthupoagum en'ru unakkuch sollappadugi'rathu en'ru vi'lambinathu.

Da4.33 annearamea intha vaarththai neabukaathneachchaaridaththil ni'raivea'rit'ru; avan manusharinin'ru tha'l'lappattu, maaduga'laippoal pullai meaynthaan; avanudaiya thalaimayir kazhuguga'ludaiya i'raguga'laippoalavum, avanudaiya nagangga'l padchiga'ludaiya nagangga'laippoalavum va'larumattum avan sareeram aagaayaththup paniyilea nanainthathu.

Da4.34 antha naadka'l sen'rapinbu, neabukaathneachchaaraagiya naan en ka'nga'lai vaanaththukku ea'reduththean; en buththi enakkuth thirumbi vanthathu; appozhuthu naan unnathamaanavarai sthoaththiriththu, en'ren'raikkum jeeviththirukki'ravaraip pugazhnthu magimaippaduththinean; avarudaiya karththaththuvamea niththiya karththaththuvam, avarudaiya raajyamea thalaimu'rai thalaimu'raiyaaga ni'rkum.

Da4.35 boomiyin kudiga'l ellaam on'rumillaiyen'ru e'n'nappadugi'raarga'l; avar thamathu siththaththinpadiyea vaanaththin seanaiyaiyum boomiyin kudiga'laiyum nadaththugi'raar; avarudaiya kaiyaith thaduththu, avarai noakki: enna seygi'reeren'ru sollaththakkavan oruvanum illai en'rean.

Da4.36 avvea'laiyil en buththi enakkuth thirumbi vanthathu; en raajyabaaraththin meanmaikkaaga en magimaiyum en mugakka'laiyum enakkuth thirumbi vanthathu; en manthirimaarum en pirabukka'lum ennaith theadivanthaarga'l; en raajyaththilea naan sthirappaduththappattean; athiga magaththuvamum enakkuk kidaiththathu.

Da4.37 aagaiyaal neabukaathneachchaaraagiya naan paraloagaththin raajaavaip pugazhnthu, uyarththi, magimaippaduththugi'rean; avarudaiya kiriyaiga'lellaam saththiyamum, avarudaiya vazhiga'l niyaayamumaanavaiga'l; aganthaiyaay nadakki'ravarga'laith thaazhththa avaraalea aagum en'ru ezhuthinaan.

<<    thaaniyeal 5    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31  

Da5.1 belshaathsaar ennum raajaa than pirabukka'lil aayirampearukku oru periya virunthuseythu, antha aayirampearukku munbaagath thiraadcharasam kudiththaan.

Da5.2 belshaathsaar thiraadcharasaththai rusiththukko'ndirukkaiyil, avan than thagappanaagiya neabukaathneachchaar erusaleam theavaalayaththilirunthu ko'nduvantha pon ve'l'li paaththirangga'lil, raajaavaagiya thaanum than pirabukka'lum than manaiviga'lum than vaippaattiga'lum kudikki'ratha'rkaaga avaiga'laik ko'nduvarumpadi katta'laiyittaan.

Da5.3 appozhuthu erusaleamilu'l'la theavanudaiya veedaagiya aalayaththilirunthu edukkappatta po'rpaaththirangga'laik ko'nduvanthaarga'l; avaiga'lil raajaavum avanudaiya pirabukka'lum avanudaiya manaiviga'lum avanudaiya vaippaattiga'lum kudiththaarga'l.

Da5.4 avarga'l thiraadcharasam kudiththu, ponnum ve'l'liyum ve'ngalamum irumbum maramum kallumaagiya theavarga'laip pugazhnthaarga'l.

Da5.5 annearaththilea manusha kaiviralga'l thoan'ri, vi'lakkukku ethiraaga raaja aramanaiyin saanthu poosappatta suvarilea ezhuthit'ru; ezhuthina anthak kaiyu'ruppai raajaa ka'ndaan.

Da5.6 appozhuthu raajaavin mugam vea'rupattathu; avanudaiya ninaivuga'l avanaik kalanggappa'n'ninathu; avanudaiya iduppin kattuga'l tha'larnthathu, avanudaiya muzhangkaalga'l on'roadon'ru moathikko'ndathu.

Da5.7 raajaa uraththa saththamittu; joasiyaraiyum kaltheayaraiyum ku'risollugi'ravarga'laiyum u'l'lea azhaiththuvarumpadi sonnaan. raajaa baabiloan gnaaniga'lai noakki: intha ezhuththai vaasiththu, ithin arththaththai enakku ve'lippaduththugi'ravan evanoa, avan iraththaambaramum kazhuththilea po'rsarappa'niyum tharikkappattu, raajyaththilea moon'raam athibathiyaay iruppaan en'ru sonnaan.

Da5.8 appozhuthu raajaavin gnaaniga'lellaarum vanthu searnthaarga'l; aanaalum avarga'l antha ezhuththai vaasikkavum, athin arththaththai raajaavukkuth therivikkavum koodaathirunthathu.

Da5.9 appozhuthu raajaavaagiya belshaathsaar migavum kalangginaan; avanudaiya mugam vea'rupattathu; avanudaiya pirabukka'l thigaiththaarga'l.

Da5.10 raajaavum avanudaiya pirabukka'lum sonnavaiga'lai raajaaththi kea'lvippattu virunthusaalaikku'l piraveasiththaa'l. appozhuthu raajaaththi: raajaavea, neer en'rum vaazhga; umathu ninaivuga'l ummaik kalanggappa'n'navum, umathu mugam vea'rupadavum vea'ndiyathillai.

Da5.11 ummudaiya raajyaththilea oru purushan irukki'raan, avanukku'l parisuththa theavarga'ludaiya aavi irukki'rathu; ummudaiya pithaavin naadka'lil ve'lichchamum viveagamum theavarga'lin gnaanaththukku oththa gnaanamum avanidaththil kaa'nappattathu; aagaiyaal ummudaiya pithaavaagiya neabukaathneachchaarennum raajaavaanavar avanaich saasthiriga'lukkum joasiyarukkum kaltheayarukkum ku'risollugi'ravarga'lukkum athibathiyaaga vaiththaar.

Da5.12 raajaavinaal beltheshaathsaarennum peyaridappatta anthath thaaniyealukku'l soppanangga'lai viyaarththipa'n'nugi'rathum, puthaiporu'lga'lai ve'lippaduththugi'rathum, karugalaanavaiga'laith the'livikki'rathumaana a'rivum buththiyum viseashiththa aaviyum u'nden'ru kaa'nappattathu; ippoathum thaaniyeal azhaikkappadattum, avan arththaththai ve'lippaduththuvaan en'raa'l.

Da5.13 appozhuthu thaaniyeal raajaavinmun u'l'lea azhaiththuvanthu vidappattaan; raajaa thaaniyealaip paarththu: nee en pithaavaagiya raajaa yoothaavilirunthu si'raipidiththuvantha yootharil oruvanaagiya thaaniyeal allavaa?

Da5.14 unakku'l'lea theavarga'lin aavi u'nden'rum, ve'lichchamum buththiyum viseashiththa gnaanamum unnidaththil kaa'nappattathen'rum unnaikku'riththuk kea'lvippattean.

Da5.15 ippoathum intha ezhuththai vaasikki'ratha'rkum, ithin arththaththai enakkuth therivikki'ratha'rkum saasthiriga'lum joasiyarum enakku munbaaga azhaiththukko'nduvarappattaarga'l; aanaalum intha vasanaththin arththaththai ve'lippaduththa avarga'laal koodaama'rpoayit'ru.

Da5.16 poru'lai ve'lippaduththavum, karugalaanavaiga'laith the'livikkavum unnaalea koodumen'ru unnaikku'riththuk kea'lvippattean; ippoathum nee intha ezhuththai vaasikkavum, ithin arththaththai enakkuth therivikkavum unnaalea koodumaanaal, nee iraththaambaramum kazhuththilea po'rsarappa'niyum tharikkappattu, raajyaththilea moon'raam athibathiyaay iruppaay en'raan.

Da5.17 appozhuthu thaaniyeal raajasamugaththil pirathiyuththaramaaga: ummudaiya vegumaanangga'l ummidaththileayea irukkattum; ummudaiya parisuga'lai vea'roruvanukkuk kodum; intha ezhuththai naan raajaavukku vaasiththu, ithin arththaththaith therivippean.

Da5.18 raajaavea, unnathamaana theavan ummudaiya pithaavaagiya neabukaathneachchaarukku raajyaththaiyum magaththuvaththaiyum kanaththaiyum magimaiyaiyum koduththaar.

Da5.19 avarukkuk kodukkappatta magaththuvaththinaalea sagala janangga'lum jaathiyaarum baashaikkaararum avarukku munbaaga nadunggip bayanthirunthaarga'l; avar thamakkuch siththamaanavanaik kon'rupoaduvaar, thamakkuch siththamaanavanai uyiroadea vaippaar; thamakkuch siththamaanavanai uyarththuvaar, thamakkuch siththamaanavanaith thaazhththuvaar.

Da5.20 avarudaiya iruthayam meattimaiyaagi, avarudaiya aavi karvaththinaalea kadinappattapoathu, avar thamathu singgaasanaththilirunthu tha'l'lappattaar; avarudaiya magimai avaraivittu agan'rupoayit'ru.

Da5.21 avar manusharinin'ru tha'l'lappattaar; avarudaiya iruthayam mirugangga'ludaiya iruthayampoalaayit'ru; kaattukkazhuthaiga'loadea sagnchariththaar; unnathamaana theavan manusharin raajyaththil aa'lugaiseythu, thamakkuch siththamaanavanai athinmeal athigaariyaakkugi'raar en'ru avar u'narnthuko'l'lumattum maaduga'laippoal pullai meaynthaar; avarudaiya sareeram aagaayaththup paniyilea nanainthathu.

Da5.22 avarudaiya kumaaranaagiya belshaathsaar ennum neeroaven'raal, ithaiyellaam a'rinthirunthum, umathu iruthayaththaith thaazhththaamal,

Da5.23 paraloagaththin aa'ndavarukku viroathamaaga ummai uyarththineer; avarudaiya aalayaththin paaththirangga'lai umakku munbaagak ko'nduvanthaarga'l; neerum, ummudaiya pirabukka'lum, ummudaiya manaiviga'lum, ummudaiya vaippaattiga'lum avaiga'lil thiraadcharasam kudiththeerga'l; ithuvuman'ri, thammudaiya kaiyil umathu suvaasaththai vaiththirukki'ravarum, umathu vazhiga'lukku ellaam athigaariyumaagiya theavanai neer magimaippaduththaamal kaa'naamalum kea'laamalum u'naraamalum irukki'ra ve'l'liyum ponnum ve'ngalamum irumbum maramum kallumaagiya theavarga'laip pugazhntheer.

Da5.24 appozhuthu anthak kaiyu'ruppu avaraal anuppappattu, intha ezhuththu ezhuthappattathu.

Da5.25 ezhuthappatta ezhuththu ennaven'raal: menea, menea, thekkeal, uppaarsin enbathea.

Da5.26 intha vasanaththin arththamaavathu: menea enbatha'rku, theavan un raajyaththai mattittu, atha'rku mudivu'ndaakkinaar en'rum,

Da5.27 thekkeal enbatha'rku, nee tharaasilea ni'rukkappattu, ku'raiyak kaa'nappattaay en'rum,

Da5.28 pereas enbatha'rku, un raajyam pirikkappattu, meathiyarukkum persiyarukkum kodukkappattathu en'rum arththamaam en'raan.

Da5.29 appozhuthu belshaathsaar thaaniyealukku iraththaambaraththaiyum, avanudaiya kazhuththil po'rsarappa'niyaiyum tharippikkavum, raajyaththilea avan moon'raam athigaariyaayiruppavan en'ru avanaikku'riththup pa'raimu'raiyidavum katta'laiyittaan.

Da5.30 an'ru iraaththiriyilea kaltheayarin raajaavaagiya belshaathsaar kolaiseyyappattaan.

Da5.31 meathiyanaagiya thariyu than a'rubaththira'ndaam vayathil raajyaththaik kattikko'ndaan.

<<    thaaniyeal 6    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28  

Da6.1 raajyam muzhuvathaiyum aa'lumpadikkuth than raajyaththinmeal noot'rirubathu theasaathibathiga'laiyum,

Da6.2 raajaavukku nashdam varaathapadikku antha theasaathibathiga'l ka'nakku oppuvikki'ratha'rkaaga avarga'lukku mealaaga moon'ru pirathaaniga'laiyum ea'rpaduththuvathu thariyuvukku nalamen'ru ka'ndathu; ivarga'lil thaaniyeal oruvanaayirunthaan.

Da6.3 ippadiyirukkaiyil thaaniyeal pirathaaniga'lukkum theasaathibathiga'lukkum mea'rpattavanaayirunthaan; thaaniyealukku'l viseashiththa aavi irunthamaiyaal avanai raajyam muzhumaikkum athigaariyaaga ea'rpaduththa raajaa ninaiththaan.

Da6.4 appozhuthu pirathaaniga'lum theasaathibathiga'lum raajyaththin visaarippilea thaaniyealaik kut'rappaduththumpadi mugaantharam theadinaarga'l; aanaalum oru mugaantharaththaiyum kut'raththaiyum ka'ndupidikka avarga'laal koodaathirunthathu; avan u'nmaiyu'l'lavanaayirunthapadiyaal avanmeal sumaththa yaathoru kut'ramum ku'raivum kaa'nappadavillai.

Da6.5 appozhuthu antha manushar: naam inthath thaaniyealai avanudaiya theavanaippat'riya veathavishayaththilea kut'rappaduththum mugaantharaththaik ka'ndupidiththaalozhiya avanai vea'ron'rilum kut'rappaduththum mugaantharaththaik ka'ndupidikkakkoodaathu en'raarga'l.

Da6.6 pinbu anthap pirathaaniga'lum theasaathibathiga'lum koottangkoodi raajaavinidaththil poay, avanai noakki: thariyu raajaavea, neer en'rum vaazhga.

Da6.7 evanaagilum muppathu naa'lvaraiyil raajaavaagiya ummaiththavira enthath theavanaiyaanaalum manushanaiyaanaalum noakki, yaathoru kaariyaththaikku'riththu vi'n'nappampa'n'ninaal, avan singgangga'lin kebiyilea poadappada, raajaa katta'lai pi'rappiththu, u'ruthiyaana thaakkeethu seyyavea'ndumen'ru raajyaththinudaiya ellaap pirathaaniga'lum, theasaathibathiga'lum, pirabukka'lum, manthirimaarga'lum, thalaivarga'lum aaloasanaipa'n'nik ko'ndirukki'raarga'l.

Da6.8 aathalaal ippoathum raajaavea, meathiyarukkum persiyarukkum irukki'ra maa'raatha piramaa'naththinpadiyea, anthath thaakkeethu maat'rappadaathapadi neer athaik katta'laiyittu, atha'rkuk kaiyezhuththu vaikkavea'ndum en'raarga'l.

Da6.9 appadiyea raajaavaagiya thariyu anthak katta'laip paththiraththukkuk kaiyezhuththu vaiththaan.

Da6.10 thaaniyealoaven'raal, anthap paththiraththukkuk kaiyezhuththu vaikkappattathen'ru a'rinthapoathilum, than veettukku'l'leapoay, than meal a'raiyilea erusaleamukku nearaagap palaga'niga'l thi'ranthirukka, anggea thaan mun seythuvanthapadiyea, thinam moon'ru vea'laiyum than theavanukku munbaaga muzhanggaa'rpadiyittu jebampa'n'ni, sthoaththiram seluththinaan.

Da6.11 appozhuthu antha manushar koottangkoodi, thaaniyeal than theavanukku munbaaga jebampa'n'ni vi'n'nappamseygi'rathaik ka'ndaarga'l.

Da6.12 pinbu avarga'l raajaavukku munbaaga vanthu, raajaavin thaakkeethaikku'riththu: entha manushanaagilum muppathu naa'lvaraiyil raajaavaagiya ummaiththavira entha theavanaiyaanaalum manushanaiyaanaalum noakki yaathoru kaariyaththaikku'riththu vi'n'nappampa'n'ninaal, avan singgangga'lin kebiyilea poadappadavea'ndum en'ru neer katta'laippaththiraththil kaiyezhuththu vaiththeer allavaa en'raarga'l. atha'rku raajaa: anthak kaariyam meathiyarukkum persiyarukkum irukki'ra maa'raatha piramaa'naththinpadi u'ruthiyaakkappattathea en'raan.

Da6.13 appozhuthu avarga'l raajaavai noakki: si'raipidikkappatta yootheayaa theasaththin puththiraril thaaniyeal enbavan ummaiyum neer kaiyezhuththu vaiththukkoduththa katta'laiyaiyum mathiyaamal, thinam moon'ru vea'laiyum thaan pa'n'num vi'n'nappaththaip pa'n'nugi'raan en'raarga'l.

Da6.14 raajaa intha vaarththaiga'laik keattapoathu, thannil migavum sagnchalappattu, thaaniyealaik kaappaat'rumpadikku avanpearil than manathai vaiththu, avanaith thappuvikki'ratha'rkaagach sooriyan asthamikkumattum pirayaasappattukko'ndirunthaan.

Da6.15 appozhuthu antha manushar raajaavinidaththil koottamaay vanthu: raajaa katta'laiyitta enthath thaakkeethum katta'laiyum maat'rappadakkoodaathenbathu meathiyarukkum persiyarukkum piramaa'namaayirukki'rathen'ru a'riveeraaga en'raarga'l.

Da6.16 appozhuthu raajaa katta'laiyida, avarga'l thaaniyealaik ko'nduvanthu, avanaich singgangga'lin kebiyilea poattaarga'l. raajaa thaaniyealai noakki: nee idaividaamal aaraathikki'ra un theavan unnaith thappuvippaar en'raan.

Da6.17 oru kal kebiyinudaiya vaasalinmeal ko'nduvanthu vaikkappattathu; thaaniyealaippat'riya theermaanam maat'rappadaathapadikku raajaa than moathiraththinaalum than pirabukka'lin moathiraththinaalum athinmeal muththiraipoattaan.

Da6.18 pinbu raajaa than aramanaikkuppoay, iraamuzhuthum poajanampa'n'naamalum, keethavaaththiyam muthalaanavaiga'laith thanakku munbaaga varavottaamalum irunthaan; avanukku niththiraiyum varaama'rpoayit'ru.

Da6.19 kaalamea kizhakku ve'lukkumpoathu raajaa ezhunthirunthu, singgangga'lin kebikkuth theeviramaayp poanaan.

Da6.20 raajaa kebiyin kittavanthapoathu, thuyarasaththamaayth thaaniyealaik kooppittu: thaaniyealea, jeevanu'l'la theavanudaiya thaasanea, nee idaividaamal aaraathikki'ra un theavan unnaich singgangga'lukkuth thappuvikka vallavaraayirunthaaraa en'ru thaaniyealaik keattaan.

Da6.21 appozhuthu thaaniyeal: raajaavea, neer en'rum vaazhga.

Da6.22 singgangga'l ennaich seathappaduththaathapadikkuth theavan thammudaiya thoothanai anuppi, avaiga'lin vaayaik kattippoattaar; atheanen'raal avarukku munbaaga naan kut'ramat'ravanaayk kaa'nappattean; raajaavaagiya umakku munbaagavum naan neethikeadu seythathillai en'raan.

Da6.23 appozhuthu raajaa thannil migavum santhoashappattu, thaaniyealaik kebiyilirunthu thookkividach sonnaan; appadiyea thaaniyeal kebiyilirunthu thookkividappattaan; avan than theavanpearil visuvaasiththirunthapadiyaal, avanil oru seathamum kaa'nappadavillai.

Da6.24 thaaniyealinmeal kut'ragnsaat'rina manusharaiyoaven'raal, raajaa ko'nduvarachsonnaan; avarga'laiyum avarga'l kumaararaiyum avarga'l manaiviga'laiyum singgangga'lin kebiyilea poattaarga'l; avarga'l kebiyin adiyilea searumunnea singgangga'l avarga'lmeal paaynthu, avarga'l elumbuga'laiyellaam no'rukkippoattathu.

Da6.25 pinbu raajaavaagiya thariyu theasamenggum kudiyirukki'ra ellaa janangga'lukkum jaathiyaarukkum baashaikkaararukkum ezhuthinathu ennaven'raal: ungga'lukkuch samaathaanam perugakkadavathu.

Da6.26 en raajyaththin aa'lugaikku'l enggumu'l'lavarga'l yaavarum thaaniyealin theavanukku munbaaga nadunggip bayappadavea'ndumen'ru ennaalea theermaanampa'n'nappadugi'rathu; avar jeevanu'l'la theavan, avar en'ren'raikkum nilaiththirukki'ravar; avarudaiya raajyam azhiyaathathu; avarudaiya karththaththuvam mudivupariyanthamum ni'rkum.

Da6.27 thaaniyealaich singgangga'lin kaikkuth thappuviththa avarea thappuvikki'ravarum iradchikki'ravarum, vaanaththilum boomiyilum adaiyaa'langga'laiyum a'rputhangga'laiyum seygi'ravarumaayirukki'raar en'ru ezhuthinaan.

Da6.28 thariyuvin raajyabaara kaalaththilum, persiyanaagiya koareasudaiya raajyabaarakaalaththilum thaaniyealin kaariyam jeyamaayirunthathu.

<<    thaaniyeal 7    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28  

Da7.1 baabiloan raajaavaagiya belshaathsaarin muthalaam varushaththilea thaaniyeal oru soppanaththaiyum than padukkaiyinmeal than thalaiyil thoan'rina tharisanangga'laiyum ka'ndaan. pinbu avan anthach soppanaththai ezhuthi, kaariyangga'lin thogaiyai vivariththaan.

Da7.2 thaaniyeal sonnathu: iraaththirikaalaththil enakku u'ndaana tharisanaththilea naan ka'ndathu ennaven'raal: ithoa, vaanaththin naalu kaat'ruga'lum periya samuththiraththinmeal adiththathu.

Da7.3 appozhuthu vevvea'ru roobamu'l'la naalu periya mirugangga'l samuththiraththilirunthu ezhumbina.

Da7.4 munthinathu singgaththaippoala irunthathu; atha'rkuk kazhugin settaiga'l u'ndaayirunthathu; naan paarththukko'ndirukkaiyil, athin i'raguga'l pidunggappattathu; athu tharaiyilirunthu edukkappattu, manushanaippoala ira'ndu kaalinmeal nimirnthu ni'rkumpadi seyyappattathu; manusha iruthayam atha'rkuk kodukkappattathu.

Da7.5 pinbu, karadikku oppaagiya vea'rea ira'ndaam mirugaththaik ka'ndean; athu oru pakkamaaych saaynthunin'ru, than vaayin pa'rka'lukku'l'lea moon'ru vilaavelumbuga'laik kavvikko'ndirunthathu; ezhumbi vegu maamsam thinnen'ru atha'rkuch sollappattathu.

Da7.6 athinpinbu, sivinggiyaippoalirukki'ra vea'roru mirugaththaik ka'ndean; athin muthuginmeal padchiyin settaiga'l naalu irunthathu; antha mirugaththukku naalu thalaiga'lum u'ndaayirunthathu; atha'rku aa'lugai a'likkappattathu.

Da7.7 atha'rkuppinbu, iraaththarisanangga'lil naalaam mirugaththaik ka'ndean; athu kediyum bayanggaramum mahaa balaththathumaayirunthathu; atha'rkup periya iruppuppa'rka'l irunthathu; athu no'rukkip padchiththu, meethiyaanathaith than kaalga'laal mithiththuppoattathu; athu thanakku munniruntha ellaa mirugangga'laippaarkkilum veat'ruruvamaayirunthathu, atha'rkup paththuk kombuga'l irunthathu.

Da7.8 anthak kombuga'lai naan kavaniththirukkaiyil, ithoa, avaiga'lukku idaiyilea vea'roru sinna kombu ezhumbit'ru; atha'rku munbaaga munthina kombuga'lil moon'ru pidunggappattathu; ithoa, anthak kombilea manushaka'nga'lukku oppaana ka'nga'lum perumaiyaanavaiga'laip peasum vaayum irunthathu.

Da7.9 naan paarththukko'ndirukkaiyil, singgaasanangga'l vaikkappattathu; nee'nda aayusu'l'lavar veet'rirunthaar; avarudaiya vasthiram u'raintha mazhaiyaippoalavum, avarudaiya sirasin mayir ve'nmaiyaagavum pagnchaippoalath thuppuravaagavum irunthathu; avarudaiya singgaasanam akkinijuvaalaiyum, athin sakkarangga'l erigi'ra neruppumaayirunthathu.

Da7.10 akkini nathi avar sannithiyilirunthu pu'rappattu oadinathu; aayiramaayirampear avaraich seaviththaarga'l; koadaakoadipear avarukku munbaaga nin'raarga'l; niyaayasanggam udkaarnthathu; pusthagangga'l thi'rakkappattathu.

Da7.11 appozhuthu naan paarththean; naan paarththukko'ndirukkaiyil anthak kombu perumaiyaana peachchuga'laip peasinathinimiththam antha mirugam kolaiseyyappattathu; athin udal azhikkappattu, erigi'ra akkinikku oppukkodukkappattathu.

Da7.12 mat'ra mirugangga'ludaiya aa'lugaiyoaven'raal, avaiga'lai vittu neekkappattathu; aanaalum, avaiga'lukkuk kaalamum samayamum aagumattum avaiga'l uyiroadea irukkumpadi katta'laiyidappattathu.

Da7.13 iraaththarisanangga'lilea naan paarththukko'ndirukkaiyil, ithoa, manushakumaaranudaiya saayalaana oruvar vaanaththu meagangga'ludanea vanthaar; avar nee'nda aayusu'l'lavar idamattum vanthu, avar sameebaththil ko'nduvarappattaar.

Da7.14 sagala janangga'lum jaathiyaarum, baashaikkaararum avaraiyea seavikkumpadi, avarukkuk karththaththuvamum magimaiyum raajarigamum kodukkappattathu; avarudaiya karththaththuvam neenggaatha niththiya karththaththuvamum, avarudaiya raajyam azhiyaathathumaayirukkum.

Da7.15 thaaniyealaagiya naan en theagaththinu'l en aaviyilea sagnchalappattean; en thalaiyil thoan'rina tharisanangga'l ennaik kalanggappa'n'ninathu.

Da7.16 sameebaththil ni'rki'ravarga'lil oruvanidaththil naan poay, ithan poru'l ellaavat'raiyum enakkuch sollumpadi avanai vea'ndikko'ndean; avan anthak kaariyangga'lin arththaththai enakku a'riviththuch sonnathu ennaven'raal:

Da7.17 antha naalu periya mirugangga'lum boomiyilirunthu ezhumbugi'ra naalu raajaakka'l.

Da7.18 aanaalum unnathamaanavarudaiya parisuththavaanga'l raajarigaththaip pet'ru, en'ren'raikkumu'l'la sathaakaalangga'lilum raajyaththaich suthanthariththukko'lvaarga'l en'raan.

Da7.19 appozhuthu mat'ravaiga'laiyellaam paarkkilum veat'ruruvum kediyumu'l'lathumaay, iruppup pa'rka'lum, ve'ngala nagangga'lumudaiyathaay no'rukkip padchiththu, meethiyaanathaith than kaalga'laal mithiththuppoattathumaayiruntha naalaam mirugaththaikku'riththum,

Da7.20 athin thalaimealu'l'la paththuk kombuga'laikku'riththum, thanakku munbaaga moon'ru kombuga'l vizhunthupoaga ezhumbinathumaay, ka'nga'laiyum perumaiyaanavaiga'laip peasum vaayaiyumudaiyathumaay, mat'ravaiga'laippaarkkilum parumanaagath thoan'rinathumaayiruntha antha vea'rea kombaikku'riththum, avat'rin poru'lai a'riya manathaayirunthean.

Da7.21 nee'nda aayusu'l'lavar varumattaagavum, niyaayavisaarippu unnathamaanavarudaiya parisuththavaanga'lukkuk kodukkappattu, parisuththavaanga'l raajyaththaich suthanthariththukko'l'lum kaalam varumattaagavum,

Da7.22 inthak kombu parisuththavaanga'loadea yuththampa'n'ni, avarga'lai mea'rko'ndathu en'ru ka'ndean.

Da7.23 avan sonnathu: naalaam mirugam boomiyilea u'ndaagum naalaam raajyamaam; athu ellaa raajyangga'laippaarkkilum vea'raayirunthu, boomiyai ellaam padchiththu, athai mithiththu, athai no'rukkippoadum.

Da7.24 anthap paththukkombuga'l ennaven'raal, antha raajyaththilea ezhumbum paththu raajaakka'laam; avarga'lukkuppinbu vea'roruvan ezhumbuvaan; avan munthinavarga'laippaarkkilum vea'raayirunthu, moon'ru raajaakka'laith thaazhththippoattu,

Da7.25 unnathamaanavarukku viroathamaaga vaarththaiga'laip peasi, unnathamaanavarudaiya parisuththavaanga'lai odukki, kaalangga'laiyum piramaa'nangga'laiyum maat'ra ninaippaan; avarga'l oru kaalamum, kaalangga'lum, araikkaalamum sellumattum avan kaiyil oppukkodukkappaduvaarga'l.

Da7.26 aanaalum niyaayasanggam udkaarum; appozhuthu mudivupariyantham avanaich sanggarikkumpadiyaagavum azhikkumpadiyaagavum avanudaiya aa'lugaiyai neekkippoaduvaarga'l.

Da7.27 vaanaththin keezhenggumu'l'la raajyangga'lin raajarigamum aa'lugaiyum magaththuvamum unnathamaanavarudaiya parisuththavaanga'laagiya janangga'lukkuk kodukkappadum; avarudaiya raajyam niththiya raajyam; sagala karththaththuvangga'lum avaraich seaviththu, avarukkuk keezhppattirukkum en'raan.

Da7.28 avan sonna vaarththai iththoadea mudinthathu. thaaniyealaagiya naan en ninaivuga'laal migavum kalangginean; en mugam vea'rupattathu; inthak kaariyaththai en manathilea vaiththukko'ndean.

<<    thaaniyeal 8    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27  

Da8.1 thaaniyealaagiya enakku muthalil kaa'nbikkappatta tharisanaththukkup pinbu, raajaavaagiya belshaathsaar raajyabaarampa'n'nina moon'raam varushaththilea vea'roru tharisanam enakkuk kaa'nbikkappattathu.

Da8.2 tharisanaththilea naan ka'ndathu ennaven'raal: naan paarkkaiyil ealaam theasaththilu'l'la soosaan aramanaiyil irunthean; anggea naan oolaay ennum aat'rangkaraiyil irunthathaagath tharisanaththilea ka'ndean.

Da8.3 naan en ka'nga'lai ea'reduththup paarththean; ithoa, ira'ndu kombuga'lu'l'la oru aattukkadaa aat'ri'rku munbaaga nin'rathu; athin ira'ndu kombuga'lum uyarnthavaiga'laayirunthathu; aagilum avaiga'lil on'ru mat'rathaippaarkkilum uyarnthirunthathu; uyarnthakombu pinthi mu'laiththezhumbit'ru.

Da8.4 antha aattukkadaa mea'rkum vadakkum the'rkum paaygi'rathaik ka'ndean; oru mirugamum athin munnea ni'rkakkoodaathirunthathu; athin kaikkuth thappuvippaarumillai; athu than ishdappadiyea seythu vallamaiko'ndathu.

Da8.5 naan athaik kavaniththukko'ndirukkaiyil, ithoa, mea'rkeayirunthu oru ve'l'laattukkadaa nilaththilea kaal paavaamal theasaththinmeethenggum sen'rathu; antha ve'l'laattukkadaavin ka'nga'lukku naduvea viseashiththa oru kombu irunthathu.

Da8.6 naan aat'rin munbaaga ni'rkakka'nda ira'ndu kombuga'lu'l'la aattukkadaavinidamattum athu vanthu, than balaththin ukkiraththoadea atha'rku ethiraagap paaynthathu.

Da8.7 athu aattukkadaavin kittach searakka'ndean; athu aattukkadaavinmeal kadungkoabangko'ndu, athai mutti, athin ira'ndu kombuga'laiyum mu'riththuppoattathu; athin mun ni'rka aattukkadaavukkup balamillaamaiyaal, ve'l'laattukkadaa athaith tharaiyilea tha'l'li mithiththuppoattathu; athin kaikku aattukkadaavaith thappuvippaar illai.

Da8.8 appozhuthu ve'l'laattukkadaa miguthiyum vallamaiko'ndathu; athu balangko'ndirukkaiyil, anthap periya kombu mu'rinthupoayit'ru; atha'rkup bathilaaga aagaayaththin naalu thisaiga'lukkum ethiraay viseashiththa naalukombuga'l mu'laiththezhumbinathu.

Da8.9 avaiga'lil on'rilirunthu sinnathaana oru kombu pu'rappattu, the'rkukkum, kizhakkukkum ethiraagavum, singgaaramaana theasaththukku nearaagavum migavum periyathaayit'ru.

Da8.10 athu vaanaththin seanaipariyantham va'larnthu, athin seanaiyaagiya nadchaththirangga'lil silavat'raip boomiyilea vizhappa'n'ni, avaiga'lai mithiththathu.

Da8.11 athu seanaiyinudaiya athibathi pariyanthamum thannai uyarththi, avaridaththilirunthu an'raada baliyai neekkit'ru; avarudaiya parisuththa sthaanam tha'l'lu'ndathu.

Da8.12 paathagaththinimiththam an'raada baliyoadungkoodach seanaiyum atha'rku oppukkodukkappattathu; athu saththiyaththaith tharaiyilea tha'l'lit'ru; athu kiriyaiseythu anugoolamadainthathu.

Da8.13 parisuththavaanaagiya oruvan peasakkeattean; appozhuthu vea'roru parisuththavaan peasinavarai noakki: an'raada baliyaikku'riththum, paazhkkadippai u'ndaakkum paathagaththaikku'riththum, parisuththa sthalamum seanaiyum mithipada oppukkodukkappaduvathaikku'riththum, u'ndaana tharisanam ethuvaraikkum irukkum en'ru keattaan.

Da8.14 avan ennai noakki: ira'ndaayiraththu munnoo'ru iraappagal sellumvaraikkum irukkum; pinbu parisuththasthalam suththigarikkappadum en'raan.

Da8.15 thaaniyealaagiya naan inthath tharisanaththaikka'ndu, athin poru'lai a'riya vagaitheadugaiyil, ithoa, manushasaayalaana oruvan enakku ethirea nin'raan.

Da8.16 an'riyum kaabiriyealea, ivanukkuth tharisanaththai vi'langgappa'n'nen'ru oolaayin maththiyilea kooppittuch sollugi'ra oru manusha saththaththaiyum keattean.

Da8.17 appozhuthu avan naan nin'ra idaththukku vanthaan; avan varugaiyil naan thidukkittu mugangkuppu'ra vizhunthean; avan ennai noakki: manupuththiranea kavani; inthath tharisanam mudivukaalaththukku aduththathu en'raan.

Da8.18 avan ennoadea peasugaiyil, naan tharaiyil mugangkuppu'rak kidanthu, ayarntha niththiraiko'ndean; avanoa ennaith thottu, naan kaaloon'ri ni'rkumpadi seythu:

Da8.19 ithoa, koabaththin mudivukaalaththilea sambavippathai unakkuth therivippean; ithu ku'rikkappatta mudivukaalaththukku aduththathu.

Da8.20 nee ka'nda ira'ndu kombu'l'la aattukkadaa meathiyaa persiyaa theasangga'lin raajaakka'l;

Da8.21 roamamu'l'la antha ve'l'laattukkadaa kireakku theasaththin raajaa; athin ka'nga'lukku naduvea iruntha periya kombu athin muthalaam raajaa;

Da8.22 athu mu'rinthupoanapinbu atha'rkup bathilaaga naalu kombuga'l ezhumbinathu ennaven'raal, antha jaathiyilea naalu raajyangga'l ezhumbum; aanaalum avanukku iruntha vallamai avaiga'lukku iraathu.

Da8.23 avarga'ludaiya raajyabaaraththin kadaisikkaalaththiloaven'raal, paathagarudaiya paathagam ni'raivea'rumpoathu, moorkka mugamum soothaana peachchumu'l'la saamarththiyamaana oru raajaa ezhumbuvaan.

Da8.24 avanudaiya vallamai perugum; aanaalum avanudaiya suyabalaththinaal alla, avan athisayamaanavithamaaga azhimbu'ndaakki, anugoolam pet'rukkiriyaiseythu, balavaanga'laiyum parisuththa janangga'laiyum azhippaan.

Da8.25 avan than ubaayaththinaal vagnchagaththaik kaikoodivarappa'n'ni, than iruthayaththil perumaiko'ndu, nirvisaaraththoadirukki'ra aneagarai azhiththu, athibathiga'lukku athibathiyaayirukki'ravarukku viroathamaay ezhumbuvaan; aanaalum avan kaiyinaalalla vea'ruvithamaay mu'riththuppoadappaduvaan.

Da8.26 sollappatta iraappagalga'lin tharisanam saththiyamaayirukki'rathu; aathalaal inthath tharisanaththai nee ma'raiththuvai; atha'rku innum aneaganaa'l sellum en'raan.

Da8.27 thaaniyealaagiya naan soarvadainthu, silanaa'l viyaathippattirunthean; pinbu naan ezhunthirunthu, raajaavin vealaiyaich seythu, anthath tharisanaththinaal thigaiththukko'ndirunthean; oruvarum athai a'riyavillai.

<<    thaaniyeal 9    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27  

Da9.1 kaltheayarudaiya raajyaththinmeal raajaavaakkappatta meathiya kulaththaanaagiya agaasvearuvin puththiranaana thariyu raajyabaarampa'n'nugi'ra muthalaam varushaththilea,

Da9.2 thaaniyealaagiya naan erusaleamin paazhkkadippuga'l ni'raivea'riththeera ezhubathuvarusham sellumen'ru karththar ereamiyaa theerkkatharisiyoadea solliya varushangga'lin thogaiyaip pusthagangga'laal a'rinthuko'ndean.

Da9.3 naan ubavaasampa'n'ni, irattilum saambalilum udkaarnthu, theavanaagiya aa'ndavarai jebaththinaalum vi'n'nappangga'linaalum theada enmugaththai avarukku nearaakki,

Da9.4 en theavanaagiya karththarai noakki jebampa'n'ni, paava a'rikkaiseythu: aa aa'ndavarea, ummil anbukoornthu, ummudaiya ka'rpanaiga'laik kaikko'l'lugi'ravarga'lukku udanpadikkaiyaiyum kirubaiyaiyum kaakki'ra magaththuvamum bayanggaramumaana theavanea,

Da9.5 naangga'l paavagnseythu, akkiramakkaararaayirunthu, thunmaarkkamaay nadanthu, kalagampa'n'ni, ummudaiya ka'rpanaiga'laiyum ummudaiya niyaayangga'laiyum vittu agan'rupoanoam.

Da9.6 umathu naamaththinaalea engga'l raajaakka'loadum engga'l pirabukka'loadum engga'l pithaakka'loadum theasaththinudaiya sagala janangga'loadum peasina theerkkatharisiga'laagiya ummudaiya oozhiyakkaararukkuch sevikodaama'rpoanoam.

Da9.7 aa'ndavarea, neethi umakkea uriyathu; umakku viroathamaagach seytha thuroagaththinimiththam ummaalea sameebamum thooramumaana ellaa theasangga'lilum thuraththappattirukki'ra yoothamanusharum erusaleamin kudiga'lum sagala isravealarumaagiya naangga'l innaa'lil irukki'rapadiyea, vedkam engga'lukkea uriyathu.

Da9.8 aa'ndavarea, umakku viroathamaagap paavagnseythapadiyaal, naangga'lum engga'l raajaakka'lum engga'l pirabukka'lum engga'l pithaakka'lum vedkaththukkuriyavarga'laanoam.

Da9.9 avarukku viroathamaaga naangga'l kalagampa'n'ni, avar theerkkatharisiga'laagiya thammudaiya oozhiyakkaararaikko'ndu engga'lukku munbaagavaiththa avarudaiya niyaayappiramaa'nangga'linpadi nadakkaththakkathaaga naangga'l avarudaiya saththaththukkuch sevikodaama'rpoanoam.

Da9.10 aanaalum engga'l theavanaagiya aa'ndavaridaththil irakkangga'lum mannippuga'lum u'ndu.

Da9.11 isravealar ellaarum umathu niyaayappiramaa'naththai mee'ri, umathu saththaththukkuch sevikodaamal vilagippoanaarga'l. avarukku viroathamaagap paavagnseythoam; aagaiyaal theavanudaiya thaasanaagiya moaseayin niyaayappiramaa'nap pusthagaththil ezhuthiyirukki'ra saabamum aa'naiyaakkinaiyum engga'lmeal soriyappattana.

Da9.12 erusaleamil sambaviththathupoala vaanaththinkeezh enggum sambaviyaathirukki'ra periya theenggai engga'lmeal varappa'n'ninathinaal, avar engga'lukkum engga'lai niyaayantheerththa niyaayaathibathiga'lukkum viroathamaagach solliyiruntha thammudaiya vaarththaiga'lai ni'raiveat'rinaar.

Da9.13 moaseayin niyaayappiramaa'nap pusthagaththil ezhuthiyirukki'rapadiyea inthath theenggellaam engga'lmeal vanthathu; aanaalum naangga'l engga'l akkiramangga'lai vittuth thirumbugi'ratha'rkum, ummudaiya saththiyaththaik kavanikki'ratha'rkum, engga'l theavanaagiya karththarin mugaththai noakkik kegnchinathillai.

Da9.14 aathalaal karththar kavanamaayirunthu, anthath theenggai engga'lmeal varappa'n'ninaar; engga'l theavanaagiya karththar thaam seythuvarugi'ra thammudaiya kiriyaiga'lil ellaam neethiyu'l'lavar; naangga'loa avarudaiya saththaththukkuch sevikodaama'rpoanoam.

Da9.15 ippoathum umathu janaththaip balaththa kaiyinaal egipthutheasaththilirunthu pu'rappadappa'n'ni, innaa'lvaraikkum irukki'rapadi, umakkuk keerththiyai u'ndaakkina engga'l theavanaagiya aa'ndavarea, naangga'l paavagnseythu, thunmaarkkaraay nadanthoam.

Da9.16 aa'ndavarea, ummudaiya sarvaneethiyinpadiyea, umathu koabamum umathu ukkiramum ummudaiya parisuththa parvathamaagiya erusaleam ennum ummudaiya nagaraththai vittuth thirumbumpadi seyyum; engga'l paavangga'linaalum engga'l pithaakka'lin akkiramangga'linaalum erusaleamum ummudaiya janamaagiya naangga'lum engga'l sut'ruppu'raththaar yaavarukkum ninthaiyaanoam.

Da9.17 ippoathum engga'l theavanea, neer umathu adiyaanudaiya vi'n'nappaththaiyum avanudaiya kegnchuthalaiyum keattu, paazhaayk kidakki'ra ummudaiya parisuththa sthalaththinmeal aa'ndavarinimiththam umathu mugaththaip piragaasikkappa'n'num.

Da9.18 en theavanea, ummudaiya seviyaich saayththuk keattaru'lum; ummudaiya ka'nga'laith thi'ranthu, engga'l paazhidangga'laiyum, umathu naamam tharikkappattirukki'ra nagaraththaiyum paarththaru'lum; naangga'l engga'l neethiga'lai alla, ummudaiya miguntha irakkangga'laiyea nambi, engga'l vi'n'nappangga'lai umakku munbaagach seluththugi'roam.

Da9.19 aa'ndavarea kea'lum, aa'ndavarea manniyum, aa'ndavarea kavaniyum; en theavanea, ummudaiya nimiththamaaga athaith thaamathiyaamal seyyum; ummudaiya nagaraththukkum ummudaiya janaththukkum ummudaiya naamam tharikkappattirukki'rathea en'rean.

Da9.20 ippadi naan solli, jebampa'n'ni, en paavaththaiyum en janamaagiya isravealin paavaththaiyum a'rikkaiyittu, en theavanudaiya parisuththa parvathaththukkaaga en vi'n'nappaththai en theavanaagiya karththarukku munbaagach seluththikko'ndirunthean.

Da9.21 appadi naan jebampa'n'nikko'ndirukkumpoathea, muthal tharisanaththilea naan ka'nda purushanaagiya kaabiriyeal, veagamaayp pa'ranthuvanthu, anthipbaliyin nearamaagiya vea'laiyilea ennaith thottaan.

Da9.22 avan enakkuth the'livu'ndaakki, ennoadeapeasi: thaaniyealea, unakku a'rivai u'narththumpadi ippoathu pu'rappattuvanthean.

Da9.23 nee migavum piriyamaanavan, aathalaal, nee vea'ndikko'l'lath thodangginapoathea katta'lai ve'lippattathu, naan athai a'rivikkavanthean; ippoathum sollugi'ra vaarththaiyai nee kavaniththukkeattu, tharisanaththai a'rinthuko'l.

Da9.24 mee'ruthalaith thavirkki'ratha'rkum, paavangga'laith tholaikki'ratha'rkum, akkiramaththai nivirththipa'n'nugi'ratha'rkum, niththiya neethiyai varuvikki'ratha'rkum, tharisanaththaiyum theerkkatharisanaththaiyum muththirikki'ratha'rkum, mahaa parisuththamu'l'lavarai abisheagampa'n'nugi'ratha'rkum, un janaththinmealum un parisuththa nagaraththinmealum ezhubathu vaarangga'l sellumpadi ku'rikkappattirukki'rathu.

Da9.25 ippoathum nee a'rinthu u'narnthuko'l'lavea'ndiyathu ennaven'raal: erusaleamaith thirumba eduppiththuk kattugi'ratha'rkaana katta'lai ve'lippaduvathumuthal, pirabuvaagiya measiyaa varumattum eazhu vaaramum, a'rubaththira'ndu vaaramum sellum; avaiga'lil veethiga'lum alanggangga'lum ma'rupadiyum kattappadum; aanaalum idukkamaana kaalangga'lil ippadiyaagum.

Da9.26 antha a'rubaththira'ndu vaarangga'lukkup pinbu measiyaa sanggarikkappaduvaar; aanaalum thamakkaaga alla; nagaraththaiyum parisuththa sthalaththaiyum varappoagi'ra pirabuvin janangga'l azhiththuppoaduvaarga'l; athin mudivu jalappiravaagampoala irukkum; mudivupariyantham yuththamum naasamum u'ndaaga niyamikkappattathu.

Da9.27 avar oru vaarama'lavum aneagarukku udanpadikkaiyai u'ruthippaduththi, antha vaaram paathi sen'rapoathu baliyaiyum kaa'nikkaiyaiyum ozhiyappa'n'nuvaar; aruvaruppaana settaiga'loadea paazhaakkugi'ravan vanthu i'rangguvaan, nir'nayikkappattirukki'ra nirmoolam paazhaakkugi'ravanmeal theerumattum soriyum en'raan.

<<    thaaniyeal 10    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21  

Da10.1 persiyaavin raajaavaagiya koareas arasaa'nda moon'raam varushaththilea beltheshaathsaar en'ru peyaridappatta thaaniyealukku oru kaariyam ve'liyaakkappattathu; anthak kaariyam saththiyamum neediya yuththaththukku aduththathumaayirukki'rathu; anthak kaariyaththai avan kavaniththu, tharisanaththin poru'lai a'rinthuko'ndaan.

Da10.2 antha naadka'lil thaaniyealaagiya naan moon'ru vaaramuzhuvathum thukkiththukko'ndirunthean.

Da10.3 antha moon'ru vaarangga'laagiya naadka'l ni'raivea'rumattum rusigaramaana appaththai naan pusikkavumillai, i'raichchiyum thiraadcharasamum en vaaykku'l poagavumillai, naan parima'lathailam poosikko'l'lavumillai.

Da10.4 muthalaam maatham irubaththunaalaan theathiyilea naan ithekkeal ennum periya aat'rangkaraiyil irunthu,

Da10.5 en ka'nga'lai ea'redukkaiyil, sa'nal vasthiranthariththu, thamathu araiyil ooppaasin thanggakkachchaiyaik kattikko'ndirukki'ra oru purushanaik ka'ndean.

Da10.6 avarudaiya sareeram padigappachchaiyaippoalavum, avarudaiya mugam minnalin piragaasaththaippoalavum, avarudaiya ka'nga'l erigi'ra theebangga'laippoalavum, avarudaiya puyangga'lum avarudaiya kaalga'lum thulakkappatta ve'ngala ni'raththaippoalavum, avarudaiya vaarththaiga'lin saththam janakkoottaththin aaravaaraththaippoalavum irunthathu.

Da10.7 thaaniyealaagiya naan maaththiram anthath tharisanaththaik ka'ndean; ennoadea iruntha manusharoa anthath tharisanaththaik kaa'navillai; avarga'l migavum nadunadunggi, oadi o'liththukko'ndaarga'l.

Da10.8 naan thaniththuvidappattu anthap periya tharisanaththaik ka'ndean; en belanellaam poayit'ru; en uruvam maa'ri vaadippoayit'ru; thidanat'ruppoanean.

Da10.9 avarudaiya vaarththaiga'lin saththaththaik keattean; avarudaiya vaarththaiga'lin saththaththai naan keadkumpoathu, naan mugangkavizhnthu, niththirai poagi'ravanaayth tharaiyilea mugangkuppu'ra vizhunthukidanthean.

Da10.10 ithoa, oruvan kai ennaith thottu, en muzhangkaalga'lum en u'l'langkaiga'lum tharaiyai oon'riyirukka ennaith thookkivaiththathu.

Da10.11 avan ennai noakki: piriyamaana purushanaagiya thaaniyealea, naan ippoathu unnidaththi'rku anuppappattu vanthean; aathalaal, naan unakkuch sollum vaarththaiga'linpearil nee kavanamaayirunthu, kaal oon'ri nil en'raan; intha vaarththaiyai avan ennidaththil sollugaiyil nadukkaththoadea ezhunthu nin'rean.

Da10.12 appozhuthu avan ennai noakki: thaaniyealea, bayappadaathea; nee a'rivai adaigi'ratha'rkum, unnai unnudaiya theavanukku munbaagach si'rumaippaduththugi'ratha'rkum, un manathaich seluththina muthalnaa'l thuvakki un vaarththaiga'l keadkappattathu; un vaarththaiga'linimiththam naan vanthean.

Da10.13 persiyaa raajyaththin athibathi irubaththoru naa'lmattum ennoadu ethirththu nin'raan; aanaalum pirathaana athibathiga'lil oruvanaagiya migaaveal enakku uthaviyaaga vanthaan; aathalaal naan anggea persiyaavin raajaakka'lidaththil thariththirunthean.

Da10.14 ippoathum kadaisinaadka'lil un janangga'lukkuch sambavippathai unakkuth theriyappa'n'numpadikku vanthean; inthath tharisanam ni'raivea'ra innum naa'l sellum en'raan.

Da10.15 avan intha vaarththaiga'lai ennoadea sollugaiyil, naan thalaikavizhnthu, tharaiyai noakki, peachchat'ruppoanean.

Da10.16 appozhuthu manupuththirarin saayalaagiya oruvan en uthaduga'laith thottaan; udanea naan en vaayaith thi'ranthu peasi, enakku ethirea nin'ravanai noakki: en aa'ndavanea, tharisanaththinaal en moottuga'l pura'ndana, belanat'ruppoanean.

Da10.17 aagaiyaal en aa'ndavanudaiya adiyean en aa'ndavanoadea peasakkooduvatheppadi? ini ennil belanillai, ennil moochchumillai en'rean.

Da10.18 appozhuthu manusha roobamaana oruvan thirumba ennaith thottu, ennaith thidappaduththi,

Da10.19 piriyamaana purushanea, bayappadaathea, unakkuch samaathaanamu'ndaavathaaga, thidangko'l, thidangko'l en'raan; ippadi avan ennoadea peasugaiyil naan thidangko'ndu avanai noakki: en aa'ndavan peasuvaaraaga; ennaith thidappaduththineerea en'rean.

Da10.20 appozhuthu avan: naan unnidaththi'rku vantha kaara'nam innathen'ru unakkuth theriyumaa? ippoathu naan persiyaavin pirabuvoadea yuththampa'n'nath thirumbippoagi'rean; naan poanapinbu, kireakku theasaththin athibathi varuvaan.

Da10.21 saththiya ezhuththilea ka'ndirukki'rathai naan unakkuth therivippean; ungga'l athibathiyaagiya migaavealaiththavira ennoadeakooda avarga'lukku viroathamaayp balangko'l'lugi'ra vea'roruvarum illai.

<<    thaaniyeal 11    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45  

Da11.1 meathiyanaagiya thariyu arasaa'nda muthalaam varushaththilea naan avanaith thidappaduththavum balappaduththavum avanukkuth thu'nai nin'rean.

Da11.2 ippoathu naan meyyaana seythiyai unakku a'rivippean; ithoa, innum moon'ru raajaakka'l persiyaavil ezhumbuvaarga'l; athinpinbu naalaam raajaavaayiruppavan ellaarilum mahaa aisuvariya sambannanaagi, than aisuvariyaththinaal balangko'ndu, kireakku raajyaththukku viroathamaagach sagalaraiyum ezhuppividuvaan.

Da11.3 aanaalum baraakkiramamu'l'la oru raajaa ezhumbi, pirabalamaay aa'ndu, thanakku ishdamaanapadi seyvaan.

Da11.4 avan ezhumbinapinbu, avanudaiya raajyam udainthupoay, vaanaththin naalu thisaiga'lilum pagukkappadum; aanaalum athu avanudaiya santhathiyaarukku alla, avan seytha aa'lugaiyinpadiyum alla; avanudaiya raajyam pidunggappattu, avanudaiyavarga'lallaatha vea'reapearga'lidamaayth thaa'ndippoam.

Da11.5 then'risai raajaa balavaanaayiruppaan; aanaalum avanudaiya pirabukka'lil oruvan avanaippaarkkilum balavaanaagi aa'luvaan; ivanudaiya aa'lugai balaththa aa'lugaiyaayirukkum.

Da11.6 avarga'l sila varushangga'lukkuppinbu, oruvaroadoruvar sambanthampa'n'numpadikkuth then'risai raajaavin kumaaraththi vadathisai raajaavinidaththil varuvaa'l; aanaalum ava'lukkup puyabalam iraama'rpoam; avanum avanudaiya puyamum nilaini'rpathillai; ava'lum ava'lai azhaiththuvanthavarga'lum, ava'laip pet'ravanum, ava'lai akkaalangga'lil balappaduththinavanum oppukkodukkappaduvaarga'l.

Da11.7 aanaalum ava'ludaiya vearga'lin ki'laiyaagiya oruvan than sthaanaththil ezhumbi, iraa'nuvaththoadea vanthu, vadathisai raajaavin ara'nippukku'l piraveasiththu, avarga'lai viroathiththu,

Da11.8 avarga'ludaiya athibathiga'laiyum, avarga'ludaiya vilaiyea'rappet'ra ve'l'liyum ponnumaagiya paaththirangga'laiyum, avarga'ludaiya theyvangga'laiyungkooda egipthukkuk ko'ndupoay, sila varushangga'lmattum vadathisai raajaavaippaarkkilum nilaiyaay ni'rpaan.

Da11.9 then'risai raajaa avan raajyaththukku viroathamaaga vanthu, than theasaththukkuth thirumbippoavaan.

Da11.10 aanaalum avanudaiya kumaarar yuththagnseyya eththaniththu, thira'laana seanaiga'laik koottuvaarga'l; ivarga'lil oruvan nichchayamaay vanthu, ve'l'lampoalak kadanthu, thirumbavum thannudaiya ara'nmattum yuththangkalanthu searuvaan.

Da11.11 appozhuthu then'risai raajaa kadungkoabangko'ndu pu'rappattuppoay, vadathisai raajaavoadea yuththampa'n'nuvaan; ivan periya seanaiyai eagamaay ni'ruththuvaan; aanaalum inthach seanai avan kaiyil oppukkodukkappadum.

Da11.12 avan inthach seanaiyai neekkinapinbu, avanudaiya iruthayam karvangko'l'lum; avan aneagamaayirampearai madivippaan; aanaalum balangko'l'lamaattaan.

Da11.13 sila varushangga'l sen'rapinbu vadathisai raajaa thirumba munthina seanaiyilum perithaana seanaiyaich searththu, mahaa periya seanaiyoadum vegu sambaththoadum nichchayamaay varuvaan.

Da11.14 akkaalangga'lil then'risai raajaavukku viroathamaaga aneagar ezhumbuvaarga'l; appozhuthu un janaththilu'l'la thu'ndarikkakkaararin puththirar tharisanaththai ni'raiveat'rath thangga'lai uyarththuvaarga'l.

Da11.15 vadathisai raajaa vanthu, koththa'lam poattu, ara'naana nagarangga'laip pidippaan; then'risai raajaavin puyabalangga'lum avan therinthuko'nda janamum nillaama'rpoam; ethirkki'ratha'rkup belan iraathu.

Da11.16 aagaiyaal avanukku viroathamaaga varugi'ravan than ishdappadich seyvaan; avanukku munbaaga nilaini'rpavan oruvanum illai; avan singgaaramaana theasaththil thangguvaan; ellaam avan kaivasamaagum.

Da11.17 than raajyaththin vallamaiyoadellaam thaanum thannoadeakoodach semmaimaarkkaththaarum vara, ivan than mugaththaith thiruppuvaan; ippadich seythu keduthiyu'ndaagumpadi avanukku oru kannippe'n'naik koduppaan, aanaalum ava'laalea sthirampe'raan; ava'l avan padchaththil nillaa'l.

Da11.18 pinbu ivan than mugaththaith theevuga'lukku nearaagath thiruppi, aneagan theevuga'laip pidippaan; aanaalum oru seanaabathi ivan seygi'ra ninthaiyai ozhiyappa'n'nuvathumallaamal, ivan seytha ninthaiyinimiththam ivanukkuch sarikkuch sarikkattuvaan.

Da11.19 aagaiyaal than mugaththaith than theasaththin ara'nga'lukku nearaagath thiruppuvaan; anggea ida'rivizhunthu kaa'nappadaama'rpoavaan.

Da11.20 sezhippaana raajyaththil tha'ndalkaaranaith thiriyappa'n'nugi'ra oruvan than sthaanaththil ezhumbuvaan; aagilum silanaa'laikku'l koabamillaamalum yuththamillaamalum naasamadaivaan.

Da11.21 avan sthaanaththil avamathikkappattavan oruvan ezhumbuvaan; ivanukku raajyabaaraththin meanmaiyaik kodaathiruppaarga'l; aanaalum ivan samaathaanamaay nuzhainthu, ichchagampeasi, raajyaththaik kattikko'l'luvaan.

Da11.22 piravaagamaay varugi'ra seanaiga'l ivanaalea piravaagamaay mu'rikkappadum; udanpadikkaiyin thalaivanum mu'rikkappaduvaan.

Da11.23 eanen'raal avanoadea sambanthampa'n'nina naadka'lmuthal avan soothaay nadanthu, kogncham janangga'loadea pu'rappattuvanthu belangko'l'luvaan.

Da11.24 theasam sugavaazhvoadum sampoora'naththoadum irukkaiyil, avan udpiraveasiththu, than pithaakka'lum than pithaakka'lin pithaakka'lum seyyaathathaich seyvaan, ko'l'laiyittuch soo'raiyaadi, poru'lai avarga'lukku i'raiththup panggittu, ara'nga'lukku viroathamaagath thanakku'l ubaayangga'lai yoasippaan; silakaalamattum ippadiyirukkum.

Da11.25 pinnum then'risai raajaavukku viroathamaagap periya seanaiyoadea poarseyyath than vallamaiyaiyum than sthiraththaiyum ezhuppuvaan; appozhuthu then'risai raajaa migavum balaththa periya iraa'nuvaththoadea poay yuththangkalappaan; aanaalum avarga'l avanukku viroathamaagath thuraaloasanai pa'n'niyirunthapadiyaal, avan ni'rkamaattaan.

Da11.26 avanudaiya poajanangga'laich saappidugi'ravarga'l avanai naasappaduththuvaarga'l; aagaiyaal avanudaiya iraa'nuvam piravaagamaay varum; aneagar kolaiyu'ndu vizhuvaarga'l.

Da11.27 intha ira'ndu raajaakka'lin iruthayamum theemai seyya ninaikkum; orea panthiyilirunthu poypeasuvaarga'l; aanaalum athu vaayppathillai; ku'riththakaalaththukku mudivu innum ni'ruththivaikkappattirukkum.

Da11.28 avan mahaa sambaththoadea than theasaththukkuth thirumbi, than iruthayaththaip parisuththa udanpadikkaikku viroathamaaga vaiththu, atha'rkaanathaich seythu, than theasaththukkuth thirumbip poavaan.

Da11.29 ku'riththakaalaththilea thirumbavum thentheasaththi'rku varuvaan; aanaalum avanudaiya pinnadapadi munnadapadiyaippoal iraathu.

Da11.30 avanukku viroathamaagak kiththeemin kappalga'l varum; athinaal avan mananoavadainthu, thirumbippoay, parisuththa udanpadikkaikku viroathamaagak kuroathangko'ndu, atha'rkaanathaich seythu, parisuththa udanpadikkaiyaith tha'l'linavarga'lai anusarippaan.

Da11.31 aanaalum avanidaththilirunthu pu'rappattaseanaiga'l ezhumbi, ara'naana parisuththa sthalaththaip parisuththakkulaichchalaakki, an'raadabaliyai neekki, paazhaakkum aruvaruppai anggea vaippaarga'l.

Da11.32 udanpadikkaikkuth thuroagiga'laayirukki'ravarga'lai ichchagappeachchuga'linaal ka'l'lamaarkkaththaaraakkuvaan; thangga'l theavanai a'rinthirukki'ra janangga'l thidangko'ndu, atha'rkeat'rapadi seyvaarga'l.

Da11.33 janangga'lil a'rivaa'liga'l aneagarukku a'rivai u'narththuvaarga'l; aneaganaa'lmattum pattayaththinaalum akkiniyinaalum si'raiyiruppinaalum ko'l'laiyinaalum vizhuvaarga'l.

Da11.34 ippadi avarga'l vizhugaiyil kogncham oththaasaiyaal sagaayamadaivaarga'l; appozhuthu aneagar ichchagavaarththaiga'loadea avarga'lai ottikko'lvaarga'l.

Da11.35 a'rivaa'liga'laip pudamidugi'ratha'rkum, suththigarikki'ratha'rkum, ve'nmaiyaakkugi'ratha'rkum avarga'lil silar vizhuvaarga'l; mudivukaalapariyantham ippadiyirukkum; ku'riththakaalam vara innum naa'l sellum.

Da11.36 raajaa thanakku ishdamaanapadi seythu, thannai uyarththi, enthath theavanilum thannaip periyavanaakki, theavaathitheavanukku viroathamaaga aachchariyamaana kaariyangga'laip peasuvaan; koabam theerumattum avanukkuk kaikoodivarum; nir'nayikkappattathu nadanthea'rum.

Da11.37 avan than pithaakka'lin theavarga'lai mathiyaamalum, sthireega'lin sineagaththaiyum, enthath theavanaiyum mathiyaamalum, ellaavat'ri'rkum thannaip periyavanaakki,

Da11.38 ara'nga'lin theavanaith than sthaanaththilea kanampa'n'ni, than pithaakka'l a'riyaatha oru theavanaip ponninaalum, ve'l'liyinaalum, iraththinangga'linaalum, uchchithamaana vasthukka'linaalum kanampa'n'nuvaan.

Da11.39 avan ara'nippaana koattaiga'lukkaagavum, anniya theavanukkaagavum seyvathu ennaven'raal, avaiga'lai mathikki'ravarga'lukku mahaa kanamu'ndaakki, avarga'l aneagarai aa'lumpadich seythu, avarga'lukkuth theasaththaik kirayaththukkaagap panggiduvaan.

Da11.40 mudivukaalaththiloaven'raal, then'risai raajaa avanoadea muttukku ni'rpaan; vadathisai raajaavum irathangga'loadum kuthiraiveerarga'loadum aneagam kappalga'loadum soo'raikkaat'rupoal avanukku viroathamaay varuvaan; avan theasangga'lukku'l piraveasiththu, avaiga'laip piravaagiththuk kadanthupoavaan.

Da11.41 avan singgaaramaana theasaththilum varuvaan; appozhuthu aneaga theasangga'l kavizhkkappadum; aanaalum eathoamum, moavaabum, ammoan puththiraril pirathaanamaanavarga'lum avan kaikkuth thappippoavaarga'l.

Da11.42 avan theasangga'linmeal than kaiyai neettuvaan; egipthutheasam thappuvathillai.

Da11.43 egipthinudaiya ponnum ve'l'liyumaana aisuvariyangga'laiyum uchchithamaana ellaa vasthukka'laiyum aa'nduko'l'luvaan; leebiyarum eththiyoappiyarum avanukkup pinselluvaarga'l.

Da11.44 aanaalum kizhakkilum vadakkilum irunthuvarum seythiga'l avanaik kalanggappa'n'num; appozhuthu avan aneagarai azhikkavum sanggaarampa'n'navum mahaa ukkiraththoadea pu'rappattuppoay,

Da11.45 samuththirangga'lukku idaiyilu'l'la singgaaramaana parisuththa parvathaththa'ndaiyilea than aramanaiyaagiya koodaarangga'laip poaduvaan; aanaalum avanukku oththaasai pa'n'nuvaarillaamal, avan mudivadaivaan.

<<    thaaniyeal 12    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13  

Da12.1 un janaththin puththirarukkaaga ni'rki'ra periya athibathiyaagiya migaaveal akkaalaththilea ezhumbuvaan; yaathoru jaathiyaarum thoan'rinathumuthal akkaalamattum u'ndaayiraatha aabaththukkaalam varum; akkaalaththilea pusthagaththil ezhuthiyirukki'ravarga'laagak kaa'nappadugi'ra un janangga'l anaivarum viduvikkappaduvaarga'l.

Da12.2 boomiyin thoo'lilea niththiraipa'n'nugi'ravarga'laagiya aneagaril silar niththiyajeevanukkum, silar niththiya ninthaikkum igazhchchikkum vizhiththu ezhunthiruppaarga'l.

Da12.3 gnaanavaanga'l aagaayama'ndalaththin o'liyaippoalavum, aneagarai neethikkudpaduththugi'ravarga'l nadchaththirangga'laippoalavum en'ren'raikkumu'l'la sathaakaalangga'lilum piragaasippaarga'l.

Da12.4 thaaniyealaagiya neeyoaven'raal, mudivukaalamattum intha vaarththaiga'laip puthaiporu'laaga vaiththu vaiththu, inthappusthagaththai muththiraipoadu; appozhuthu aneagar inggum anggum oadi aaraayvaarga'l, a'rivum perugippoam en'raan.

Da12.5 appozhuthu, thaaniyealaagiya naan aat'rukku ikkaraiyil oruvanum aat'rukku akkaraiyil oruvanumaagiya vea'rea ira'ndupear ni'rkakka'ndean.

Da12.6 sa'nalvasthiram thariththavarum, aat'rin tha'n'neerga'linmeal ni'rki'ravarumaagiya purushanai oruvan noakki: intha aachchariyamaanavaiga'lin mudivu vara evva'lavukaalam sellum en'ru keattaan.

Da12.7 appozhuthu sa'nalvasthiram thariththavarum aat'rin tha'n'neerga'linmeal ni'rki'ravarumaagiya purushan thammudaiya valathukaraththaiyum thammudaiya idathukaraththaiyum vaanaththukku nearaaga ea'reduththu, oru kaalamum, kaalangga'lum, araikkaalamum sellum en'rum; parisuththa janangga'lin vallamaiyaich sitha'radiththal mudivupe'rumpoathea ivaiga'lellaam ni'raivea'rith theerumen'rum en'ren'raikkum jeeviththirukki'ravarpearil aa'naiyidak keattean.

Da12.8 naan athaik keattum, athin poru'lai a'riyavillai; aagaiyaal: en aa'ndavanea, ivaiga'lin mudivu ennamaayirukkum en'ru keattean.

Da12.9 atha'rku avan: thaaniyealea, poagalaam; intha vaarththaiga'l mudivukaalamattum puthaiporu'laaga vaikkappattum muththirikkappattum irukkum.

Da12.10 aneagar suththamum ve'nmaiyumaakkappattu, pudamidappattavarga'laay vi'langguvaarga'l; thunmaarkkaroa thunmaarkkamaay nadappaarga'l; thunmaarkkaril oruvanum u'naraan, gnaanavaanga'loa u'narnthuko'l'luvaarga'l.

Da12.11 an'raadabali neekkappattu, paazhaakkum aruvaruppu sthaabikkappadungkaalamuthal aayiraththirunoot'ruth tho'n'noo'runaa'l sellum.

Da12.12 aayiraththu munnoot'ru muppaththainthu naa'lmattum kaaththirunthu searugi'ravan baakkiyavaan.

Da12.13 neeyoaven'raal mudivuvarumattum poayiru; nee i'laippaa'rikko'ndirunthu, naadka'lin mudivilea un suthanthara veethaththukku ezhunthiruppaay en'raan.